An-Nisa' ( 176 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog èovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte - s imenom èijim jedni druge molite - i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi."

2 . "I siroèadi imanja njihova uruèite, hrğavo za dobro ne podmeæite i imetke njihove s imecima vašim ne trošite -to bi, zaista, bio vrlo veliki grijeh."

3 . "Ako se bojite da prema ženama sirotama neæete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po èetiri. A ako strahujete da neæete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili - eto vam onih koje posjedujete. Tako æete se najlakše nepravde saèuvati."

4 . "I draga srca ženama vjenčane darove njihove podajte; a ako vam one od svoje volje od toga šta poklone, to s prijatnošću i ugodnošću uživajte."

5 . "I rasipnicima imetke, koje vam je Allah povjerio na upravljanje, ne uruèujte, a njihov imetak za njihovu ishranu i odijevanje trošite; i prijatne rijeèi im govorite."

6 . "I provjeravajte siroèad dok ne stasaju za brak; pa ako ocijenite da su zreli, uruèite im imetke njihove. I ne žurite da ih rasipnièki potrošite dok oni ne odrastu. Ko je imuæan - neka se uzdrži, a ko je siromašan - neka onoliko koliko mu je, prema obièaju, neophodno troši. A imetke im uruèujte u prisustvu svjedoka. A dosta je to što æe se pred Allahom raèun polagati."

7 . " Muškarcima pripada dio onoga što ostave roditelji i rođaci, a i ženama dio onoga što ostave roditelji i rođaci, bilo toga malo ili mnogo, određeni dio. "

8 . "A kada diobi prisustvuju rođaci, siročad i siromasi, i njima nešto darujte i lijepu riječ im recite."

9 . "I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu."

10 . "Oni koji bez ikakva prava jedu imetke siročadi - doista jedu ono što će ih u vatru dovesti i oni će u ognju gorjeti."

11 . "Allah vam nareğuje da od djece vaše - muškom pripadne toliko koliko dvjema ženskima. A ako bude više od dvije ženskih, njima - dvije treæine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna njoj - polovina. A roditeljima, svakome posebno - šestina od onoga što je ostavio, ako bude imao dijete; a ako ne bude imao djeteta, a nasljeğuju ga samo roditelji, onda njegovoj materi - treæina. A ako bude imao braæe, onda njegovoj materi - šestina, pošto se izvrši oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed! - Allah, zaista, sva zna i mudar je."

12 . "A vama pripada - polovina onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta, a ako budu imale dijete, onda - četvrtina onoga što su ostavile, pošto se izvrši oporuka koju su ostavile, ili podmiri dug. A njima - četvrtina onoga što vi ostavite, ako ne budete imali djeteta; a ako budete imali dijete, njima - osmina onoga što ste ostavili, pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili, ili podmiri dug. A ako muškarac ili žena ne budu imali ni roditelja ni djeteta, a budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti - šestinu; a ako ih bude više, onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši, ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug; to je Allahova zapovijed! - A Allah sve zna i blag je."

13 . "To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu - On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki."

14 . "A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio - On æe u vatru baciti, u kojoj æe vjeèno ostati; njega èeka sramna patnja."

15 . "Kada neka od žena vaših blud poèini, zatražite da to protiv njih èetverica od vas posvjedoèe, pa ako posvjedoèe, držite ih u kuæama sve dok ih smrt ne umori ili dok im Allah ne nağe izlaz neki."

16 . "A ako dvoje to uèine, izgrdite ih; pa ako se pokaju i poprave, onda ih na miru ostavite, jer Allah prima pokajanje i samilostan je."

17 . "Allah prima pokajanje samo od onih koji uèine kakvo hrğavo djelo samo iz lahkosmislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima æe Allah oprostiti. - A Allah sve zna i mudar je."

18 . "Uzaludno je kajanje onih koji èine hrğava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: ""Sad se zaista kajem!"", a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili."

19 . "O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao."

20 . "Ako hoæete da jednu ženu pustite, a drugom se oženite, i jednoj od njih ste dali mnogo blaga, ne oduzimajte ništa od toga. Zar da joj to nasilno oduzmete, èineæi oèigledan grijeh?"

21 . "Kako biste mogli i oduzeti to kada ste jedno s drugim živjeli i kada su one od vas čvrstu obavezu uzele."

22 . "I ne ženite se ženama kojima su se ženili očevi vaši - a što je bilo, biće oprošteno; to bi, uistinu, bio razvrat, gnusoba i ružan put.*"

23 . "Zabranjuju vam se: matere vaše, i kæeri vaše, i sestre vaše i sestre oèeva vaših, i sestre matera vaših i bratiène vaše, i sestriène vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod vašim okriljem od žena vaših s kojima ste imali braène odnose - ali ako vi s njima niste imali braène odnose, onda vam nije grijeh - i žene vaših roğenih sinova, i da sastavite dvije sestre - što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je -"

24 . "i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi - a ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenèane darove date i da se njima oženite, a ne da blud èinite. A ženama vašim s kojima ste imali braène odnose podajte vjenèane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se, poslije odreğenog vjenèanog dara, s njima nagodite. Allah zaista sva zna i mudar je."

25 . "A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom - eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice - a Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše - ta jedne ste vjere.* I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. - A kada one kao udate počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. - To je za onoga od vas koji se boji bluda; - a bolje vam je da se uzdržite! Allah prašta i samilostan je."

26 . "Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i da vam oprosti. - A Allah sve zna i mudar je."

27 . "Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s Pravog puta skrenete."

28 . Allah želi da vam olakša - a čovjek je stvoren kao nejako biće.

29 . "O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen naèin imanja ne prisvajajte - ali, dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak - i jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv"

30 . "Onoga ko to nepravično i nasilno uradi - Mi ćemo u vatru baciti, to je Allahu lahko."

31 . "Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, Mi æemo preæi preko manjih ispada vaših i uvešæemo vas u divno mjesto."

32 . "I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izoblja Njegova molite. - Allah, zaista, sva dobro zna!"

33 . "Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i roğaci. A onima s kojima ste sklopili ugovore - podajte njihov dio - Allah je, zaista, svemu svjedok.*"

34 . "Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su èestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o èemu trebaju brigu voditi, jer i Allah njih štiti. A one èijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne èinite! - Allah je, zaista, uzvišen i velik!"

35 . "A ako se bojite razdora izmeğu njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah æe ih pomiriti jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten!"

36 . "I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu,"

37 . "one koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju -"

38 . "i one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. - A kome je šejtan drug, zao mu je drug!"

39 . "A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kad Allah o njima sve zna?"

40 . "Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostručiti i još od Sebe nagradu veliku dati."

41 . "A šta će, tek, biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih?"

42 . "Tog dana jedva bi doèekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv Poslanika dizali da je nad njima zemlja poravnana; a od Allaha neæe moæi ni jednu rijeè sakriti."

43 . "O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate, i kada ste džunubi - osim ako ste putnici - sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni, ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. - Allah, zaista, briše grijehe i prašta."

44 . "Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio Knjige Pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s Pravog puta skrenete?"

45 . "Allah dobro poznaje neprijatelje vaše, i Allah je dovoljan zaštitinik i Allah je dovoljan pomagaè!"

46 . "Ima jevreja koji izvræu smisao rijeèima i govore uvijajuæi jezicima svojim i huleæi pravu vjeru: ""Èujemo, ali se ne pokoravamo!"" i ""Èuj, ne èuli te!"" i ""Ra‘ina!” A da oni kažu: ""Èujemo i pokoravamo se!"" i ""Èuj"" i ""Pogledaj na nas!"" - bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje."

47 . "O vi kojima je Knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte - ono što potvrğuje kao istinito ono što veæ imate - prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali. - A Allahova zapovijest se mora izvršiti."

48 . "Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki."

49 . "Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha èistim? Meğutim, Allah oslobağa od grijeha onoga koga On hoæe, i nikome se neæe, ni koliko trun jedan, nepravda uèiniti."

50 . "Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu! A to je dovoljno da se teško ogriješe."

51 . "Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio Knjige kako u kumire i šejtana vjeruju, a o neznabošcima govore: ""Oni su na ispravnijem putu od vjernika."""

52 . "Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo neæeš naæi nikoga ko bi mu pomogao."

53 . "Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali,"

54 . "ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali,"

55 . "i bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraæali - njima je dovoljan Džehennem, oganj užareni!"

56 . "One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi æemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamijeniæemo im ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar."

57 . "A one koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo, sigurno, u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati, i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti."

58 . "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravièno sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! - A Allah doista sve èuje i vidi."

59 . "O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše."

60 . "Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a nareğeno im je da ne vjeruju u njega. A šejtan želi da ih u veliku zabludu navede."

61 . "Kad im se kaže: ""Prihvatite ono što Allah objavljuje, i Poslanika!"" - vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreæu."

62 . "A šta æe tek biti kad ih, zbog djela ruku njihovih, pogodi kakva nesreæa, pa ti doğu kunuæi se Allahom: ""Mi smo samo htjeli da uèinimo dobro i da bude sloge."""

63 . "Allah dobro zna šta je u srcima njihovim, zato se ti ne obaziri na rijeèi njihove i posavjetuju ih, i reci im o njima ono što æe ih dirnuti."

64 . "A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom nareğenju, pokoravali. A da oni koji su se sami prema sebi ogriješili doğu tebi i zamole Allaha da im oprosti, i da i Poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv."

65 . "I tako Mi Gospodara tvoga, oni neæe biti vjernici dok za sudiju u sporovima meğusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore."

66 . "A da smo Mi njima naredili: ""Poubijajte se!"" - ili: ""Iselite se iz zavièaja svog!"", malo ko od njih bi to uèinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi èvršæi u vjeri -"

67 . "i tada bismo im Mi, sigurno, veliku nagradu dali"

68 . i na Pravi put ih usmjerili.

69 . "Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biæe u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao.* A kako æe oni divni drugovi biti!"

70 . "Ta blagodat æe od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna."

71 . "O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi."

72 . "Meğu vama ima i takvih koji æe sigurno oklijevati i koji æe, ako doživite poraz, reæi: ""Sam Allah mi je milost Svoju ukazao što s njima nisam bio!"""

73 . "A ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno reći - kao da je između vas i Njega bilo nekakvo prijateljstvo: ""Da sam, kojom srećom, s njima bio, veliki plijen bih dobio!"""

74 . "I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi æemo, sigurno, obilno nagraditi."

75 . "A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: ""Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga 48 grada,* čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam podaj onoga ko će nam pomoći!"""

76 . "Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štiæenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo."

77 . "Zar ne vidiš one kojima je reèeno: ""Dalje od boja, veæ molitvu obavljajte i milostinju dajite!* A kada im bi propisana borba, odjednom se neki od njih pobojaše ljudi, kao što se Allaha boje, ili još više, i uzviknuše: ""Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao? Da si nas toga još neko vrijeme poštedio!"" Reci: ""Uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan neæe uèiniti nepravda."""

78 . "Ma gdje bili, stiæi æe vas smrt, pa kad bi bili i u visokim kulama. Ako ih stigne kakvo dobro, oni vele: ""Ovo je od Allaha!"", a snağe li ih kakvo zlo, govore: ""Ovo je zbog tebe!"" Reci: ""Sve je od Allaha!” Pa šta je tim ljudima?! - oni kao da ne razumiju ono što im se govori!"

79 . "Sreæa koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreæu koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok."

80 . "Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreæe - pa, Mi te nismo poslali da im èuvar budeš."

81 . "Licemjeri govore: ""Pokoravamo se!"", a kada odu od tebe, onda neki od njih noæu snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš, i Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik."

82 . "A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrjeènosti."

83 . "Kada saznaju za nešto važno, a tièe se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno, šejtana slijedili."

84 . "Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstièi i vjernike; Allah æe zaustaviti silu onih koji ne vjeruju, Allah je jaèi i kazne Njegove su strožije."

85 . "Onaj ko se bude za dobro zalagao - biæe i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao - biæe i njemu udio u kazni. - A Allah nad svim bdi."

86 . "Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer æe Allah za sve obraèun tražiti."

87 . "Allah æe vas - nema drugog boga osim Njega - sigurno, sabrati na Sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje! A èije su rijeèi od Allahovih rijeèi istinitije?"

88 . "Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih! Zar želite da na Pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio? A onoga koga Allah u zabludi ostavi - ti nikada neæeš na Pravi put uputiti."

89 . "Oni bi jedva èekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaæajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leğa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nağete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagaèa ne prihvaæajte,"

90 . "osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju, ili vam doğu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoæe, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se, uistinu, protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih."

91 . "Vi æete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog; kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete, puno pravo vam dajemo protiv njih."

92 . "Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika, to se može dogoditi samo - nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice - mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj; osloboğen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba - vjernika; a ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba - vjernika. Ne nağe li, mora uzastopce postiti dva mjeseca da bi Allah primio pokajanje - a Allah sve zna i mudar je."

93 . "Onome ko hotimièno ubije vjernika kazna æe biti - Džehennem, u kome æe vjeèno ostati; Allah æe na njega gnjev Svoj spustiti i prokleæe ga i patnju mu veliku pripremiti."

94 . "O vjernici, kada u boj krenete, na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite: ""Ti nisi vjernik!"" - kako biste se domogli ovozemaljskih dobara; ta u Allaha su mnoge dobiti! I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost Svoju; zato uvijek sve dobro ispitajte, a Allahu je, zaista, poznato ono što radite."

95 . "Vjernici koji se ne bore - osim onih koji su za borbu nesposobni - nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore imecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili ulažuæi imetke svoje i živote svoje Allah æe odlikovati èitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili, i On svima obeæava lijepu nagradu. Allah æe borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu,"

96 . počasti od Sebe i oprost i milost. - Allah prašta i samilostan je.

97 . "Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki æe upitati: ""Šta je bilo s vama?"" - ""Bili smo potlaèeni na Zemlji"" - odgovoriæe. - ""Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?"" - reæi æe meleki, i zato æe njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište."

98 . "Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta,"

99 . "Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta."

100 . "Onaj ko se iseli Allaha radi naæi æe na Zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna. - A Allah mnogo prašta i milostiv je."

101 . "Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite, i kada se bojite da æe vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam, doista, otvoreni neprijatelji."

102 . "Kada ti budeš meğu njima i kad odluèiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu; i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka doğu oni koji još nisu obavili molitvu pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva doèekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruğu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju."

103 . "A kada namaz završite, Allaha spominjite, i stojeći, i sjedeći, i ležeći. A u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju."

104 . "Nemojte malaksati tražeæi neprijatelja; ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome èemu se oni ne nadaju. - A Allah sve zna i mudar je."

105 . "Mi tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje. I ne budi branilac varalicama,*"

106 . "i zamoli oprost od Allaha - Allah, uistinu, prašta i samilostan je."

107 . "I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao grješnik."

108 . "Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima i kad noæu smišljaju rijeèi kojima On nije zadovoljan; Allah dobro zna sve ono što oni rade."

109 . "Eto, vi ih branite na ovome svijetu, a ko će ih pred Allahom na Sudnjem danu braniti, ili ko će im zastupnik biti?"

110 . "Onaj ko kakvo zlo uèini ili se prema sebi ogriješi pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti - naæi æe da Allah prašta i da je milostiv."

111 . "Onaj ko grijeh uradi - na svoju štetu ga je uradio. - A Allah sve zna i mudar je."

112 . "A onaj ko kakav prijestup ili grijeh poèini pa time nedužna èovjeka potvori - natovario je na sebe i kletvu i grijeh oèiti."

113 . "Da nije Allahove dobrote i Njegove milosti prema tebi - neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare - ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje Knjigu i mudrost i uèi te onome što nisi znao; velika je Allahova blagodat prema tebi!"

114 . "Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne Mi ćemo mu, sigurno, veliku nagradu dati."

115 . "Onoga ko se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je Pravi put, i koji poğe putem koji nije put vjernika, pustiæemo da èini šta hoæe, i baciæemo ga u Džehennem - a užasno je on boravište!"

116 . "Allah, sigurno, neæe oprostiti da Njemu druge smatraju ravnim, a oprostiæe kome hoæe ono što je manje od toga. A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan."

117 . "Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šejtanu prkosniku,"

118 . "prokleo ga Allah! A on je rekao: ""Ja ću se, sigurno, potruditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova,"

119 . "i navodiæu ih, sigurno, na stranputice, i primamljivaæu ih, sigurno, lažnim nadama, i, sigurno, æu im zapovjediti pa æe stoci uši rezati, i, sigurno, æu im narediti pa æe stvorenja Allahova mijenjati!"" A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista æe propasti!"

120 . "On im obeæava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeæa samo je obmana."

121 . Njihovo prebivalište biæe Džehennem i oni iz njega neæe naæi spasa!

122 . "One koje vjeruju i èine dobra djela uvešæemo u džennetske bašèe kroz koje æe rijeke teæi, u kojima æe vjeèno i zauvijek ostati - Allahovo je istinito obeæanje, a èije su rijeèi od Allahovih istinitije!"

123 . "To neæe biti ni po vašim željama ni po željama sljedbenika Knjige; onaj ko radi zlo biæe kažnjen za to i neæe naæi, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagaèa;"

124 . "a onaj ko èini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je - uæi æe u Džennet i neæe mu se uèiniti ni koliko trun jedan nepravda."

125 . "Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, èineæi još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu? - A Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja."

126 . "Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; i Allah sve zna."

127 . "Oni traže od tebe propise o ženama. Reci: ""Allah æe vam objasniti propise o njima - nešto vam je veæ kazano u Knjizi o ženama sirotama, kojima uskraæujete ono što im je propisano* a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siroèadi trebate pravedno postupati. A Allah, sigurno, zna za dobro koje uèinite."

128 . "Ako se neka žena plaši da æe joj se muž poèeti joguniti ili da æe je zanemariti, onda se oni neæe ogriješiti ako se nagode - a nagodba je najbolji naèin - ta ljudi su stvoreni lakomi! I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali - pa, Allah dobro zna ono što radite."

129 . "Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim ma koliko to željeli, ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili - pa, Allah æe, zaista, oprostiti i samilostan biti."

130 . "A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah æe ih, iz obilja Svoga, neovisnim uèiniti - Allah je neizmjerno dobar i mudar."

131 . "Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Mi smo onima kojima je data Knjiga prije vas, a i vama, veæ zapovjedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali - pa, uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, Allah nije ni o kome ovisan i On je hvale dostojan!"

132 . "Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je kao Gospodar dovoljan."

133 . "Ako On hoæe, vas æe ukloniti, o ljudi, a druge dovesti; On je kadar to uèiniti."

134 . "Onaj ko želi nagradu na ovome svijetu - pa, u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta - a Allah sve èuje i sve vidi."

135 . "O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedoèite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i roğaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti - kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedoèili ili svjedoèenje izbjegavali - pa, Allah zaista zna ono što radite."

136 . "O vjernici, vjerujte u Allaha, i Poslanika Njegova, i u Knjigu koju On Svome Poslaniku objavljuje, i u Knjigu koju je objavio prije. A onaj ko ne bude vjerovao u Allaha, i u meleke Njegove, i u knjige Njegove, i u poslanike Njegove, i u onaj svijet - daleko je zalutao."

137 . "Onima koji su bili vjernici, i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici, i pojaèali nevjerovanje, Allah doista neæe oprostiti i neæe ih na Pravi put izvesti."

138 . "Bolnu patnju navijesti licemjerima,"

139 . "koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima! Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu?"

140 . "On vam je veæ u Knjizi objavio: kad èujete da Allahove rijeèi porièu i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to èine dok ne stupe u drugi razgovor, inaèe, biæete kao i oni. Allah æe, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike,"

141 . "one koji išèekuju šta æe biti s vama: pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: ""Zar nismo bili uz vas?"" A ako sreæa posluži nevjernike, onda govore njima: ""Zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika?"" Na Sudnjem danu Allah æe vam svima presuditi! A Allah neæe dati priliku nevjernicima da unište vjernike."

142 . "Licemjeri misle da æe Allaha prevariti, i On æe ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu, i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu;"

143 . "neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onoga koga Allah u zabludi ostavi - ti nećeš naći načina da ga na Pravi put uputiš."

144 . "O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoæete pružiti Allahu oèigledan dokaz protiv sebe?"

145 . "Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći;"

146 . "ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, biće s vjernicima, a Allah će, sigurno, vjernicima veliku nagradu dati."

147 . "Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajuæi."

148 . "Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je uèinjena nepravda. - A Allah sve èuje i sve zna."

149 . "Bilo da vi dobro djelo javno uèinite ili ga sakrijete ili nepravdu oprostite - pa, Allah mnogo prašta i sve može."

150 . "Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da izmeğu Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: ""U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo"", i žele da izmeğu toga nekakav stav zauzmu -"

151 . "oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju."

152 . "A oni koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju - On æe ih, sigurno, nagraditi. - A Allah prašta i samilostan je."

153 . "Sljedbenici Knjige traže od tebe da im s neba spustiš Knjigu. Pa, od Musaa su tražili i više od toga, kad su, uglas, rekli: ""Pokaži nam Allaha!"" Zato ih je, zbog bezdušnosti njihove, munja ošinula. Poslije su, kada su im oèigledni dokazi bili pokazani, tele prihvatili, ali smo i to oprostili, a Musau smo oèitu vlast dali,"

154 . "i iznad njih smo brdo digli, zbog zavjeta koji su dali, i Mi smo im rekli: ""Na kapiju pognutih glava uđite!"" - i još smo im rekli: ""O subotu se ne ogriješite!"" - i od njih smo čvrsto obećanje uzeli."

155 . "Ali zato što su zavjet prekršili i što u Allahove dokaze nisu povjerovali, što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali i što su govorili: ""Naša su srca okorjela"" - Allah im je, zbog nevjerovanja, njihova srca zapeèatio, pa ih je samo malo vjerovalo -"

156 . "i zbog nevjerovanja njihova i zbog iznošenja teških kleveta protiv Merjeme"

157 . "i zbog rijeèi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, veæ im se prièinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagağali; a sigurno je da ga nisu ubili,"

158 . veæ ga je Allah uzdigao Sebi. - A Allah je silan i mudar.

159 . "I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neæe u njega onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on æe protiv njih svjedoèiti."

160 . "I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraæali"

161 . "i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuğe imetke na nedozvoljen naèin jeli. A za nevjernike meğu njima Mi smo kaznu bolnu pripremili."

162 . "Ali onima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima - oni vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe - naročito onima koji molitvu obavljaju i onima koji zekat daju i u Allaha i u onaj svijet vjeruju - njima ćemo, sigurno, veliku nagradu dati."

163 . "Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur -"

164 . "i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali - a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao -"

165 . "o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. - A Allah je silan i mudar."

166 . "Allah svjedoči da je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što On jedini zna, a i meleki svjedoče; - a dovoljan je Allah kao svjedok."

167 . "Oni koji neæe da vjeruju i koji od Allahova puta odvraæaju daleko su zalutali."

168 . "Onima koji neæe da vjeruju i koji èine nepravdu Allah doista neæe oprostiti i neæe im Put pokazati,"

169 . "osim puta u Džehennem, u kome će vječno i zauvijek ostati - to je Allahu lahko."

170 . "O ljudi, Poslanik vam je veæ donio Istinu od Gospodara vašeg; zato vjerujte - bolje vam je! A ako ne budete vjerovali - pa, Allahovo je ono što je nebesima i na Zemlji, i Allah sve zna i mudar je."

171 . "O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u svome vjerovanju i o Allahu govorite samo istinu! Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je Allahov poslanik, i Rijeè Njegova koju je Merjemi dostavio, i Duh od Njega; zato vjerujte u Allaha i Njegove poslanike i ne govorite: ""Trojica su!"" Prestanite, bolje vam je! Allah je samo jedan Bog - hvaljen neka je On! - zar On da ima dijete?! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, i Allah je dovoljan kao svjedok."

172 . "Mesihu neæe biti zazorno da prizna da je Allahov rob, pa ni melekima, Njemu najbližim. A one kojima bude zazorno da se Njemu klanjaju, i koji se budu oholili, Allah æe ih sve pred Sebe sakupiti:"

173 . "vjernike koji su dobra djela èinili On æe prema zasluzi nagraditi i još æe im, iz obilja Svoga, više dati; a one koji su zazirali i oholili se - na nesnosne muke æe staviti i oni neæe naæi sebi, mimo Allaha, ni zaštitnika ni pomagaèa."

174 . "O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost."

175 . "One koji budu u Allaha vjerovali i èvrsto se Njegovih propisa pridržavali - On æe, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti."

176 . "Oni traže od tebe rješenje. Reci: ""Allah æe vam kazati propis o ’kelali’"": ako neko umre, i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj - polovina njegove ostavštine, a on æe naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete; a ako su dvije, njima - dvije treæine njegove ostavštine. A ako su oni braæa i sestre, onda æe muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema ženama. To vam Allah objašnjava, da ne zalutate. A Allah zna sve."

 

 

 

In this page you can listen An-Nisa' in English, An-Nisa' and read and download An-Nisa' in English veya yükleyebilirsiniz. You can download An-Nisa' translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of An-Nisa' in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top