Al-'Ankabut ( 69 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Elif Lam Mim.

2 . "Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: ""Mi vjerujemo!"" i da u iskušenje neće biti dovedeni?"

3 . "A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu."

4 . Zar misle oni koji zla djela rade da će Nama umaći? - Loše prosuđuju!

5 . "Onaj ko se boji susreta sa Allahom - pa, doći će, sigurno, Dan obećani; a On sve čuje i sve zna!"

6 . "A onaj ko se bori - bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti."

7 . "Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi."

8 . "Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti."

9 . "One koji vjeruju i dobra djela čine sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti."

10 . "Ima ljudi koji govore: ""Vjerujemo u Allaha"" - a kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od Gospodara tvoga, sigurno će oni reći: ""Bili smo uz vas!"" A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim?"

11 . Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični.

12 . "Nevjernici govore vjernicima: ""Slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše!"" - a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu,"

13 . "ali će, sigurno, vlastito breme i breme onih koje su u zabludu odveli nositi, i za laži koje su iznosili, doista, će na Sudnjem danu odgovarati."

14 . "Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao hiljadu, manje pedeset, godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali."

15 . "I Mi smo njega i one što su bili u lađi - spasili, i poučnim primjerom svjetovima je učinili."

16 . "A i Ibrahima. ""Allahu se jedino klanjate"" - govorio je on narodu svome - ""i Njega se bojte, to vam je bolje, da znate."

17 . "Vi se, mimo Allaha, kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi, mimo Allaha, klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti; vi hranu od Allaha tražite i Njemu se klanjate i Njemu zahvalni budite! - Njemu ćete se vratiti."" -"

18 . "Ako vi smatrate lažnim mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas; a poslanik je jedino dužan da jasno obznani."

19 . "Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko."

20 . "Reci: ""Putujte po svijetu da vidite šta je On iz ničega stvorio. I, Allah će to, poslije, po drugi put stvoriti. Allah, zaista, sve može;"

21 . "On kažnjava onoga koga On hoće i milost ukazuje onome kome On hoće, i njemu ćete se vratiti."

22 . "Njegovoj kazni nećete umaći ni na Zemlji ni na nebu, a nemate, mimo Allaha, ni zaštitinika ni pomagača."

23 . "A onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s njime, njima nije stalo do Moje milosti - njih čeka patnja nesnosna."""

24 . "Odgovor naroda njegova bijaše: ""Ubijte ga ili spalite!"" - ali, Allah ga je iz vatre izbavio. To su, uistinu, dokazi za narod koji vjeruje.*"

25 . """Vi ste"" - reče on - ""mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovome svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na Sudnjem danu, jedni drugih ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati, vatra će vaše boravište biti, i niko vam u pomoć neće moći priteći."""

26 . "I Lut mu jedini povjerova! A Ibrahim reče: ""Ja se selim onamo kuda mi je Gospodar moj naredio, jer je On, uistinu, silan i mudar."""

27 . "I Mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i Knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onome će, doista, jedan od onih dobrih biti."

28 . "I Luta. Kada narodu svome reče: ""Vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio:"

29 . "s muškarcima općite, po drumovima presrećete, i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite"" - odgovor naroda njegova bijaše: ""Učini da nas Allahova kazna stigne, ako istinu govoriš!"""

30 . """Gospodaru moj,"" - reče on - ""pomozi mi protiv naroda grješnog!’"

31 . "I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše: ""Mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici."""

32 . """U njemu je Lut"" - reče Ibrahim. - ""Mi dobro znamo ko je u njemu"" - rekoše oni - ""mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove, ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti."

33 . "I kad izaslanici naši dođoše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. ""Ne boj se i ne brini se"" - rekoše oni - ""mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje; ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti."

34 . "A na stanovnike ovoga grada spustićemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici."""

35 . "I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pameti imali.*"

36 . "A u Medjen brata njihova Šuajba: ""O narode moj,"" - govorio je on - ""Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onome svijetu, a po Zemlji, nered praveći, zlo ne radite!"""

37 . "Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični."

38 . "A i Ada i Semuda - ostaci domova njihovih su vam vidljivi - šejtan im je lijepim njihove postupke predočio, pa ih, iako su razumni bili, od Pravog puta odvratio;"

39 . "I Karuna i faraona i Hamana; Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli."

40 . "I sve smo prema grijesima njihovim kaznili: na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili; neke u zemlju utjerali, a neke potopili. - Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli."

41 . "Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju!"

42 . "Allah dobro zna da ovi kojima se oni, pored Njega, klanjaju ništa ne predstavljaju; On je Silni i Mudri!"

43 . "To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju."

44 . "Allah je nebesa i Zemlju s razlogom stvorio; to je, doista, pouka onima koji vjeruju."

45 . "Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje molitve je najveća poslušnost! - A Allah zna šta radite."

46 . "I sa sljedbenicima Knjige raspravljajte na najljepši način, ali ne i sa onima među njima koji su nepravedni - i recite: ""Mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama, a naš Bog i vaš Bog jeste - jedan, i mi se Njemu pokoravamo."""

47 . "Kao i njima, Mi tebi objavljujemo Knjigu, a neki od onih kojima smo već dali Knjigu - i u ovu vjeruju, a i od ovih neki u nju vjeruju, a dokaze Naše samo nevjernici osporavaju."

48 . "Ti prije nje nijednu knjigu nisi čitao, a nisi je ni desnom rukom svojom pisao; inače, posumnjali bi oni što laži govore."

49 . "A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat; a Naše ajete samo nepravedni osporavaju -"

50 . "i govore: ""Zašto mu od Gospodara njegova nisu neka čuda poslana?"" Reci: ""Čuda su jedino u Allaha, a ja samo jasno opominjem."""

51 . "A zar im nije dosta to što Mi tebi objavljujemo Knjigu koja im se kazuje; u njoj je, doista, blagodat i pouka narodu koji vjeruje."

52 . "Reci: ""Allah je dovoljan svjedok meni i vama, On zna sve što je na nebesima i na Zemlji. A oni koji u kumire vjeruju, a u Allaha ne vjeruju, oni su izgubljeni."

53 . "Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, a doći će im, sigurno, iznenada, oni neće predosjetiti."

54 . "Oni traže od tebe da ih što prije stigne kazna, a Džehennem će sigurno sve nevjernike obuhvatiti"

55 . "na Dan kad ih patnja i odozgo i odozdo obuzme, a melek rekne: ""Ispaštajte za ono što ste radili!"""

56 . "O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte!"

57 . "Svako živo biće će smrt okusiti, i Nama ćete se poslije vratiti."

58 . "One koji budu vjerovali i dobra djela činili smjestićemo u džennetske odaje, ispred kojih će rijeke teći, u njima će vječno boraviti. Kako će divna biti nagrada onima koji su se trudili,"

59 . onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali!

60 . "A koliko ima životinja koje ne sakupljaju hranu sebi, Allah ih hrani, a i vas! On sve čuje i sve zna."

61 . "A da ih upitaš: ""Ko je nebesa i Zemlju stvorio i ko je Sunce i Mjesec potčinio?"" - sigurno bi rekli: ""Allah!"" Pa kuda se onda odmeću?"

62 . "Allah u izobilju daje hranu onome kome hoće od robova Svojih, a nekome i uskraćuje; - Allah, zaista, zna sve."

63 . "A ako ih upitaš: ""Ko s neba kišu spušta i njome mrtvu zemlju oživljava?"" - sigurno će reći: ""Allah!"" - a ti reci: ""Hvala Allahu!"" - ali većina njih ne shvaća."

64 . "Život na ovome svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je - život, kad bi samo oni znali!"

65 . "Kad se u lađe ukrcaju, iskreno se mole Allahu, a kad ih On do kopna dovede, odjednom druge Njemu ravnim smatraju"

66 . "da bi pokazali nezahvalnost prema onome što im Mi dajemo, i da bi uživali. A znaće oni!"

67 . "Zar ne vide da smo Harem* svetim i sigurnim učinili, dok se svuda okolo njih otima i pljačka? I zar u laž vjeruju, a na Allahovim blagodatima su nezahvalni?"

68 . "I ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu izmišlja laži ili poriče Istinu koja mu dolazi? I zar nevjernicima nije mjesto u Džehennemu?"

69 . "One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!"

 

 

 

In this page you can listen Al-'Ankabut in English, Al-'Ankabut and read and download Al-'Ankabut in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-'Ankabut translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-'Ankabut in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top