Al-Ahqaf ( 35 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . Ha Mim.

2 . "Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!"

3 . "Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili i do roka određenog, ali nevjernici okreću glave od onoga čime im se prijeti."

4 . "Reci: ""Kažite vi meni ili pokažite mi šta su stvorili na Zemlji i da li imaju ikakva udjela u nebesima oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate? Donesite mi Knjigu objavljenu prije ove ili samo kakav ostatak znanja, ako istinu govorite."""

5 . "Ko je u većoj zabludi od onih koji se, umjesto Allahu, klanjaju onima koji im se do Sudnjeg dana neće odazvati i koji su prema njihovim molbama ravnodušni."

6 . "Kada ljudi budu sabrani, oni će im biti neprijatelji i poreći će da su im se klanjali."

7 . "A kad se ovima Naši jasni ajeti kazuju, onda oni koji ne vjeruju govore o Istini čim im dođe: ""Ovo je prava čarolija!"""

8 . "Zar oni da govore: ""On ga izmišlja!"" Reci: ""Pa, ako ga izmišljam, vi mene od kazne Allahove nećete moći odbraniti; On dobro zna što o Kur’anu govorite. On je dovoljan svjedok i meni i vama; On prašta i samilostan je."""

9 . "Reci: ""Ja nisam prvi poslanik i ne znam šta će biti sa mnom ili s vama; ja slijedim samo ono što mi se objavljuje i samo sam dužan da otvoreno opominjem."""

10 . "Reci: ""Kažite vi meni šta će s vama biti ako je Kur’an od Allaha, a vi u nj nećete da vjerujete, i ako je jedan od sinova Israilovih posvjedočio da je i on od Allaha, pa on povjerovao, a vi se uzoholili."" Allah, zaista, neće ukazati na Pravi put narodu koji sebi nepravdu čini."

11 . "I govore nevjernici o vjernicima: ""Da je kakvo dobro, nas oni u tome ne bi pretekli."" A kako pomoću njega Pravi put nisu našli, sigurno će reći: ""Ovo je još davna izmišljotina."""

12 . "Knjiga Musaova je bila putovođa i milost prije njega. A ovo je Knjiga na arapskom jeziku koja nju potvrđuje da bi opomenula one koji rade zlo i da bi obradovala one koji čine dobro."

13 . "Oni koji govore: ""Naš Gospodar je Allah!"" - i istraju na Pravome putu, neka se ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju!"

14 . "Oni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili."

15 . "Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: ""Gospodaru moj, dozvoli Mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi."""

16 . "Eto, od takvih ćemo Mi dobra djela koja su radili primiti, a preko ružnih postupaka njihovih preći; od stanovnika Dženneta će oni biti, istinito obećanje koje im je dano ćemo ispuniti."

17 . "A onaj koji roditeljima svojim kaže: ""Ih, što mi prijetite da ću biti oživljen kad su prije mene toliki narodi bili i nestali!"" - a oni, zazivajući Allaha u pomoć, govore: ""Teško tebi, vjeruj, Allahova prijetnja će se, doista, obistiniti!"" On odgovara: ""To su izmišljotine naroda drevnih!"""

18 . "Na takvima se treba ispuniti Riječ rečena o narodima: džinima i ljudima koji su prije njih bili i nestali, jer - oni su, zaista, nastradali."

19 . "Za sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili; da ih nagradi ili kazni za djela njihova - nepravda im se neće učiniti."

20 . "A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: ""Vi ste u svome životu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uživali, a danas sramnom patnjom bićete kažnjeni zato što ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponašali i što ste raskalašeni bili."""

21 . "I spomeni brata Adovog, kada je narod svoj u Ahkafu opominjao - a bilo je i prije njega i poslije njega poslanika: ""Klanjajte se samo Allahu, ja, zaista, strahujem da ćete biti u mukama na Velikome danu!"" -"

22 . "oni su odgovarali: ""Zar si nama došao da nas od božanstava naših odvratiš. Neka se, eto, ostvare prijetnje tvoje, ako istinu govoriš!"" -"

23 . """Samo Allah zna kad će to biti!"" - on bi govorio - ""ja vam kazujem ono što mi se objavljuje, a vi ste, vidim, narod u neznanju ogrezao."""

24 . "I kad ugledaše na obzorju oblak, koji se prema dolinama njihovim kretao, povikaše: ""Ovaj nam oblak kišu donosi!"" - ""Ne, to je ono što ste požurivali: vjetar koji vam bolnu patnju nosi,"

25 . "koji, voljom Gospodara svoga, sve ruši."" I ujutro su se vidjele samo nastambe njihove; tako Mi kažnjavamo narod grješni."

26 . "Njima smo dali mogućnosti koje vama nismo dali; i sluh i vid i razum smo im dali, ali im ni sluh njihov ni vid njihov ni razum njihov nisu ni od kakve koristi bili, jer su Allahove dokaze poricali - i sa svih strana ih je okružilo ono čemu su se ismijavali."

27 . "Neke gradove oko vas još davno smo uništili, a objasnili smo im bili na razne načine dokaze, ne bi li se pokajali."

28 . "A zašto im nisu pomogli oni koje su, pored Allaha, prihvatili da im budu posrednici i bogovi? Ali, njih nije bilo. To su bile samo klevete njihove i laži."

29 . "Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur’an slušaju, kada dođoše da ga čuju, oni rekoše: ""Pst!"" A kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju."

30 . """O narode naš,"" - govorili su - ""mi smo slušali Knjigu koja se poslije Musaa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na Pravi put upućuje."

31 . "O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha, On će vam neke grijehe vaše oprostiti i vas od patnje neizdržljive zaštititi!"""

32 . "A oni koji se ne odazovu Allahovu glasniku, takvi Mu na Zemlji neće umaći i mimo Njega zaštitnika neće naći. Oni su u velikoj zabludi."

33 . "Zar ne znaju da je Allah - koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao - kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može."

34 . "A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: ""Zar ovo nije istina?"" - odgovoriće: ""Jest, Gospodara nam našeg!"" ""E pa iskusite patnju"" - reći će On - ""jer ste stalno poricali."""

35 . "Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe! A onoga Dana kada dožive ono čime im se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I dosta! A zar će ko drugi biti uništen do narod raskalašeni!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Ahqaf in English, Al-Ahqaf and read and download Al-Ahqaf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ahqaf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ahqaf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top