< <
5 / total: 8

Dani Zatočeništva Jusufa, a.s.

Jusuf, A. S., I Njegovi Drugovi Iz Tamnice

U kur'anskim ajetima se spominje da je Jusuf, a. s., u tamnicu ušao sa dvojicom mladića. Na ovoj slici su predstavljena ta dva maldića.

 U Kur’anu se saopćava da su, zajedno sa Jusufom, a. s., u tamnicu ušla još dva mladića te da su oni zatražili da im Jusuf, a. s., protumači njihove snove:

njima su u tamnicu ušla još dva momka. "Ja sam sanjao da cijedim grožde" - reče jedan od njih. - "A ja, opet, - reče drugi - "kako na glavi nosim hljeb koji ptice kljuju. Protumači nam to, jer vidimo da si doista dobar čovjek." (Yusuf, 36)

Već ranije smo istakli da je Allah, dž. š., Jusufa podučio tumačenju snova. Zato su mladići iz tamnice zatražili da im on protumači snove. Međutim, postoji jedan detalj koji skreće pozornost: kako su oni znali da Jusuf, a. s., posjeduje jedno takvo znanje i mudrost?

Formulacija iz nastavka ajeta upućuje na odgovor ovog pitanja: jedan od mladića je rekao da ga doživljavaju kao ‘‘doista dobrog čovjeka’’. A to, pak, ukazuje na to da je u toku svog tamnovanja Jusuf, a. s., pokazivao jedno uzorno ponašanje vjernika i da je to utjecalo na one iz njegove blizine. Iz toga se, isto tako, razumije da je Jusufovo ponašanje, stil i lice manifestiralo ‘‘povjerljivost’’, ljudima je ulivalo sigurnost. I doista, čak samo i sa izrazom lica, čovjek kod svoga okoliša može stvoriti uvjerenje da je iskreni vjernik. Govoreći o vjernicima, Allah, dž. š., u Kur’anu kaže: “...na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle” (Al-Fath, 29). Ono na što se odnosi formulacija ‘‘tragovi od padanja licem na tle’’ nije fizički trag koji proističe od dugotrajnog padanja na sedždu, kako se to generalno razumije, već ‘‘svjetlo imana’’ koje dominira na licu mu’mina. (Nesumnjivo, Allah, dž. š., je Taj koji najbolje zna.)

joseph friend dream joseph friend_dream

Na ovim staroegipatskim freskama se ilustrira san dvojice mladića, koji su bili u tamnici skupa sa Jusufom, a. s. Na gornjoj fresci se vidi mladić kako cijedi grož|e, a na donjoj mladić kome ptice jedu hljeb sa glave.

Ovaj moral koji je Jusuf, a. s., manifestirao u tamnici isto tako nam ukazuje i na jedno bitno svojstvo vjernika: uvijek i na svakom mjestu mu’min je istog lijepog morala pošto vjernici žive da bi postigli Allahovo zadovoljstvo, a Allah, dž. š., je prisutan svugdje. Allah, dž. š., je uvijek pored čovjeka, u tamnici, u kući, dok ide putem, dok nešto piše za stolom, dok jede, gleda TV; u cijelosti ga obuzima i obaviješten je o svemu onome što izgovori, o svemu što misli. Iz tog razloga, ponašanje i etika vjernika se ne mijenjaju u skladu sa mjestom na kome se nalaze, oni uvijek iskazuju visokomoralno i savjesno ponašanje vjernika.

Mladići iz tamnice su zbog toga Jusufa, a. s., doživjeli kao pouzdanog i dobrog čovjeka i od njega tražili savjet. Na njihov upit, Jusuf, a. s., je počeo pričati. Međutim, kao što će se vidjeti iz narednih ajeta, tom prilikom je slijedio jedan veoma pametan put. Tok govora je usmjeravao prema vlastitom nahođenju; prije pitanja koja su njih zanimala, on je govorio o onome što je smatrao hitnijim i bitnijim:

That was why Prophet Yusuf's cellmates trusted him (as), saw that he was a good person and sought his advice. Prophet Yusuf (as) began to speak after they had made their request. As will be seen from the verses below, however, he trod a very intelligent path in doing so. He directed the flow of talk in the direction he considered most appropriate, and dealt with what he regarded as the more important and pressing issues before moving on to the subjects that most interested them:

"Nijedan obrok hrane neće vam donesen biti, a da vam ja prije ne kažem šta ćete dobiti" - reče Jusuf. "To je samo dio onoga čemu me naučio Gospodar moj, ja se klonim vjere naroda koji u Allaha ne vjeruje i koji onaj svijet ne priznaje, i ispovijedam vjeru predaka svojih, Ibrahima i Ishaka i Jakuba; nama ne priliči da ikoga Allahu smatramo ravnim. To je Allahova milost prema nama i ostalim ljudima, ali većina ljudi nije zahvalna. O drugovi moji u tamnici, ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni? Oni kojima se, mimo Njega, klanjate, samo su imena koja ste im nadjenuli vi i preci vaši - Allah o njima nikakva dokaza nije objavio. Sud pripada jedino Allahu, a On je naredio da se klanjate samo Njemu. To je jedino prava vjera, ali većina ljudi ne zna. (Yusuf, 37-40)

dream hieroglyph

Gravura koja prikazuje knjige i rad u vezi sa tumačenjem snova u tadašnjem Egiptu i Mezopotamiji

Kao što se vidi i iz navedenih ajeta, Jusuf, a. s., im je pričao o lošim stranama politeističkih sistema, a i o Allahovoj jednoći. Govorio im je o devijacijama sistema u kome su živjeli te im savjetovao da robuju jedino Allahu, dž. š.

Tokom svoga govora Jusuf, a. s., im je govorio i o prijašnjim pejgamberima, podsjetio ih da su svi oni bili na putu hak dina.

Pored toga, postavio je pitanja koja će na razmišljanje navesti one kojima se obraćao. Na primjer, pitanjem “ili su bolji raznorazni bogovi ili Allah, Jedini i Svemoćni?” on ih je, u isto vrijeme, podsjetio i na to da je Allah, dž. š., Jedan i Svemoćan. Time je nastojao osigurati i njihovo razmišljanje, a i strah od Allaha, dž. š.

Spomenuo im je božanstva kojima su se oni klanjali, saopćio im da su ta božanstva bezvrijedna, da nema nikakvog dokaza o njima, da su ona lažni bogovi koje su naslijedili od svojih predaka. Objavio im je da je zabranjeno klanjati se bogovima izuzev jedino Allahu, dž. š., da većina ljudi to ne zna, i pozvao ih u pravu vjeru.

Ovaj stil koji je koristio Jusuf, a. s., bitan je metod koji muslimani mogu koristiti prilikom objašnjavanja islama. Iskoristio je njihovo otvaranje teme, detaljno im iznio ono što je želio, a potom dao odgovor na njihova pitanja.

Međutim, kada je završio sa svojim izlaganjem, odgovaranjem na njihova pitanja, dao je komentar njihovih snova:

Statua jednog od Jusufovih drugova iz tamnice

O, drugovi moji u tamnici, jedan od vas će gospodara svoga vinom pojiti, a drugi će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati. Ono što ste pitali samo to znači!" A onome od njih dvojice za koga je znao da će spašen biti reče: "Spomeni me gospodaru svome!" - ali šejtan učini te on zaboravi da ga spomene gospodaru svome, i Jusuf ostade u tamnici nekolike godine. (Yusuf, 41-42)

Ako se obrati pažnja na drugi ajet, uočit će se da je Jusuf, a. s., opet nastupao veoma pametno. Nakon što je protumačio njihove snove, obratio se onome koji će biti spašen i rekao mu da ga, kada izađe vani, spomene svome gospodaru. Tako je oprobao pametan metod za izlazak iz tamnice. Međutim, Jusuf, a. s., je bio svjestan da je taj njegov poduhvat samo povod i da neće biti spašen ukoliko to Allah, dž. š., ne bude želio.

I upravo, kao što se razumije i iz zadnjeg dijela ajeta, šejtan je zaveo tu osobu, taj čovjek je zaboravio na Jusufa te je on u tamnici ostao još nekoliko godina. Međutim, Jusuf, a. s., je bio svjestan da je takav ishod najbolji. To je, zapravo, jedno iskušenje koje zahtijeva veliko strpljenje; nesumnjivo, provesti dugi niz godina u tamnici i, štaviše, biti zaboravljen tamo nevolja je za mnoge. Međutim, svoju izuzetnu etiku i iman Jusuf, a. s., je dokazao i u ovoj situaciji; uzdanjem u Allaha, dž. š., suočavao se sa onime što bi ga zadesilo.

pharaon dream interpreter

Jednom je tadašnji vladar zatražio komentar svoga sna. Zbog toga, on se obratio najpoznatijim prorocima i najučenijim ljudima u zemlji. Na ovoj slici je prikazan sastanak vladara sa tim ljudima.

Objelodanjenje Spletki Načinjenih Jusufu, A. S.

Jusuf, a. s., je, kur’anskom formulacijom, još ‘‘nekoliko godina’’ ostao u tamnici. Međutim, jednog dana je vladar zatražio da mu se protumači san koji je usnio. Zbog toga se obratio najpoznatijim prorocima i učenjacima. Ali, svi oni su rekli da je to veoma zamršen san i nisu ga uspjeli protumačiti. Međutim, mladić koji je bio od Jusufovih drugova iz tamnice i koji se spasio, nakon izvjesnog vremena se sjetio Jusufa, a. s.:

I vladar reče: "Sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaši, protumačite mi san moj ako snove znate tumačiti?" "Zbrkanih li snova!" - rekoše oni - "mi snove ne znamo tumačiti." I tada, poslije toliko vremena, sjeti se jedan od one dvojice, onaj koji se spasio, i reče: "Ja ću vam protumačiti san, samo me pošaljite!" (Yusuf, 43-45)

ancient egypt tablet the ruler's dream

Nakon što njegov san nisu uspjeli odgonetnuti ni najpoznatiji proroci i najučeniji ljudi, onaj od Jusufovih drugova iz tamnice, koji se spasio, se sjetio Jusufa, a. s., te je svome gospodaru predložio da ode u tamnicu i porazgovara sa Jusufom, a. s. Ovaj doga|aj je ilustriran na gravuri i slici pored nje

Kao što se vidi, događaji su se odvili na jedan neočekivani način, i tako je podsjećeno na Jusufa, a. s., koji je godinama bio zaboravljen u tamnici. Zapravo, u sudbini je bilo zapisano da će se ovim povodom, nakon nekoliko godina, podsjetiti na Jusufa, a. s. Zbog toga su se događaji odvijali tim slijedom. Allah, dž. š., je Onaj koji je vladaru pokazao taj naizgled zamršeni san, koji je vladara nadahnuo da se zanima za komentar tog sna, koji nikome nije dopustio da ga uspjedne protumačiti i koji je mladića iz tamnice podsjetio na Jusufa, a. s. Allah, dž. š., je sve prethodno isplanirao i odredio u sudbini. Nastavak ovih događanja se na slijedeći način objašnjava u Kur’anu:

"Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali." (Yusuf, 46)

Veoma je pozorno obraćanje Jusufu, a. s., njegovog druga iz tamnice: “Jusufe, o prijatelju...” Iz ovog obraćanja razumijemo da je Jusufov karakter vjernika i uzorni moral bio jednostavno uočljiv od strane drugih. Jusuf, a. s., je, kao i svi pejgamberi, imao ponašanje koje odaje povjerenje i koje ljudima uliva sigurnost. Jusufov drug iz tamnice mu je došao znajući za ovu njegovu odliku, vidjevši u njemu iskrenost i povjerenje. Prilikom ovog susreta zatražio je od Jusufa, a. s., da mu izda fetvu o vladarevom snu. Što se tiče Jusufa, a. s., on je san protumačio slijedećim riječima:

egypt, the ruler's dream egypt, the ruler's dream

I vladar reče: "Sanjao sam kako sedam mršavih krava pojede sedam debelih, i sanjao sam sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih. O velikaši, protumačite mi san moj ako snove znate tumačiti?" (Yusuf, 43)

"Sijat ćete sedam godina uzastopno" - reče - "pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostat će jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. Zatim će, poslije toga, doći godina u kojoj će ljudima kiše u obilju biti i u kojoj će cijediti." (Yusuf, 47-49)

Kada je saznao kako je Jusuf, a. s., protumačio njegov san, vladar ga je pozvao u svoju audijenciju. Kada je izaslanik, kojeg je vladar poslao sa ovim pozivom, došao kod Jusufa, a. s., umjesto da odmah prihvati poziv, on se ponovo opredijelio za veoma pametan nastup. Da bi se shvatilo kako nedužan leži u tamnici, da je žrtva klevete i da bi istina konačno izašla na vidjelo, izaslanika je poslao natrag vladaru sa određenim pitanjima koja će osigurati ponovno istraživanje i analizu. Upitao je za žene koje su porezale ruke, koje su, doista, bile svjedok Jusufove, a. s., nevinosti i nemoralnosti vezirove žene. Svaka od njih je bila svjedok prvog stepena, ali se prije nije načinila situacija, odnosno sud na kome bi se tražilo njihovo svjedočenje. Iz tog razloga, Jusuf, a. s., je veoma dobro iskoristio ovu priliku. Ova situacija se na slijedeći način ističe u Kur’anu:

I vladar reče: "Dovedite mi ga!" I kad Jusufu izaslanik dođe, on reče: "Vrati se gospodaru svome i upitaj ga: 'Šta je s onim ženama koje su svoje ruke porezale - Vlasnik moj dobro zna spletke njihove!'" (Yusuf, 50)

Na ove Jusufove, a. s., riječi vladar je okupio žene i upitao ih za pozadinu slučaja:

"Šta se dogodilo kad ste Jusufa na grijeh navraćale?" - upita vladar. - "Bože sačuvaj!" - rekoše one - "mi o njemu ništa ružno ne znamo!" - "Sad će isitina na vidjelo izaći" - reče upravnikova žena - "ja sam njega na grijeh navraćala, on je istinu rekao. (Yusuf, 51)

egypt, the ruler's dream egypt, the ruler's dream

San egipatskog vladara, kojeg je protumačio Jusuf, a. s., se na ovaj način komentira u različitim kršćanskim djelima.

Tako je, makar i nakon nekoliko godina, istina izašla na vidjelo. Ispostavilo se da su žene spremile klopku za Jusufa, a. s., a da je, naspram njihovih nemorlanosti, on postupao krajnje čedno. A to što je, unatoč tome što je sasvim očito da je nedužan, Jusuf, a. s., godine proveo u tamnici, nije nikakav gubitak ni nesreća. Svaki trenutak koji je on proživio planiran je od strane Allaha, dž. š., i taj plan sadrži veoma veliku milost i dobrotu. Biti u tamnici bilo je povod Jusufovog duhovnog odgoja, produbljivanja i sazrijevanja, a pokazivanjem uzornog ponašanja, približio se Allahu, dž. š. Slične nedaće i problemi, koje doživljava u toku dunjalučkog života, lijepa su nagrada za čovjekov Ahiret. Allah, dž. š., Svojim robovima, koji naspram nevolja pokažu strpljivost, koji čak i u najtežim uvjetima budu zahvalni i zadovoljni Allahovim odredbama, obećava lijep život i zadovoljstvo na Ahiretu.

Štaviše, vrijeme koje je Jusuf, a. s., proveo u tamnici bilo je povodom za još jedan hajir; stanje u Misiru Allah, dž. š., je podesio na način pogodan za njegov dolazak na vlast.

Pogleda li se na nastavak kazivanja, vidjet će se da je, nakon priznanja žena, Jusuf, a. s., posredniku rekao slijedeće:

(Jusuf je rekao:) ''Isto tako neka on (vezir) zna da ga ja nisam, dok je bio odsutan, iznevjerio jer Allah ne da da se ostvare lukavstva podmuklih. Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Gospodar moj zaista prašta i samilostan je." (Yusuf, 52-53)

pharaoh pharaoh

Slike egipatskih vladara tog perioda

(*U prijevodima Kur’ana rahmetli B. Korkuta i dr. E. Karića navedene riječi se prevedene kao riječi prvog lica jednine ženskog roda. Prilikom rada na knjizi koristio sam nekoliko tuskih prijevoda, u kojima su, bezizuzetno, prevedene kao riječi prvog lica jednine muškog roda, odnosno kao riječi Jusufa, a. s. – op.prev.)

Yet what Prophet Yusuf (as) says in the above verses is also most important. Despite the truth being out in the open, his being the victim of an obvious slander, his spending so many years in prison and being a servant raised to the status of prophet by Allah, Prophet Yusuf (as) did not attempt to deny the vulnerability of his own lower self. He also revealed another most important truth here; "The self indeed commands to evil acts – except for those my Lord has mercy on…" This is something that believers need to bear in mind at every moment of their lives. That is because every human being has earthly desires, and all people are tested at every moment throughout their lives. One's desires may sometimes clash with one's conscience, and a person will listen to the one or the other. Believers strive with the very greatest determination to heed the voice of their consciences which call them to what is pleasing to Allah, while other people live at the mercy of their desires.

Moment koji ovdje privlači pozornost je to što Jusuf, a. s., prisutne ponovo podsjeća na Allaha, dž. š. Riječima da Allah, dž. š., ne da da se ostvare lukavstva podmuklih, on, zapravo, govori i to da je Allah, dž. š., Taj koji, u biti, ovaj slučaj iznosi na vidjelo. To je veoma bitna tačka, pošto se objelodanjenje klevete bačene na Jusufa, a. s., dogodilo Allahovim izunom. Vladar i ostali istinu su saznali u trenutku i na način kako je to Allah, dž. š., odredio. Odvija se sudbina koju je On odredio; preživljavanje ovih događaja je najhajirnije i najljepše.

Međutim, krajnje je bitno ono što je Jusuf, a. s., rekao u posljednjem od gore navedenih ajeta. Unatoč tome što je njegova pravičnost bila toliko očita, što je bio izložen očitoj kleveti, što je zbog toga niz godina proveo u tamnici i što je bio rob kojeg je, kad mu je data uloga pejgambera, Allah, dž. š., uzvisio nad ostalim, Jusuf, a. s., se ustegnuo od pravdanja svoje duše. Štaviše, uporedo sa time, on je saopćio i jednu veoma bitnu činjenicu: "...duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje." Ova je činjenica koja od svih vjernika iziskuje da u svakom trenutku svog života budu oprezni, pošto svi insani posjeduju dušu i tokom svog života, u svakom trenutku prolaze kroz iskušenja od strane Allaha, dž. š. Ponekad se ljudska duša sukobljava sa njegovom savješću i čovjek podliježe nagovoru jednog od njih. Veoma brižljivo, vjernici slušaju svoju savjest koja poziva na Allahovo zadovoljstvo. Što se tiče ostalih, oni žive pod jarmom svojih duša.

Ako vjernika obuzme nepromišljenost i ako poklekne pred svojom dušom, on se zbog toga mora pokajati i biti pažljiviji naspram zala duše, pošto, kao što je i Jusuf,a.s., rekao, duša stalno navraća na zlo.

 

5 / total 8
Knjigu “Jusuf (as)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top