Ad-Duhan ( 59 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Ha Mim.

2 . "Tako Mi Knjige jasne,"

3 . "Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo - i Mi,doista, opominjemo -"

4 . u kojoj se svaki mudri posao riješi

5 . "po zapovijedi Našoj! Mi smo, zaista, slali poslanike"

6 . "kao milost Gospodara tvoga - On, uistinu, sve čuje i sve zna,"

7 . "Gospodara nebesa i Zemlje i onoga što je između njih - ako čvrsto vjerujete,"

8 . "drugog boga osim Njega nema; On život i smrt daje, Gospodara vašeg i Gospodara vaših predaka davnih!"

9 . "Ali ovi sumnjaju i zabavljaju se,"

10 . zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim

11 . " koji će ljude prekriti. ""Ovo je neizdržljiva patnja!"

12 . "Gospodaru naš, otkloni patnju od nas, mi ćemo, sigurno, vjerovati!"""

13 . "A kako će oni pouku primiti, a već im je došao istiniti Poslanik"

14 . "od koga oni glave okreću i govore: ""Poučeni - umno poremećeni!"""

15 . "Mi ćemo patnju malo-pomalo otklanjati i vi ćete se, sigurno, u mnogobožačku vjeru vratiti;"

16 . "ali onog Dana kada ih svom silom zgrabimo, zbilja ćemo ih kazniti."

17 . "Još davno prije njih Mi smo faraonov narod u iskušenje stavili, kada im je bio došao plemeniti poslanik:"

18 . """Ispunite prema meni ono što ste dužni, o Allahovi robovi, jer ja sam vam poslanik pouzdani,"

19 . "i ne uzdižite se iznad Allaha, ja vam donosim dokaz očevidni,"

20 . " i ja se utječem i svome i vašem Gospodaru da me ne kamenujete,"

21 . " a ako mi ne vjerujete, onda me na miru ostavite!"""

22 . " I on pozva u pomoć Gospodara svoga: ""Ovo je, doista, narod nevjernički!"" -"

23 . "Izvedi noću robove Moje, za vama će potjera poći"

24 . "i ostavi more nek miruje, oni su vojska koja će, zaista, potopljena biti."""

25 . "I koliko ostaviše bašča i izvora,"

26 . " i njiva zasijanih i dvorova divnih,"

27 . i zadovoljstava koja su u radosti provodili! -

28 . " Tako to bî, i Mi smo to u nasljedstvo drugima ostavili -"

29 . "ni nebo ih ni Zemlja nisu oplakivali, i nisu pošteđeni bili,"

30 . a sinove Israilove smo ponižavajuće patnje spasili

31 . " od faraona - on je bio gord, jedan od onih koji su u zlu svaku mjeru prevršili -"

32 . "i znajući kakvi su, između savremenika smo ih odabrali,"

33 . i neka znamenja puna očite blagosti smo im dali

34 . " A ovi, doista, govore:"

35 . " ""Postoji samo naša prva smrt, mi nećemo biti oživljeni;"

36 . " pretke naše nam dovedite, ako je istina to što govorite!"""

37 . Da li su silniji oni ili narod Tubba’ i oni prije njega? - njih smo uništili jer su nevjernici bili.

38 . "Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih da bismo se igrali."

39 . "Mi smi ih stvorili sa ciljem, ali većina ovih ne zna."

40 . " Dan sudnji će svima njima rok određeni biti,"

41 . " Dan kada bližnji neće nimalo od koristi bližnjem biti i kada sami sebi neće moći pomoći,"

42 . "moći će samo oni kojima se Allah smiluje, jer - On je, uistinu, silan i milostiv."

43 . Drvo Zekkum

44 . " biće hrana grješniku,"

45 . "u trbuhu će kao rastopljena kovina vreti,"

46 . kao što voda kada ključa vri.

47 . " ""Ščepajte ga i usred ognja odvucite,"

48 . " a zatim mu, za kaznu, na glavu ključavu vodu izljevajte!"""

49 . " ""Okušaj, ta ti si, uistinu, ’moćni’ i ’poštovani’,"

50 . "ovo je, zaista, ono u što ste sumnjali!"""

51 . " A oni koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnu mjestu biti,"

52 . "usred bašči i izvora,"

53 . u dibu i kadifu obučeni i jedni prema drugima.

54 . " Eto, tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, ženiti."

55 . U njima će moći bezbjedno koju hoće vrstu voća tražiti;

56 . "u njima, poslije one prve smrti, smrt više neće okusiti i On će ih patnje u ognju sačuvati,"

57 . "blagodat će to od Gospodara tvoga biti; to će, zaista, biti uspjeh veliki!"

58 . "A Kur’an smo učinili lahkim, na jeziku tvome, da bi oni pouku primili,"

59 . "zato čekaj, i oni će čekati!"

 

 

 

In this page you can listen Ad-Duhan in English, Ad-Duhan and read and download Ad-Duhan in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ad-Duhan translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ad-Duhan in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top