< <
2 / total: 8

Povijest Pejgambera

Osvrnemo li se na povijest pejgambera, suočit ćemo se sa jednom veoma zanimljivom činjenicom: veliki broj pejgambera potječe od iste loze! Ova činjenica saopćava se u nizu kur’anskih ajeta:

To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali... (Maryam, 58)

Kao što se razumije iz formulacije navedenog ajeta, ovi superiorni ljudi, kojima je povjereno poslanstvo, insani su specijalno odabrani i upućeni na Pravi Put od strane Allaha, dž. š. Biti odabran od strane Allaha, dž. š., nesumnjivo je ogromna čast za čovjeka. Zato, i zbog toga što su odabrani od strane Allaha, dž. š., a i zbog izuzetnog morala kojeg su posjedovali, pejgamberi su veoma dragocjene osobe.

Nakon prvog pejgambera, Adema, a. s., najstariji pejgamber čije se ime spominje u Kur’anu je Nuh, a. s. Kao što je poznato, Nuh, a. s., je pokazao veliku odlučnost i sabur kako bi svom nevjerničkom narodu objasnio Allahovo postojanje i jedinstvo, a kada je njegov narod ustrajavao u nevjerovanju, Allah, dž. š., je stvorio veliki potop i tako uništio cijeli narod. Spasio se jedino Nuh, a. s., i vjernici koji su bili sa njim; od potopa su se sačuvali zahvaljujući lađi koju su sagradili u ishodu Allahovog nadahnuća.

Allah, dž. š., u Kur’anu sa riječima pohvale spominje Nuha, a. s.:

"Mir Nuhu od svjetova svih!" Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, on je bio rob Naš, vjernik (As-Saffat, 79-81)

A u drugim ajetima se saopćava da je Nuhova loza ostala sačuvana, da se, dakle, nastavila bez presjecanja:

A kada nas je Nuh zovnuo, Mi smo se lijepo odazvali: njega i porodicu njegovu nevolje teške smo spasili i samo potomke njegove u životu ostavili. (As-Saffat, 75-77)

Nakon Nuha, a. s., prošle su generacije, ljudi su ponovo skrenuli u stranputicu, okrenuli su se od Allaha, dž. š., i počeli se klanjati kumirima. Radi ponovnog pozivanju ljudi u pravu vjeru, pozivanja Allahu, dž. š., koji je njihov istinski Gospodar, Allah, dž. š., u ovom periodu poslanstvom zadužuje Ibrahima, a. s. Ibrahim, a. s., je od loze Nuha, a. s., koju je Allah, dž. š., učinio sačuvanom na Zemlji. U 83. ajxetu sure As-Saffat Allah dž. š., kaže: “I Ibrahim je bio od njegovog (Nuhovog) naroda.”

Ibrahim, a. s., je bio jedan mubarek i salih insan, koji je hvaljen od strane Allaha, dž. š., kojeg je čak učinio i ''Svojim prijateljem''. U jednom ajetu se kaže slijedeće:

Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. (An-Nisa', 125)

Opet, prema saopćenjima Kur’ana, Ibrahim, a. s., je:

...zaista bio dobrodušan, sažaljiv i odan. (Hud, 75)

...bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. (An-Nahl, 120)

I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na pravi put izveo. (An-Nahl, 121)

A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali. (An-Nisa', 54)

I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo... (Al-An'am, 84)

...obaveze je potpuno ispunjavao. (An-Nadžm, 37)

Zajedno sa Ibrahimom, a. s., počela je i jedna neprekidna serija pejgambera. Unatoč tome što je Ibrahim, a. s., naspram nevjernika bogobojazno i odlučno obavljao dužnost poslanstva, većina ljudi oko njega (izuzev njegovog rođaka, Luta, a. s.) nije se odazivalo na njegove pozive. Nato je Ibrahim, a. s., od Allaha, dž. š., zatražio jednog iskrenog vjernika, koji bi bio njegov nasljednik i koji bi nastavio sa poslanstvom Allahove vjere. Na tu dovu Ibrahima, a. s., Allah, dž. š., je odgovorio jednom mudžizom; unatoč tome što je bio već ostario i što je njegova žena bila neplodna, obradovao ga je hajirli evladom. Tako je Ibrahim, a. s., postao otac Ishaka, a. s. I Ishak, a. s., je pred Allahom, dž. š., bio jedan odabran, pejgamber, koji je posjedovao iman, razum i bogobojaznost. I Ishak, a. s., je nakon izvjesnog vremena dobio evlada, kojem je dao ime ‘Jakub’. A obojica njih su bili Allahovi darovi Ibrahimu, a. s.:

I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo (Maryam, 49)

I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će, doista, jedan od onih dobrih biti. (Al-'Ankabut, 27)

Što se tiče drugog sina Ibrahima, a. s., on je bio Ismail, a. s. Njih dvojica su sagradili Kabu, odnosno ‘‘Kuću’’, mjesto ibadeta. Dova koju su tada činili u Kur’anu se saopćava na slijedeći način:

I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: "Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si! (Al-Baqarah, 127-128)

Allah, dž. š., se odazvao ovoj dovi i od Ibrahimovog soja stvorio jedan ummet odan Allahu, dž. š. Sinovi Ibrahima, a. s., njegovi unuci i njihova djeca bili su mubarek insani među kojima je bilo i poslanika i koji su, u jednom okruženju punom idolopoklonika, vjerovali u Allaha, dž. š., i živjeli prema Njegovim odredbama. Niz poslanika kao što su Musa, Harun, Davud, Sulejman, Ejjub i Junus, a. s., isto tako su odabrani, besprijekorni i mudri insani, koji potiču od loze Ibrahima, a. s. U jednom kur’anskom ajetu se na slijedeći način objašnjava pejgamberska loza:

I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo - a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine - i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa - svi su oni bili dobri - i Ismaila i El-jese'a i Junusa i Luta - i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali - i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu - njih smo odabrali i na Pravi put im ukazali. To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoće od robova Svojih. A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su činili. To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihovu Pravi put... (Al-An'am, 84-90)

koran

U Kur'anu se nalazi niz ajeta koji govore o Ibrahimu, Jakubu i Jusufu, a. s. Četrnaesta sura nosi naziv Ibrahim, a dvanaesta Jusuf.

Ibrahim, a. s., je svojim sinovima u amamnet ostavio vjeru u Allaha, dž. š., a taj emanet je ponovljen i od strane Jakuba, a. s. Ovi događaji se na slijedeći način iznose u Kur’anu:

Kada mu je Gospodar njegov rekao: "Budi poslušan!" - on je odgovorio: "Ja sam poslušan Gospodaru svjetova!" I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim a i Jakub: "Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!" Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: "Kome ćete se, poslije mene, klanjati?" - "Klanjat ćemo se" - odgovorili su - "Bogu tvome, Bogu tvojih predaka Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Bogu jednome, i mi se Njemu pokoravamo!" Taj narod je bio i nestao; njega čeka ono što je zaslužio, i vas će čekati ono što ćete zaslužiti, i vi nećete biti pitani za ono što su oni radili. (Surat al-Baqara: 131-134)

Međutim, naravno da poticanje od loze Ibrahima, a. s., ne dolazi u značenju da će ta osoba biti sigurno upućena na Pravi Put. Kako god je u toj lozi bilo pejgambera, dobrih insana, bilo je i onih koji nisu mogli poimati vjeru i koji nisu bili od onih na Pravom Putu. Upravo, i ovu činjenicu je Allah, dž. š., saopćio u Kur’anu. Naprimjer, o lozi Ibrahima i Ishaka, a. s., na slijedeći se način govori u Kur’anu:

I blagoslovili Smo i njega i Ishaka; a među potomcima njihovim ima vjernika i nevjernika očitih. (As-Saffat, 113)

Nesumnjivo, pejgamberi su odabrani, superiorni ljudi, međutim, kao što ćemo vidjeti i u narednim poglavljima, iako potiču od iste loze, iako su bili unuci, braća, sinovi, očevi ili žene istih odabranih ljudi, među njima je bilo i onih koji su se ponašali u suprotnosti sa Allahovim zadovoljstvom, koji su kršili Njegove granice i oponirali vjeri. Ovu činjenicu Allah, dž. š., saopćava u slijedećem ajetu:

Mi smo Nuha i Ibrahima poslali i nekima od potomaka njihovih vjerovjesništvo i objavu dali; neki od potomaka njihovih su na Pravome putu, a mnogi od njih su nevjernici. (Al-Hadid, 26)

Unatoč tome što su bili od pejgamberskog soja, među onima koji su činili razvratništvo bilo je i nekoliko sinova Jakuba, a. s.

Allah, dž. š., u Kur’anu nekoliko puta spominje Jakuba, a. s.; saopćava da je on bio jedan bogobojazan, moćan, mudar, odabran i hajirli insan. Jakubove, a. s., izuzetne osobine se u Kur’anu navode slijedećim riječima:

I sjeti se robova Naših Ibrahima i Ishaka i Ja'kuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu onaj svijet; i oni su, zaista, u Nas od onih odabranih dobrih ljudi. (Sad, 45-47)

I poklonismo mu Ishaka, i Jakuba kao unuka, i sve ih učinismo dobrim, i učinismo ih vjerovjesnicima da upućuju prema zapovijedi Našoj, i objavismo im da čine dobra djela, i da molitve obavljaju, i da milostinju udjeljuju, a samo su se Nama klanjali. (Al-Anbiya', 72-73)

Pored toga, u Kur’anu se isto tako saopćava da je Jakub, a. s., bio učen čovjek, da mu je znanje podareno od strane Allaha, dž. š.:

... A on (Jakub) je, uistinu, veliki znalac bio, zato što smo ga Mi naučili, ali većina ljudi ne zna. (Yusuf, 68)

... "Zar vam ne rekoh'' - reče - "da ja znam od Allaha ono što vi ne znate." (Yusuf, 96)

Jedan od sinova Jakuba, a. s., bio je Jusuf, a. s. On je, u isto vrijeme bio i onaj koi je najbolje shvatio i poimao iman i uzorni moral, kojem je Jakub, a. s., podučavao svoje evlade. To je moguće vidjeti i u Jusufovim, a. s., riječima prenesenim u Kur’anu:

''I ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna.'' (Yusuf, 38)

Međutim, sva braća nisu bili kao Jusuf, a. s. Izuzev mlađeg brata, koji mu je bio blizak, ostala braća nisu uspjela ispravno poimati iman, postali su robovi sebičnih požuda i bili su oni koji su prekršili Allahove granice. I ta njegova braća pripremili su jednu veoma okrutnu zamku za Jusufa, a. s.

U narednim ćemo poglavljima knjige govoriti o ovoj klopci za Jusufa, a. s., događajima koji su uslijedili nakon toga i Jusufovo, a. s., uzorno ponašanje, koje je pokazao naspram svega toga.

 

2 / total 8
Knjigu “Jusuf (as)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top