As-Sagda ( 30 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Elif Lam Mim.

2 . "Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,"

3 . "a oni govore: ""On je izmišlja!"" Ne, ona je istina od Gospodara tvoga da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi išao Pravim putem."

4 . "Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?"

5 . "On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje."

6 . "To je onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,"

7 . " koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače -"

8 . " a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine,"

9 . zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne - i On vam i sluh i vid i pameti daje - a kako vi malo zahvaljujete!

10 . "Oni govore: ""Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?"" Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići."

11 . "Reci: ""Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti."""

12 . "A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom svojim, reći: ""Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!"""

13 . "A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na Pravi put uputili, ali Ja sam već istinu rekao: ""Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima zajedno!"""

14 . "Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti - i Mi ćemo vas zaboraviti - i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili."

15 . "U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole."

16 . "Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju."

17 . "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju."

18 . "Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto:"

19 . " one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili;"

20 . "a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: ""Trpite kaznu u vatri koju ste poricali."""

21 . "I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se pokajali."

22 . "A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!"

23 . "Musau smo Mi Knjigu dali - ne sumnjaj nimalo u to da je on nije primio - i putokazom je sinovima Israilovim učinili."

24 . "Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali."

25 . "Gospodar tvoj će među njima na Sudnjem danu presuditi u onome oko čega su se razilazili."

26 . "Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?"

27 . "Kako oni ne vide da Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da, uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami - pa zašto neće da vide?!"

28 . "I oni govore: ""Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?"""

29 . "Reci: ""Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati."""

30 . "Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju!"

 

 

 

In this page you can listen As-Sagda in English, As-Sagda and read and download As-Sagda in English veya yükleyebilirsiniz. You can download As-Sagda translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of As-Sagda in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top