Ya-sin ( 83 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Ja Sin.

2 . "Tako Mi Kur’ana mudrog,"

3 . "ti si, uistinu, poslanik,"

4 . " na Pravome putu,"

5 . "po objavi Silnoga i Samilosnoga,"

6 . "da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan!"

7 . O većini njih se već obistinila Riječ - zato oni neće vjerovati.

8 . "Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sindžire stavili sve do podbradaka - zato su oni glava uzdignutih,"

9 . "i kao oni ispred kojih i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili - zato oni ne vide,"

10 . "i njima je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati."

11 . "Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur’an slijedi i Milostivoga se boji, iako ga ne vidi; njega obraduj oprostom i nagradom lijepom!"

12 . "Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti i Mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili; sve smo Mi to u Knjizi jasno pobrojali."

13 . "Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada kad su im došli poslanici;"

14 . "kad im Mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, pa rekoše: ""Mi smo vama poslani!"" -"

15 . """Vi ste ljudi kao i mi"" - oni odgovoriše - ""Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite!"""

16 . "Gospodar naš zna da smo, doista, vama poslani - rekoše oni -"

17 . """i dužni smo samo da jasno obznanimo."""

18 . "Oni rekoše: ""Mi slutimo da nam nesreću donosite; ako se ne okanite,kamenovaćemo vas i stići će vas, zaista, bolna patnja oko nas."""

19 . """Uzrok vaše nesreće je s vama!"" - rekoše oni. ""Zar zato što ste opomenuti? Ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi."""

20 . "I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče: ""O narode moj, slijedi one koji su poslani,"

21 . "slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na Pravom su putu!"

22 . "Zašto da se ne klanjam Onome koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?"

23 . "Zašto da prihvaćam druge bogove mimo Njega? Ako Milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti,"

24 . a ja bih tada bio u pravoj zabludi;

25 . "ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!"""

26 . " I reći će se: ""Uđi u Džennet!’ - a on će reći: ""Kamo sreće da narod moj zna"

27 . "zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!"""

28 . "I protiv naroda njegova, poslije njega, Mi nismo vojsku s neba poslali, niti smo to ikada činili."

29 . "samo bi se čuo jedan užasan krik, i oni bi odjednom svi pomrli."

30 . "O kako su ljudi jadni! Nijedan poslanik im nije došao, a da mu se nisu narugali."

31 . "Kako oni ne znaju koliko smo prije njih naroda uništili od kojih im se niko vratio nije,"

32 . a svi oni biće zajedno pred Nas dovedeni.

33 . Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu;

34 . "Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde, i činimo da iz nje izvori izviru -"

35 . "da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njegove privrijede, pa zašto neće da budu zahvalni?"

36 . "Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju!"

37 . "I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku."

38 . "I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg."

39 . "I Mjesecu smo odredili položaj; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut."

40 . "Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove."

41 . Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo

42 . " i što za njih, slične njima, stvaramo one na kojima se voze."

43 . " I ako želimo, Mi ih potopimo, i neće im spasa biti, neće se izbaviti,"

44 . "osim ako im se ne smilujemo, da bi do roka određenog uživali."

45 . "A kad im se rekne: ""Bojte se onoga što se prije vas dogodilo i onoga što vas čeka da biste pomilovani bili..."""

46 . "I ne dođe im nijedan dokaz od Gospodara njihova kojem oni leđa ne okrenu."

47 . "A kad im se kaže: ""Udjeljujte od onoga što vam Allah daje""- onda nevjernici govore vjernicima: ""Zar da hranimo onoga koga je Allah, da je htio, mogao nahraniti? Vi ste, uistinu, u pravoj zabludi!"""

48 . "I govore: ""Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?"""

49 . "A ne čekaju drugo do strašan glas koji će ih, dok se budu jedni s drugima prepirali, obuzeti,"

50 . "pa neće moći ništa oporučiti, niti se čeljadi svojoj vratiti."

51 . " I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,"

52 . "govoreći: ""Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?"" - ""Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!"""

53 . Biće to samo jedan glas i oni će se svi pred Nama obreti.

54 . "Danas se neće nikome nepravda učiniti i vi ćete, prema onom kako ste radili, nagrađeni biti:"

55 . "stanovnici Dženneta uživaće toga dana u blagodatima veseli i radosni,"

56 . "oni i žene njihove biće u hladovini na ukrašenim divanima naslonjeni,"

57 . "u njemu će imati voća, i ono što budu željeli."

58 . """Mir vama!"" - biće riječi Gospodara Milostivog -"

59 . """a vi, o grješnici, danas se odvojite!"""

60 . "O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: ""Ne klanjajte se šejtanu,on vam je neprijatelj otvoreni,"

61 . već se klanjate Meni; to je Put pravi

62 . "On je mnoge od vas u zabludu odveo, kako niste pameti imali?!"

63 . "Ovo je Džehennem kojim vam se prijetilo,"

64 . " pržite se sada u njemu zato što niste vjerovali!"""

65 . "Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onome što su radili svjedočiti."

66 . "Da smo htjeli, mogli smo ih vida njihova lišiti, pa kad bi na put pošli, kako bi vidjeli?"

67 . "A da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići niti se vratiti."

68 . "Onome kome dug život damo, Mi mu izgled nagore izmijenimo. Zar oni ne razumiju?"

69 . "Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka - Kur’an jasni,"

70 . "da opominje onoga ko ima pameti, i da zasluže kaznu nevjernici."

71 . "Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici!"

72 . "i da smo im dali da se njome služe - na nekim jašu, a nekima se hrane,"

73 . "i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni,"

74 . već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;

75 . "oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska."

76 . "I nek te ne žaloste riječi njihove; Mi, doista, znamo i ono što kriju i ono što pokazuju."

77 . "Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik,"

78 . "i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: ""Ko će oživiti kosti kad budu truhle?"""

79 . "Reci: ""Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,"

80 . "Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete."""

81 . "Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;"

82 . "kada nešto hoće, On samo za to rekne: ""Budi!"" - i ono bude."

83 . "Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!"

 

 

 

In this page you can listen Ya-sin in English, Ya-sin and read and download Ya-sin in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ya-sin translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ya-sin in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top