Isa Će Doći (pocket Book)

Spremi knjigu

Download (PDF)
Komentari

Dijelovi knjige

< <
4 / total: 9

Mesih, Isa, Sin Merjemin, u Kur'anu

Cilj ovog poglavlja je prenošenje svih detalja iz najpovjerljivijeg izvora koji su u vezi sa proteklim životom Isaa, a. s., i njegovim ponovnim dolaskom na Zemlju. Ovaj izvor je Kur'an, koji, naravno, nije doživljavao nikakva iskrivljavanja i promjene i za kojeg je Allah, dž. š., rekao "...Njegove riječi niko ne može promijeniti..." (Al-An'am, 115). Kur'an je jedina knjiga iz koje možemo dobiti kategorična saznanja o činjenicama i o svim pitanjima. A u Kur'anu su saopćene mnoge faze iz života Isaa, a. s.; od rođenja do uzdizanja Allahu, dž. š., od njegovog ponovnog dolaska na Zemlju do stvarne smrti.

Isa, a. s., je Božiji poslanik koji je na Zemlji živio prije oko 2000 godina, kojeg je Allah, dž. š., učinio odabranim i na ovom i na budućem svijetu. Unatoč tome što je vjera koju je on donio imenom prisutna na Zemlji, u biti je ona doživjela nekoliko degeneracija i udaljena od originala. Imenom je također prisutna i Knjiga koju je od Allaha, dž. š., dobio putem vahja, ali njezin original ne postoji. Kršćanski izvori doživjeli su različita iskrivljavanja i mijenjanja teksta. Prema tome, nemoguće je da danas istinske podatke u vezi sa Isaom, a. s., dobijemo iz ovih izvora. .

Jedini izvor preko kojeg možemo doći do istine i kategoričnih činjenica u vezi sa Isaom, a. s., je Kur'an, za koji je Allah, dž. š., obećao da će ga čuvati do Sudnjeg dana. U Kur'anu se govori o Isaovom rođenju i životu, iznose se događaji sa kojima se susretao u toku života, stanju ljudi iz njegovog okruženja i o još nizu drugih tema. Čak se iznosi i kakav je bio život Isaove majke, hazreti Merjeme, prije nego što je on došao na svijet, kako je na čudotvoran način zatrudnila, kako se porodila i kakvim reakcijama je bila izložena zbog toga - sve je to saopćeno kur'anskim ajetima. Štaviše, Allah, dž. š., nam je saopćio da će u ahir-i zemanu Isa, a. s., ponovo doći na Zemlju. U ovom poglavlju iznijet ćemo podatke o Isau, a. s., koji se nalaze u Kur'anu. .

Rođenje I Odgoj Hazreti Merjeme

Hazreti Merjema, koja je odabrana radi donošenja na svijet Isaa, a. s., rođena je u jednom vremenu kada je vladao nered i kada su sve svoje nade jevreji polagali u dolazak Mesiha (Spasitelja). Merjema, koja uopće nije znala da predstavlja fokus svih očekivanja sinova Israilovih, specijalno je, od strane Allaha, dž. š., odabrana i odgojena za ovu uzvišenu dužnost. Potjecala je iz Imranove porodice, loze koju je Allah, dž. š., učinio superiornijom nad ostalim svijetom.

Imranova porodica je čvrsto vjerovala u Allaha, dž. š., u svakom svom poslu usmjeravala se i okretala prema Njemu, pedantno je čuvala granice koje je On uspostavio i po ovim odlikama bila čuvena u okolini. Kada je saznala da je zatrudnila Merjemom, Imranova žena odmah je učinila dovu Allahu, dž. š., i zavjetovala Mu se na službu budućeg djeteta. Ovo pitanje u Kur'anu je saopćeno na slijedeći način:

Kada Imranova žena reče: "Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve čuješ i znaš!" Poslije ona, kada je rodi, reče: "Gospodaru moj, rodila sam žensko"- a Allah dobro zna šta je rodila - "a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana" (Ali 'Imran, 35-36).

Kada je hazreti Merjem došla na svijet, ponašanje Imranove žene bilo je opet usmjereno ka postizanju Allahovog zadovoljstva. Predala se Allahu, dž. š., radi zaštite od šejtanskog zla i Merjeme, a i loze koja će se izroditi od nje. Allah, dž. š., prihvatio je ovo iskreno predanje Imranove žene i, kao odgovor na njenu dovu, njenom djetetu podario jednu veoma superiornu narav i moral. Kur'anskim ajetom "I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja..." (Ali 'Imran, 37) posebno je skrenuta pažnja na Merjemin brižni i profinjeni odgoj pod Allahovom zaštitom.

Tokom odgajanja hazreti Merjeme, Zekerijja, a.s., uočio je da se ona razlikuje i da je superiornija od ostalih. Allah, dž. š., ju je obdario mnogobrojnim blagodatima koje su je izdvajale od ostalih. Ova činjenica je na slijedeći način objašnjena u Kur'anu:

...Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. "Odakle ti ovo, Merjema?" - on bi upitao, a ona bi odgovorila: "Od Allaha, Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke" (Ali 'Imran, 37).

Kao što je superiornom nad ostalim svijetom učinio Imranovu porodicu, Allah, dž. š., je i hazreti Merjemu, koja je pripadala ovoj porodici, odabrao, čistom stvorio i učinio je boljom od svih ostalih žena na svijetu. Ova njena superiornost se na slijedeći način saopćava u Kur'anu:

I kada meleki rekoše: "O, Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio. O, Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji namaz obavljaju i ti obavljaj!" (Ali 'Imran, 42-43).

U zajednici u kojoj je živjela, Merjema je bila, kao i njena porodica, osoba poznata po svojoj privrženosti i iskrenosti prema Allahu, dž. š. A najpoznatija njena odlika bila je njena čednost, odnosno to što je "nevinost svoju sačuvala". Ovo pitanje se na slijedeći način spominje u kur'anskom poglavlju At-Tahrim: Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a Mi smo udahnuli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i u Knjige Njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u namazu bila (At-Tahrim, 12).

Hazreti Isaovo Rođenje Bez Oca

Jedna od najvećih mudžiza u vezi sa Isaom, a. s., je način na koji ga je njegova majka zanijela. U Kur'anu se o ovom pitanju iznosi niz detalja. Džebrilovom ukazivanje hz. Merjemi se na slijedeći način saopćava u suri Maryam:

I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca (Maryam, 16-17).

Kao što je saopćeno u navedenim ajetima, hazreti Merjema se u jednom periodu povukla na istočnu stranu i tu provela jedan dio svog života. U ovom periodu joj se Džibril ukazao u obliku savršenog muškarca. Druga bitna činjenica na koju se skreće pažnja u Kur'anu je Merjemino čedno ponašanje i izraženi strah od Allaha, dž. š. Prve riječi koje je Merjem izgovorila kada je ugledala Džibrila bile su slijedeće:

"Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!" - uzviknu ona (Maryam, 18).

Džibril joj se predstavio, rekao da je on samo izaslanik poslan od strane Allaha, dž. š., i da joj dolazi sa radosnom viješću od Njega. U Kur'anu se na slijedeći način saopćava odgovor koji je dao Džibril:

"A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga" - reče on - "da ti poklonim dječaka čista!" (Maryam, 19).

A kada meleki rekoše: "O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih (Ali 'Imran, 45).

Hazreti Merjema, koja je primila ovu radosnu vijest, postavila je slijedeće pitanje Džibrilu kako bi shvatila kako će moći dobiti dijete kada je nijedan muškarac nije dodirnuo:

"Kako ću imati dječaka" - reče ona - "kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica?!" "To je tako!" - reče on. "Gospodar tvoj je rekao: 'To je Meni lahko', i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!" I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje (Maryam, 20-22).

Ona reče: "Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me nijedan muškarac nije dodirnuo?" - "Eto tako", - reče, - "Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude" (Ali 'Imran, 47).

Kao što se vidi u navedenim ajetima, Džibril je Merjemi saopćio radosnu vijest da je trudna i obavijestio je da ''kada Allah nešto odluči, On samo za to rekne: 'Budi!' - i ono bude''. Hazreti Merjemu nije dotakla nijedna ljudska ruka, dakle Isa, a. s., je na Svijet došao bez oca, neovisno, dakle, od dunjalučkih povoda. To je samo jedna od mudžiza koje je tokom cijelog svog dunjalučkog života doživljavao Isa, a. s., i koje će doživljavati u periodu ponovnog povratka.

Nakon što joj je Džibril saopćio radosnu vijest da je trudna, hazreti Merjema se povukla u osamu daleko od drugih. I u ovom periodu ju je Allah, dž. š., podržao i uzeo pod Svoju zaštitu. Allah joj je stvorio sve moguće pogodnosti i podršku, i sa psihološkog, a i sa fizičkog aspekta, koja joj je potrebna u toku trudnoće. Sklanjajući je na osamljeno mjesto, onemogućio je i svakojake neprilike, i materijalne i duhovne, koje bi joj mogli zadati oni koji ne mogu shvatiti njeno stanje.

Isa, a. s., je kod Allaha, dž. š., jedna riječ

Allah, dž. š., u Kur'anu skreće pažnju da je Isa, a. s., od svog rođenja do uzdizanja, u svakom pogledu pokazivao velike razlike od ostalih ljudi. Prije svega, Isa, a. s., rođen je uz pomoć stvaranja na jedan neuobičajen način: na svijet je došao bez oca. Prije njegovog rođenja, Allah, dž. š., je njegovoj majci, hazreti Merjemi, putem meleka saopćio niz njegovih odlika i da je ljudima poslat kao Mesih (Spasitelj). Jedna od ovih odabranih Isaovih odlika je i ta da on predstavlja "Riječ Allahovu":

Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Riječ Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega... (An-Nisa', 171).

A kada meleki rekoše: "O, Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih (Ali 'Imran, 45).

Formulacija "Allahova Riječ" u Kur'anu je korištena jedino za Isaa, a. s. Dok još nije došao na svijet, Allah, dž. š., je saopćio njegovo ime. Generalno, ljudima imena nadijevaju njihove porodice. Međutim, situacija u vezi sa Isaom je drugačija; kao jednu svoju Riječ, Allah, dž. š., je Isau, a. s., dao ime "Isa Mesih". Ovo je jedan sasvim očit izraz da je, za razliku od svih ostalih, Isa, a. s., stvoren jednim drugačijim stvaranjem.

Upravo, kao i rođenje, mudžize koje je pokazao u toku života i uzdizanje Allahu, dž. š., također su izraz ove njegove različitosti.

Isaovo Rođenje

Kao što je poznato, porod je veoma naporan, a, isto tako, i događaj koji zahtijeva veliku kontrolu. Veoma je teško da u jednom takvom životnom događaju žena može uspjeti sama, bez medicinske kontrole i iskusnog pomoćnika. Međutim, hazreti Merjema, koja u ovome nije imala nikakvo iskustvo, zahvaljujući povjerenju i privrženosti Allahu, dž. š., ovaj težak posao uspjela je obaviti sama.

Dok je bila u velikim porođajnim bolovima, Allah, dž. š., joj je pomogao putem nadahnuća. Saopćavajući joj sve što je potrebno učiniti u ovim teškim trenucima, Allah, dž. š., joj osigurao porod na najlakši način i pod najboljim okolnostima. A to je velika blagodat kojom je Allah, dž. š., obdario hazreti Merjemu.

I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. "Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" - uzviknu ona. I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: "Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svježe, pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: "Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti" (Maryam, 23-26).

Isaov Govor U Bešici

A i onu koja je sačuvala djevičanstvo svoje, u njoj život udahnusmo i nju i sina njezina znamenjem svjetovima učinismo (Al-Anbiya', 91).

Jedan od događaja koje je Allah, dž. š., učinio kao iskušenje Merjeminom narodu je Isaovo rođenje. Ovo rođenje, koje se ostvarilo na neuobičajen način, postalo je svojevrstan Allahov ispit i za hazreti Merjemu, a i za njen narod. U biti, način Isaovog dolaska na svijet jedna je mudžiza koju je Allah, dž. š., pokazao radi pozivanja ljudi u vjeru i jedan od najočitijih dokaza Allahovog postojanja. Međutim, njen narod to nije mogao shvatiti i iznijeli su određena neutemeljena podozrenja o Merjemi. Ovo pitanje se na slijedeći način ističe u Kur'anu:

I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. "O, Merjemo," - rekoše oni - "učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica!" (Maryam, 27-28).

Kao što se i saopćava u navedenim ajetima, kada je, zajedno sa Isaom, iz mjesta na kome se osamila došla svom narodu, hazreti Merjemi nije pružena nikakva prilika za objašnjenje. Govoreći da je počinila zbunjujuće i sramno djelo, narod je protiv nje iznio niz ružnih optužbi, koje su zasnovane jedino na pretpostavkama i sumnjama. Međutim, pripadnici tog naroda, koji ju je optuživao, poznavali su hazreti Merjemu od samog njenog rođenja i veoma su dobro znali koliko su i hazreti Merjema i njena porodica Imran pobožni i odani Bogu.

Što se tiče hazreti Merjeme, ona je, u biti, stavljana na kušnju ovim ružnim optužbama i klevetama. Dok je sasvim očito da ovakvom djelu neće pribjeći osoba koja je krajnje čedna i izuzetno privržena svome Stvoritelju, gledanje na nju kao da je počinila loše djelo za nju je bilo iskušenje od strane Allaha, dž. š. Od samog rođenja hazreti Merjema je uvijek bila potpomagana od strane Allaha, dž. š., koji je sve njene poslove izveo na hajr. Znala je da ne smije zaboraviti da se sve dešava Božijom voljom i da će je opet Allah, dž. š., spasiti od ovih neosnovanih optužbi.

Upravo Allah, dž. š., je i u ovoj situaciji osigurao olakšanje hazreti Merjemi i nadahnuo je postom govora, odnosno šutnjom. Allah joj je saopćio da šuti kada njen narod htjedne pričati sa njom i da pokaže na Isaa onima koji joj se približe sa optužbama. Na taj način, olakšicom koju joj je pružio Allah, dž. š., hazreti Merjema je bila udaljena od priče koja bi joj mogla prirediti nevolje. Osoba koja je na najbolji način mogla dati najispravnije odgovore na pitanja koja su stizala od naroda bio je Isa. Kada je hazreti Merjemi saopćio radosnu vijest o rađanju Isaa, Allah, dž. š., je saopćio i da će on progovoriti dok još bude u bešici:

On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit (Ali 'Imran, 46).

Na taj način Allah, dž. š., je veoma olakšao Merjemin posao i učinio je da narod iz Isaovih usta čuje najispravnije saopćenje koje su očekivali. Allahovim stvaranjem jednog ovakvog čudotvornog okruženja bila je osujećena klopka koju je za hazreti Merjemi bio pripremio njen narod. Ovo pitanje se na slijedeći način spominje u Kur'anu:

A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u bešici?" - rekoše. "Ja sam Allahov rob" - ono reče - "meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti i učinit će me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredit će mi da, dok sam živ, namaz obavljam i sadaku udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan. I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!" (Maryam, 29-33).

Nesumnjivo, to što je dijete u bešici u stanju besprijekorno pričati velika je mudžiza. Štaviše, zbunjujuće je i to što je, odmah nakon rođenja, Isa, a. s., znao ono što jedno dijete nikako ne može znati. Ovom situacijom na jedan sasvim jasan način stavljeno je do znanja da se nalaze suočeni sa jednom vanrednom činjenicom. Svi ovi čudotvorni događaji kategorički su ukazivali na činjenicu da je ovo dijete, koje je još u bešici, poslanik Allaha, dž. š.

Eto, kao odgovor na hazreti Merjeminu predanost Allahu, dž. š., i bogobojazan pristup svim događajima sa kojima se susretala, Allah, dž. š., joj je osigurao olakšicu. Pokazivanjem jedne velike mudžize, koja je zapanjila cijeli narod, dao je kategoričan odgovor na klevete kojima ju je njen narod htio okaljati. Međutim, onima koji su, unatoč ovom čudotvornom događaju, nastavili sa iznošenjem teških kleveta protiv hazreti Merjeme Allah, dž. š., saopćio je veliku kaznu. Govoreći o hrđavim djelima sinova Israilovih, 161. ajet kur'anske sure An-Nisa' Allah, dž. š., završava slijedećim riječima:

...A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili (An-Nisa', 161).

 

4 / total 9
Knjigu “Isa Će Doći (pocket Book)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top