Ar-Rum ( 60 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Elif Lam Mim.

2 . Bizantinci su pobijeđeni*

3 . " u susjednoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti"

4 . "za nekoliko godina - i prije, i poslije, Allahova je odluka - i tada će se vjernici radovati"

5 . "Allahovoj pomoći - On pomaže kome hoće, On je Silni i Samilosni -"

6 . "obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje Svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna;"

7 . "oni znaju samo spoljašnju stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni."

8 . "A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i Zemlju i ono što je između njih - sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred Gospodara svoga doista izaći."

9 . "Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači, i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi, i poslanici su im donosili jasne dokaze; Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli."

10 . "Oni koji su zlo činili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali."

11 . "Allah iz ničega stvara, On će to ponovo učiniti i na kraju Njemu ćete se vratiti."

12 . Na dan kad nastupi Čas - mnogobošci će svaku nadu izgubiti:

13 . " božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici."

14 . Na dan kad nastupi Čas oživljenja - ljudi će se radvojiti:

15 . "oni koji su vjerovali i dobra djela činili - u džennetskom perivoju će se radovati,"

16 . "a oni koji nisu vjerovali i koji su ajete Naše i susret na Sudnjem danu poricali - u trajnoj će muci biti."

17 . "Pa, hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete -"

18 . "Njemu neka je pohvala i na nebesima i na Zemlji - i predvečer i u podne! -"

19 . "On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina - isto tako ćete i vi biti oživljeni."

20 . "Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih;"

21 . "i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju;"

22 . "i jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju;"

23 . "i jedan od dokaza Njegovih je san vaš noću i po danu, i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja Njegova; to su, zaista, pouke za ljude koji čuju;"

24 . "i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju."

25 . "I jedan od dokaza Njegovih je i to što nebo i Zemlja postoje voljom Njegovom. Zatim to što ćete, čim vas On samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati."

26 . "Njemu pripada sve što je na nebesima i na Zemlji, sve je Njemu poslušno."

27 . "On je taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar."

28 . "On vam kao primjer navodi vas same: da li su oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam Mi dajemo, pa ste u tome isti, i da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? - Eto, tako Mi, podrobno, izlažemo dokaze Naše ljudima koji razmišljaju."

29 . "Ali, nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje - a ko će na Pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio? - njima neće moći niko u pomoć priteći."

30 . "Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio - ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna -"

31 . "obraćajući Mu se predano! Bojte se Njega i obavljajte molitvu, i ne budite od onih koji Mu druge ravnim smatraju,"

32 . "od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili; svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda."

33 . "A kad ljude nevolja snađe, oni se Gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im On dâ da okuse milost Njegovu, odjednom neki od njih Gospodaru svome druge ravnim smatraju"

34 . "da bi bili nezahvalni na onome što im Mi dajemo. ""Pa uživajte, a saznaćete!"""

35 . "Zar smo im Mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje Njemu ravnim smatraju?"

36 . "Kad dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju, a kad ih pogodi nevolja, zbog onoga što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju."

37 . "Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome On hoće, i da uskraćuje? To su, uistinu, dokazi za ljude koji vjeruju."

38 . "Zato podaj bližnjemu pravo njegovo, i siromahu i putniku! To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile; ti će postići šta žele."

39 . "A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilili - takvi će dobra djela svoja umnogostručiti."

40 . "Allah vas stvara, i opskrbljuje; On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li ijedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!"

41 . "Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im On dâ da iskuse kaznu zabog onoga što rade, ne bi li se popravili."

42 . "Reci: ""Putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili; većinom su oni mnogobošci bili."""

43 . "Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri, prije nego što Allahovom voljom nastupi Dan koji niko neće moći odbiti. Toga Dana On će ih razdvojiti:"

44 . "oni koji nisu vjerovali - na svoju štetu nisu vjerovali, a oni koji su dobra djela činili - sebi su Džennet pripremili,"

45 . "da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili; a On, zaista, ne voli nevjernike."

46 . "Jedan od dokaza Njegovih je to što On šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam dâ da milost Njegovu osjetite i da lađe voljom Njegovom plove i da iz obilja Njegova stječete, i da biste zahvalni bili."

47 . "I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali - a dužnost Nam je bila vjernike pomoći."

48 . "Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune,"

49 . iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih.

50 . "Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživjeti, On sve može."

51 . "A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi, i poslije toga, blagodati poricali."

52 . "Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati,"

53 . "niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti; možeš jedino dozvati one koji u ajete Naše vjeruju, jedino oni će se odazvati."

54 . "Allah je taj koji vas nejakim stvara, i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi; On stvara što hoće; On sve zna i sve može."

55 . "A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali; a i prije su istinu izbjegavali."

56 . "A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: ""Vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do Dana oživljenja - a ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali."""

57 . "Toga Dana neće ničem poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogriješili i neće se od njih tražiti da se Allahu umile."

58 . "U ovom Kur’anu Mi navodimo ljudima svakovrsne primjere. A kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju: ""Vi samo iznosite laži!"""

59 . Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju.

60 . "A ti budi strpljiv! Allahovo obećanje je, zaista, istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju."

 

 

 

In this page you can listen Ar-Rum in English, Ar-Rum and read and download Ar-Rum in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ar-Rum translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ar-Rum in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top