Az-Zuhruf ( 89 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Ha Mim.

2 . "Tako Mi Knjige jasne,"

3 . "Mi je objavljujemo kao Kur’an, na arapskom jeziku, da biste razumjeli,"

4 . "a on je u Glavnoj Knjizi, u Nas, cijenjen i pun mudrosti."

5 . Zar da odustanemo da vas opominjemo zato što svaku mjeru zla prelazite?

6 . A koliko smo Mi prijašnjim narodima vjerovjesnika poslali

7 . " i nijedan im vjerovjesnik nije došao, a da mu se nisu narugali!"

8 . "Zato smo uništavali one koji su od ovih moćniji bili, a ranije su isticane vijesti o narodima drevnim."

9 . "A ako ih upitaš ko je stvorio nebesa i Zemlju, oni će, sigurno, reći: ""Stvorio ih je Allah!"" - Da, Silni i Sveznajući,"

10 . "Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom učinio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;"

11 . "Onaj koji s neba s mjerom spušta vodu, pomoću koje u život vraćamo mrtve predjele - tako ćete i vi biti oživljeni;"

12 . "Onaj koji stvara stvorenja svake vrste i daje vam lađe i kamile da putujete,"

13 . "da se leđima njihovim služite i da se, kad na njima jahali budete, blagodati Gospodara svoga sjetite i da reknete: ""Hvaljen neka je Onaj koji je dao da nam one služe, mi to sami ne bismo mogli postići,"

14 . "i mi ćemo se, sigurno, Gospodaru svome vratiti!"""

15 . "A oni Njemu od robova Njegovih pripisuju dijete. Čovjek je, zaista, očiti nezahvalnik."

16 . "Zar da između onih koje On stvara uzima Sebi kćeri, a vas da daruje sinovima? -"

17 . "a kad nekog od njih obraduju viješću da mu se rodila ona koju pripisuje Milostivom, lice mu se pomrači i postaje potišten."

18 . Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?

19 . "Oni meleke, koji su robovi Milostivoga, ženama nazivaju. Zar su oni prisustvovali stvaranju njihovu? - Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!"

20 . """Da Milostivi hoće"" - govore oni -""mi im se ne bismo klanjali."" Oni o tome ništa ne znaju, oni samo lažu."

21 . Zar smo im prije Kur’ana dali Knjigu pa se nje pridržavaju?

22 . "Oni čak govore: ""Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu."""

23 . "I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: ""Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu."""

24 . """Zar i onda"" - govorio bi on - ""kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?"" A oni bi odgovarali: ""Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!"""

25 . "I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili."

26 . "A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: ""Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate,"

27 . "ja se klanjam samo Onome koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati""-"

28 . "On učini riječi Tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali."

29 . "A ja sam dopustio ovima, a i precima njihovim da uživaju sve dok im nije došla Istina i Poslanik očevidni."

30 . "A sada, kada im Istina dolazi, oni govore: ""Ovo je vradžbina, i mi u nju nikako ne vjerujemo!"""

31 . "I još kažu: ""Trebalo je da ovaj Kur’an bude objavljen kakvom uglednom čovjeku iz jednog od ova dva grada!"""

32 . "Zar oni da raspolažu milošću Gospodara tvoga? Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovome svijetu i Mi jedne nad drugima uzdižemo po nekoliko stepeni da bi jedni druge služili. - A milost Gospodara tvoga bolja je od onoga što oni gomilaju."

33 . "A da neće svi ljudi postati nevjernici, Mi bismo krovove kuća onih koji ne vjeruju u Milostivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju,"

34 . "i vrata kuća njihovih i divane na kojima se odmaraju,"

35 . "i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u Gospodara tvoga biće za one koji budu Njegova naređenja izvršavali, a Njegovih zabrana se klonili."

36 . "Onome ko se bude slijepim pravio da ne bi Milostivog veličao, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati;"

37 . "oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu."

38 . "I kada koji dođe pred Nas, reći će: ""Kamo sreće da je između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ti bio zao drug!"""

39 . "Toga dana vam neće biti od koristi to što ćete u muci zajedno biti, kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali."

40 . Zar ti da dozoveš gluhe i uputiš slijepe i one koji su u očitoj zabludi?!

41 . "Ako bismo ti dušu uzeli, njih bismo, sigurno, kaznili,"

42 . " ili, kad bismo ti htjeli pokazati ono čime im prijetimo - pa Mi njih možemo svakom kaznom kazniti."

43 . "Zato se drži onoga što ti se objavljuje, jer ti si, uistinu, na Pravome putu."

44 . "Kur’an je, zaista, čast tebi i narodu tvome; odgovaraćete vi."

45 . "Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Našim, koje smo prije tebe slali, da li smo naredili da se, mimo Milostivog, klanjaju božanstvima nekakvim."

46 . "Još davno Mi smo poslali Musaa sa znamenjima Našim faraonu i glavešinama njegovim, i on je rekao: ""Ja sam, doista, Gospodara svjetova poslanik!"""

47 . "I pošto im je donio znamenja Naša, oni su ih, odjednom, počeli ismijavati."

48 . "I Mi smo im dokaze pokazivali, sve jedan veći od drugog, i na muke smo ih stavljali ne bi li se dozvali."

49 . """O ti čarobnjače!"" - govorili su oni - ""zamoli Gospodara svoga, u naše ime, na temelju tebi datog obećanja, mi ćemo, sigurno, Pravim putem poći!"""

50 . "A čim bismo ih nevolje oslobodili, začas bi obavezu prekršili."

51 . "I faraon obznani narodu svome: ""O narode moj,"" - reče on - ""zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavci rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?"

52 . I zar nisam ja bolji od ovog bijednika koji jedva umije govoriti?

53 . "Zašto mu nisu stavljene narukvice od zlata ili zašto zajedno sa njim nisu došli meleki?"""

54 . "I on zavede narod svoj, pa mu se pokori; oni su, doista, bili narod grješni."

55 . "A kad izazvaše Naš gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo,"

56 . i učinismo ih primjerom i poukom narodima kasnijim.

57 . " A kad je narodu tvome kao primjer naveden sin Merjemin, odjednom su oni, zbog toga, zagalamili"

58 . "i rekli: ""Da li su bolji naši kumiri ili on?"" A naveli su ti ga kao primjer samo zato da bi spor izazvali, jer su oni narod svađalački."

59 . "On je bio samo rob koga smo Mi poslanstvom nagradili i primjerom za pouku sinovima Israilovim učinili,"

60 . "a da hoćemo, mogli bismo neke od vas u meleke pretvoriti da vas oni na Zemlji naslijede;"

61 . "i Kur’an je predznak Smaka svijeta, zato nikako ne sumnjajte u nj i slijedite uputstvo Moje, to je Pravi put,"

62 . "i neka vas šejtan nikako ne odvrati, ta on vam je, doista, neprijatelj otvoreni."

63 . "A kad je Isa očita znamenja donio, on je rekao: ""Donosim vam mudrost i dolazim da vam objasnim ono oko čega se razilazite. Zato se Allaha bojte i Meni se pokoravajte,"

64 . "Allah je moj i vaš Gospodar, pa se Njemu klanjajte, to je Pravi put!"""

65 . "Ali su se stranke između sebe podvojile, pa neka iskuse nesnosnu patnju na Dan bolni oni koji o Njemu krivo govore!"

66 . "Zar ovi čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a oni bezbrižni?"

67 . "Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili:"

68 . """O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati;"

69 . oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili -

70 . "uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni!"""

71 . "Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti."

72 . "Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili,"

73 . "u njemu ćete svakovrsnog voća imati od kojeg ćete neko jesti."""

74 . "A nevjernici će u patnji džehennemskoj vječno ostati,"

75 . ona im se neće ublažiti i nikakve nade u spas neće imati.

76 . "Nismo im nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli."

77 . "Oni će dozivati: ""O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!"" - a On će reći: ""Vi ćete tu vječno ostati!"""

78 . "Mi vam Istinu šaljemo, ali većini vam je Istina odvratna."

79 . " Ako oni pletu zamke, i Mi ćemo zamke njima postaviti."

80 . "Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju."

81 . "Reci: ""Nema Milostivi djeteta, ja prvi to velim!"

82 . "Neka je uzvišen Gospodar nebesa i Zemlje, Onaj koji svemirom vlada i koji je iznad onoga kako Ga oni opisuju!"""

83 . "Zato ih ostavi neka se iživljavaju i zabavljaju dok ne dožive Dan kojim im se prijeti,"

84 . "On je Bog i na nebu i na Zemlji, On je Mudri i Sveznajući!"

85 . "I neka je uzvišen Onaj čija je vlast na nebesima i na Zemlji, i između njih, On jedini zna kada će Smak svijeta biti, i Njemu ćete se svi vratiti!"

86 . "Oni kojima se oni, pored Njega, klanjaju - neće se moći za druge zauzimati; moći će samo oni koji Istinu priznaju, oni koji znaju."

87 . "A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: ""Allah!"" Pa kuda se onda odmeću?"

88 . "I tako mi Poslanikovih riječi: ""Gospodaru moj, ovo su, zaista, ljudi koji neće vjerovati!"" -"

89 . "ti se oprosti od njih i reci: ""Ostajte u miru!"" - ta sigurno će oni zapamtiti!"

 

 

 

In this page you can listen Az-Zuhruf in English, Az-Zuhruf and read and download Az-Zuhruf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Az-Zuhruf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Az-Zuhruf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top