Maryam ( 98 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Kaf Ha Ja Ajin Sad.

2 . "Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,"

3 . "kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,"

4 . "i rekao: ""Gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osijedjela, a nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao."

5 . "Bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od Sebe sina"

6 . "da naslijedi mene i porodicu Jakubovu, i učini, Gospodaru moj, da budeš s njim zadovoljan."""

7 . """O Zekerijja, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati."""

8 . """Gospodaru moj,"" - reče on - ""kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam duboku starost doživio?"""

9 . """Eto tako!"" - reče. ""Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio.’"""

10 . """Gospodaru moj,"" - reče - ""daj mi neki znak!"" - ""Znak će ti biti to što tri noći nećeš s ljudima razgovarati, a zdrav ćeš biti."""

11 . "I on iziđe iz hrama u narod svoj i znakom im dade na znanje: ""Hvalite ga ujutro i navečer!"""

12 . """O Jahja, prihvati Knjigu odlučno!"" - a dadosmo mu mudrost još dok je dječak bio"

13 . "i nježnost i čednost, i čestit je bio,"

14 . "i roditeljima svojima bio je dobar, i nije bio drzak i nepristojan."

15 . "I neka je mir njemu na dan kada se rodio i na Dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvih ustao!"

16 . "I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla"

17 . "i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca."

18 . "Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš! - uzviknu ona."

19 . """A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga"" - reče on - ""da ti poklonim dječaka čista!"""

20 . """Kako će imati dječaka"" - reče ona - ""kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!"""

21 . """To je tako!” - reče on. ""Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed određeno!"""

22 . I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.

23 . "I porođajni bolovi prisiliše je da dođe da stabla jedne palme. ""Kamo sreće a sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!"" - uzviknu ona."

24 . "I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: ""Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče."

25 . "Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule svježe,"

26 . "pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidiš čovjeka kakva, ti reci: ""Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti."""

27 . "I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. ""O Merjemo,"" - rekoše oni - ""učinila si nešto nečuveno!"

28 . "Ej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."""

29 . "A ona im na njega pokaza. ""Kako da govorimo djetetu u bešici?"" - rekoše."

30 . """Ja sam Allahov rob"" - ono reče - ""meni će On Knjigu dati i vjerovjesnikom me učiniti"

31 . "i učiniće me, gdje god budem, blagoslovljenim, i narediće mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,"

32 . "i da majci svojoj budem dobar, a neće mi dopustiti da budem drzak i nepristojan."

33 . "I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"""

34 . "To je Isa, sin Merjemin - to je prava istina o njemu - onaj u koga oni sumnjaju."

35 . "Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad nešto odluči, On za to rekne samo: ""Budi!"" - i ono bude."

36 . "Allah je, uisitnu, i moj i vaš Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put."

37 . "i sljedbenici Knjige su se o njemu u mišljenju podvojili, pa teško onima koji ne vjeruju kada budu na Danu velikom prisutni!"

38 . "Kako će dobro čuti i kako će dobro vidjeti onoga Dana kad pred Nas stanu! A nevjernici su sada u očitoj zabludi!"

39 . "I spomeni ih na Dan tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni bili i nisu vjerovali."

40 . "Mi ćemo Zemlju i one koji žive na njoj naslijediti i Nama će se oni vratiti."

41 . "Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik."

42 . "Kada je rekao ocu svome: ""O oče moj, zašto se klanjaš onome koji nit čuje niti vidi, niti ti može od ikakve koristi biti?"

43 . "O oče moj, meni dolazi znanje, a ne tebi;* zato mene slijedi, i ja ću te na Pravi put uputiti;"

44 . "o oče moj, na klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan;"

45 . "o oče moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug""-"

46 . "otac njegov je rekao: ""Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja ću te kamenjem potjerati, zato me za dugo vremena napusti!"""

47 . """Mir tebi!"" - reče Ibrahim. ""Moliću Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni."

48 . "I napustiću i vas i sve one kojima se mimo Allaha klanjate i klanjaću se Gospodaru svome; nadam se da neću biti nesretan u klanjanju Gospodaru svome."""

49 . "I pošto napusti njih i one kojima su se, mimo Allaha klanjali, Mi mu Ishaka i Jakuba darovasmo, i obojicu vjerovjesnicima učinismo"

50 . "i darovasmo im svako dobro i učinismo da budu hvaljeni i po dobru spominjani."

51 . "I spomeni u Knjizi Musaa! On je bio iskren i bio je poslanik, vjerovjesnik."

52 . "Mi smo ga s desne strane Tura zovnuli i Sebi ga približili da čuje riječi Naše,"

53 . "i darovali smo mu milošću Našom kao vjerovjesnika brata njegova Haruna."

54 . "I spomeni u Knjizi Ismaila! On je ispunjavao dato obećanje i bio poslanik, vjerovjesnik,"

55 . "i tražio je od čeljadi svoje da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, i Gospodar njegov je bio njima zadovoljan."

56 . "I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv i vjerovjesnik,"

57 . i Mi smo ga na visoko mjesto digli.

58 . "To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali."

59 . "A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći;"

60 . "ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činili, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući,"

61 . "u edenske vrtove koje je Milostivi robovima Svojim obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli - a obećanje Njegovo će se doista ispuniti"

62 . "u njima prazne besjede neće slušati, već samo: ""Mir!"" i u njima će i ujutro i navečer opskrbljeni biti."

63 . "Daćemo da takav Džennet naslijedi onaj od robova Naših koji se bude grijeha klonio."

64 . """Mi smo u Džennet ušli samo dobrotom Gospodara tvoga, On je vladar svega, On zna budućnost našu i prošlost našu i ono što je između toga"" - govorit će. Gospodar tvoj ne zaboravlja."

65 . "On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!"

66 . "Čovjek kaže: ""Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?"""

67 . "A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?"

68 . "I tako mi Gospodara tvoga, mi ćemo i njih i šejtane sakupiti, zatim ćemo ih dovesti da oko Džehennema na koljenima kleče,"

69 . "a onda ćemo iz svake skupine izdvojiti one koji su prema Milostivome najdrskiji bili,"

70 . jer mi dobro znamo one koji su najviše zaslužili da u njemu gore.

71 . "I svaki od vas će do njega stići! Gospodar tvoj se, sigurno, tako obavezao!"

72 . "Zatim ćemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike ćemo da u njemu na koljenima kleče ostaviti."

73 . "Kad su im se Naši jasni ajeti kazivali, onda su oni koji nisu vjerovali govorili onima koji su vjerovali: ""Ili smo mi ili vi u boljem položaju i ko ima više pobornika?""*"

74 . "A koliko smo Mi prije njih naroda uništili koji su blagom i izgledom divljenje izazivali!"

75 . "Reci: ""Onome ko je u zabludi, neka Milostivi dug život da!""* - Ali kad takvi dožive da se opomene ostvare, bilo kazna, bilo Smak svijeta, zbilja će saznati ko je u gorem položaju i ko ima pobornika manje -"

76 . "i Allah će pomoći onima koji su na Pravome putu! A dobra djela koja vječno ostaju - od Gospodara tvoga biće bolje nagrađena i ljepše uzvraćena."

77 . "Zar nisi vidio onoga koji u dokaze naše ne vjeruje i govori: ""Zacijelo će mi biti dato bogatstvo i djeca!"""

78 . Ili je on budućnost prozreo ili je od Milostivog obećanje primio?

79 . "Nijedno! Mi ćemo ono što on govori zapisati i patnju mu veoma produžiti,"

80 . "a ono što smo mu dali - naslijediti, i sam samcat ća Nam se vratiti."

81 . "Oni kao zagovornike nekakva božanstva, a ne Allaha, uzimaju."

82 . "A ne valja tako! Božanstva ta će poreći da su im se klanjali, i biće im protivnici."

83 . "Zar ne vidiš da Mi nevjernike šejtanima prepuštamo da ih što više na zlo navraćaju?"

84 . "Zato ne traži da što prije stradaju, Mi im polahko dane odbrajamo!"

85 . "Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo,"

86 . " a kad u Džehennem žedne grješnike potjeramo,"

87 . "niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome Milostivi dopusti."

88 . "Oni govore: ""Milostivi je uzeo dijete!"" -"

89 . "Vi, doista, nešto odvratno govorite!"

90 . "Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe"

91 . što Milostivom pripisuju dijete.

92 . Nezamislivo je da Milostivi ima dijete -

93 . "ta svi će oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti utočište!"

94 . " On ih je sva zapamtio i tačno izbrojio,"

95 . i svi će Mu na Sudnjem danu doći pojedinačno.

96 . "One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti."

97 . "Mi smo Kur’an učinili lahkim, na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a inadžije nepopustljive opomenuo."

98 . "A koliko smo samo naroda prije njih uništili! Da li ijednog od njih vidiš i da li i najslabiji glas njihov čuješ?"

 

 

 

In this page you can listen Maryam in English, Maryam and read and download Maryam in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Maryam translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Maryam in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top