Al-Ma'ide ( 120 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "O vjernici, ispunjavajte obaveze! Dozvoljava vam se stoka, ali ne ona koja æe vam se navesti; dok obrede hadža obavljate, nije vam dozvoljeno loviti. Uistinu, Allah propisuje što On hoæe."

2 . "O vjernici, ne omalovažavajte Allahove odredbe hadždža, ni sveti mjesec, ni kurbane, naroèito one ogrlicama obilježene, ni one ljude koji su krenuli ka Èasnome hramu želeæi nagradu i naklonost Gospodara svoga. A kad obrede hadža obavite, onda loviti možete. I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam sprijeèili pristup Èasnome hramu,* nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobroèinstvu i èestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava."

3 . "Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ono što je zaklano u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, i što je udavljeno i ubijeno; i što je strmoglavljeno, i rogom ubodeno, ili od zvijeri načeto - osim ako ste ga preklali - i što je na žrtvenicima žrtvovano,* i zabranjuje vam se gatanje strjelicama.* To je porok! - Danas su nevjernici izgubili svaku nadu da ćete vi otpasti od svoje vjere, zato se ne bojte njih - već se bojte Mene. Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. - A onome ko bude primoran - kad hara glad, bez namjere da učini grijeh, Allah će oprostiti i samilostan biti."

4 . "Pitaju te što im se dozvoljava. Reci: ""Dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu poduèili, onako kako je Allah vas nauèio. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome, i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, brzo sviğa raèune."""

5 . "Od sada vam se dozvoljavaju sva lijepa jela; i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga, i vaša jela su njima dozvoljena; i èestite vjernice su vam dozvoljene, i èestite kæeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenèane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud èinite i da ih za prilježnice uzimate. A onaj ko otpadne od prave vjere - uzalud æe mu biti djela njegova i on æe, na onome svijetu, nastradati."

6 . "O vjernici, kad hoæete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza èlanaka; a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nağete vode, onda rukama svojim èistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih preğite.* Allah ne želi da vam prièini poteškoæe, veæ želi da vas uèini èistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni."

7 . "I sjetite se Allahove milosti kojom vas je obasuo i zavjeta kojim vas je obavezao, kad ste rekli: ""Slušamo i pokoravamo se!""* I bojte se Allaha, jer Allah zna svaèije misli."

8 . "O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!"

9 . "Onima koji budu vjerovali i dobra djela èinili Allah obeæava oprost i nagradu veliku;"

10 . "a oni koji ne budu vjerovali i dokaze Naše budu poricali - biæe stanovnici Džehennema."

11 . "O vjernici, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada su neki ljudi htjeli da vas se doèepaju, a On je zadržao ruke njihove.* I bojte se Allaha, i neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!"

12 . "Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih - a između njih bili smo postavili dvanaest starješina - i Allah je rekao: ""Ja sam s vama! Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike Moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao - s Pravog puta je skrenuo."""

13 . "Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim uèinili. Oni su rijeèi s mjesta na kojima su bile uklanjali,* a dobar dio onoga èime su bili opominjani izostavili. I ti æeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! - Allah, uistinu, voli one koji èine dobro."

14 . "Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: ""Mi smo kršæani""- ali su i oni dobar dio onoga èime su bili opominjani zaboravili, zato smo meğu njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah æe ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili."

15 . "O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš da vam ukaže na mnogo šta što vi iz Knjige krijete, i preko èega æe i preæi. A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna*"

16 . "kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje steći zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje."

17 . "Nevjernici su oni koji govore: ""Bog je - Mesih, sin Merjemin!"" Reci: ""Ko može sprijeèiti Allaha da, ako hoæe, uništi Mesiha, sina Merjemina, i majku njegovu, i sve one koji su na Zemlji? Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je izmeğu njih; On stvara što hoæe, i Allah sve može."

18 . "I jevreji i kršæani kažu: ""Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi."" Reci: ""Pa zašto vas onda On kažnjava zbog grijehova vaših?"" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje On stvara: kome hoæe On æe oprostiti, a koga hoæe, On æe kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na onome što je izmeğu njih, i Njemu æe se svi vratiti."

19 . "O sljedbenici Knjige, došao vam je poslanik Naš - nakon što je neko vrijeme prekinuto slanje poslanika - da vam objasni, da ne biste rekli: ""Nije nam dolazio ni onaj koji donosi radosne vijesti, ni onaj koji opominje!"" Pa, došao vam je, eto, onaj koji donosi radosne vijesti i koji opominje. A Allah sve može."

20 . "A kada Musa reèe narodu svome: ""O narode moj, sjetite se Allahove blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima uèinio, a mnoge vladarima, i dao vam ono što nijednom narodu nije dao;"

21 . "O narode moj, uğite u Svetu zemlju,* koju vam je Allah dodijelio, i ne uzmièite nazad, pa da se vratite izgubljeni""-"

22 . "oni rekoše: ""O Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju neæemo uæi, dok god oni iz nje ne iziğu; pa ako oni iz nje iziğu, mi æemo onda, sigurno, uæi."""

23 . "Dva èovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je On darovao milost Svoju - rekoše: ""Navalite im na kapiju, pa kad kroz nju proğete, biæete, sigurno, pobjednici; a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!"""

24 . """O Musa,"" - rekoše oni - ""dok god su oni u njoj mi nećemo u nju ulaziti! Hajde ti i Gospodar tvoj pa se bijte, mi ćemo ovdje ostati!"""

25 . """Gospodaru moj,"" - reče Musa - ""ja osim sebe imam moć samo nad bratom svojim; zato presudi nama i ljudima grješnim!”"

26 . """Četrdeset godina oni će zemljom lutati"" - reče On - ""jer će im Sveta zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom grješnim!"""

27 . "I isprièaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od drugog nije, ovaj je rekao: ""Sigurno æu te ubiti!"" - ""Allah prima samo od onih koji su dobri"" - reèe onaj."

28 . """I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ, ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova."

29 . "Ja želim da ti poneseš i moj i svoj grijeh i da budeš stanovnik u vatri. A ona je kazna za sve nasilnike.”"

30 . "I strast njegova navede ga da ubije brata svoga, pa ga on ubi i posta jedan od izgubljenih."

31 . "Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga. ""Teško meni!"" - povika on - ""zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam mrtvo tijelo brata svoga!"" I pokaja se."

32 . "Zbog toga smo Mi propisali sinovima Israilovim: ako neko ubije nekoga koji nije ubio nikoga, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini - kao da je sve ljude poubijao; a ako neko bude uzrok da se nečiji život sačuva - kao da je svim ljudima život sačuvao. Naši poslanici su im jasne dokaze donosili, ali su mnogi od njih, i poslije toga, na Zemlji sve granice zla prelazili."

33 . "Kazna za one koji protiv Allaha i Poslanika Njegova vojuju i koji nered na Zemlji èine jeste: da budu ubijeni, ili razapeti, ili da im se unakrst ruke i noge odsijeku ili da se iz zemlje prognaju.* To im je poniženje na ovome svijetu, a na onome svijetu èeka ih patnja velika,"

34 . "ali ne i za one koji se pokaju prije nego što ih se domognete! I znajte da Allah prašta i da je milostiv."

35 . "O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na Putu Njegovu se borite da biste postigli što želite."

36 . "Kada bi sve ono što je na Zemlji bilo u posjedu nevjernika, i još toliko, i kada bi se htjeli otkupiti od patnje na onome svijetu, ne bi im se primilo. Njih čeka muka nesnosna."

37 . "Zaželjeæe oni da iz vatre iziğu, ali im iz nje neæe izlaska biti, za njih æe biti patnja neprestana."

38 . "Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je silan i mudar."

39 . "A onome ko se poslije nedjela svoga pokaje i popravi se - Allah æe, sigurno, oprostiti. Allah doista prašta i samilostan je."

40 . "Ti, sigurno, znaš da samo Allah ima vlast na nebesima i na Zemlji. On kažnjava onoga koga hoæe, a prašta onome kome hoæe. Allah sve može."

41 . "O Poslanièe, neka te ne zabrinjava to što brzo nevjerovanje ispoljavaju oni koji ustima svojim govore: ""Vjerujemo!"", a srcem ne vjeruju, i jevreji koji izmišljotine mnogo slušaju i koji tuğe rijeèi rado prihvaæaju, a tebi ne dolaze, koji smisao rijeèi s mjesta njihovih izvræu i govore: ""Ako vam se ovako presudi, onda pristanite na to, a ako vam se ne presudi, onda nemojte pristati!""* A onoga koga Allah želi u njegovoj zabludi ostaviti, ti mu Allahovu naklonost ne možeš nikako osigurati. To su oni èija srca Allah ne želi oèistiti; njih na ovome svijetu èeka poniženje, a na onome svijetu patnja golema."

42 . "Oni mnogo laži slušaju i rado ono što je zabranjeno jedu; pa ako ti dođu, ti im presudi ili se okreni od njih; ako se okreneš od njih, oni ti ne mogu nimalo nauditi. A ako im budeš sudio, sudi im pravo jer Allah voli pravedne."

43 . "A otkud da oni traže od tebe da im sudiš kad imaju Tevrat, u kome su Allahovi propisi? Oni ni poslije presude tvoje ne bi bili zadovoljni jer nisu nikakvi vjernici."

44 . "Mi smo objavili Tevrat, u kome je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i èestiti ljudi, i uèeni, od kojih je traženo da èuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli. Zato se, kada budete sudili, ne bojte ljudi, veæ se bojte Mene, i ne zamjenjujte rijeèi Moje za nešto što malo vrijedi! A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici."

45 . "Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, biæe mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onom što je Allah objavio pravi su nasilnici."

46 . "Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bilo uputstvo i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputstvo i pouka onima koji su se Allaha bojali,"

47 . "i sljedbenicima Indžila smo bili naredili da sude prema onome što je Allah objavio u njemu. Oni koji nisu sudili prema onome što je Allah objavio - pravi su grješnici."

48 . "A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere uèinio, ali, On hoæe da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natjeèite ko æe više dobra uèiniti; Allahu æete se svi vratiti, pa æe vas On o onome u èemu ste se razilazili obavijestiti."

49 . "I sudi im prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i èuvaj ih se da te ne odvrate od neèega što ti Allah objavljuje. A ako ne pristaju, ti onda znaj da Allah želi da ih zbog nekih grijehova njihovih kazni. A mnogi ljudi su, zaista, nevjernici."

50 . "Zar oni traže da im se kao u pagansko doba sudi? A ko je od Allaha bolji sudija narodu koji èvrsto vjeruje?"

51 . "O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike jevreje i kršæane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj meğu vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neæe ukazati na Pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu èine."

52 . "Zato ti vidiš one čija su srca bolesna kako se žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći: ""Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi."" A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati,"

53 . "a oni koji vjeruju reæi æe: ""Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtežom zakletvom, da su zaista s vama?"" Djela njihova biæe poništena, i oni æe nastradati."

54 . "O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne - pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve."

55 . "Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju."

56 . "Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova strana æe svakako pobijediti."

57 . "O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci - i Allaha se bojte ako ste vjernici -"

58 . "i kad pozivate na namaz i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaæaju."

59 . "Reci: ""O sljedbenici Knjige, zar da nas osuğujete zato što vjerujemo u Allaha i u ono što nam se objavljuje, i u ono što je objavljeno prije - a veæina ste grješnici?"""

60 . "Reci: ""Hoćete li da vam kažem koji su gori od takvih i koje će Allah još teže kazniti? Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio, oni koji su se šejtanu klanjali - njih čeka najgore mjesto, jer oni su najdalje s Pravoga puta odlutali."""

61 . "A kada vam dolaze, oni govore: ""Vjerujemo!"" ali oni dolaze kao nevjernici, a takvi i odlaze, a Allah dobro zna ono što oni kriju."

62 . "Vidiš mnoge od njih kako u grijehe i nasilje srljaju i kako ono što je zabranjeno jedu; ružno li je to kako postupaju!"

63 . "Trebalo bi da ih èestiti i uèeni ljudi od lažna govora i zabranjena jela odvraæaju; ružno li je to kako postupaju!"

64 . "Jevreji govore: ""Allahova ruka je stisnuta!"" Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, On udjeljuje koliko hoæe! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojaèaæe kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili meğu njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. Oni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce."

65 . "A da sljedbenici Knjige vjeruju i grijeha se čuvaju, Mi bismo prešli preko ružnih postupaka njihovih i uveli bismo ih, sigurno, u džennetske bašče uživanja."

66 . "Da se oni pridržavaju Tevrata i Indžila i onoga što im objavljuje Gospodar njihov, imali bi šta jesti, i od onoga što je iznad njih i od onoga što je ispod nogu njihovih. Ima ih i umjerenih, ali ružno je ono što radi veæina njih."

67 . "O Poslanièe, kazuj ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga, ako ne uèiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu - a Allah æe te od ljudi štititi. Allah doista neæe ukazati na Pravi put narodu koji neæe da vjeruje."

68 . "Reci: ""O sljedbenici Knjige, vi niste nikakve vjere ako se ne budete pridržavali Tevrata i Indžila, i onoga što vam objavljuje Gospodar vaš."" A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojaèaæe, uistinu, kod mnogih od njih nepokornost i nevjerovanje, ali, ti ne izgaraj zbog naroda koji neæe da vjeruje."

69 . "Oni koji su vjerovaliAnhang, pa i oni koji su bili jevreji, i sabijci, i kršæani - oni koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela èinili - nièega se oni neæe bojati i ni za èim oni neæe tugovati."

70 . "Mi smo od sinova Israilovih zavjet uzeli i poslanike im slali. Kad kod bi im koji poslanik donio ono što nije godilo dušama njihovim, jedne su u laž utjerivali, a druge ubijali."

71 . "Mislili su da neæe biti na muke stavljeni, pa su bili i slijepi i gluhi, i onda kad je Allah primio pokajanje njihovo, mnogi od njih su opet bili i slijepi i gluhi; a Allah dobro vidi ono što oni rade."

72 . "Nevjernici su oni koji govore: ""Bog je - Mesih, sin Merjemin!”A Mesih je govorio: ""O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah æe mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo æe Džehennem biti; a nevjernicima neæe niko pomoæi."

73 . "Nevjernici su oni koji govore: ""Allah je jedan od trojice!"" A samo je jedan Bog! I ako se ne okane onoga što govore, nesnosna patnja æe, zaista, stiæi svakog od njih koji nevjernik ostane."

74 . "Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, ta Allah prašta i samilostan je."

75 . "Mesih, sin Merjemin, samo je poslanik - i prije njega su dolazili i odlazili poslanici - a majka njegova je uvijek istinu govorila; i oboje su hranu jeli. Pogledaj kako Mi iznosimo jasne dokaze, i pogledaj, zatim, njih kako se odmeću."

76 . "Reci: ""Kako se možete, pored Allaha, klanjati onome koji vam nije u stanju kakvu štetu učiniti, niti vam neku korist pribaviti, a Allah je taj koji sve čuje i zna?"""

77 . "Reci: ""O sljedbenici Knjige, ne zastranjujte u vjerovanju svome, suprotno istini, i ne povodite se za prohtjevima ljudi koji su još davno zalutali, i mnoge u zabludu odveli, i sami s Pravoga puta skrenuli!"""

78 . "Jezikom Davuda i Isaa, sina Merjemina, prokleti su oni od sinova Israilovih koji nisu vjerovali - zato što su se bunili i uvijek granice zla prelazili:"

79 . "jedni druge nisu odvraæali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali!"

80 . "Ti vidiš mnoge od njih kako s mnogobošcima prijateljuju. Ružno li je zaista ono što sami sebi pripremaju: da se Allah na njih rasrdi i da u patnji vjeèno ostanu."

81 . "A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i u ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljevali, ali, mnogi od njih su nevjernici."

82 . "Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: ""Mi smo kršćani"", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole."

83 . "Kada slušaju ono što se objavljuje Poslaniku, vidiš kako im liju suze iz oèiju jer znaju da je to Istina, pa govore: ""Gospodaru naš, mi vjerujemo, pa upiši i nas meğu one koji su posvjedoèili."

84 . "Zašto da ne vjerujemo u Allaha i u Istinu koja nam dolazi, kada jedva èekamo da i nas Gospodar naš uvede s dobrim ljudima."""

85 . "I Allah æe im, zbog onoga što govore, kao nagradu džennetske bašèe dati, kroz koje æe rijeke teæi, u kojima æe vjeèno boraviti; a to æe biti nagrada za sve one koji dobra djela èine."

86 . "A oni koji ne budu vjerovali i dokaze naše poricali biæe stanovnici u Džehennemu."

87 . "O vjernici, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dozvolio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju."

88 . "I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u kojeg vjerujete."

89 . "Allah vas neæe kazniti ako se zakunete nenamjerno, ali æe vas kazniti ako se zakunete namjerno. Otkup za prekršenu zakletvu je: da deset siromaha obiènom hranom kojom hranite èeljad svoju nahranite, ili da ih odjenete, ili da roba ropstva oslobodite. A onaj ko ne bude mogao - neka tri dana posti. Tako se za zakletve vaše otkupljujte kada se zakunete; a o zakletvama svojim brinite se! Eto, tako vam Allah objašnjava propise Svoje da biste bili zahvalni."

90 . "O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite."

91 . "Šejtan želi da pomoæu vina i kocke unese meğu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjeæanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoæete li se okaniti?"

92 . "I budite poslušni Allahu i budite poslušni Poslaniku i oprezni budite! A ako glave okrenete, onda znajte da je Poslanik Naš dužan samo jasno obznaniti."

93 . "Onima koji vjeruju i dobra djela èine nama nikakva grijeha u onome što oni pojedu i popiju kad se klone onoga što im je zabranjeno i kad vjeruju i 64 dobra djela èine, zatim se Allaha boje i vjeruju i onda se grijeha klone i dobro èine. A Allah voli one koji drugima dobro èine."

94 . "O vjernici, Allah će vas dovoditi u iskušenje sa divljači koja će biti na dohvat ruku vaših i kopalja vaših - da Allah ukaže na onoga koji Ga se boji kad ga niko ne vidi. A onoga ko i poslije toga nasilje učini čeka bolna patnja."

95 . "O vjernici, ne ubijajte divljaè dok obavljate obrede hadža! Onome od vas ko je hotimièno ubije kazna je da jednu domaæu životinju, èiju æe vrijednost procijeniti dvojica vaših pravednih ljudi, pokloni Kabi, ili da se iskupi time što æe, ravno tome, nahraniti siromahe, ili postiti, da bi osjetio pogubnost postupka svoga. A Allah je veæ oprostio ono što je bilo. Onoga ko to opet uradi - Allah æe kazniti. Allah je silan i strog."

96 . "Vama se dopušta da u moru lovite i da ulov jedete, da se njime vi i putnici koristite, a zabranjuje vam se da na kopnu lovite dok obrede hadždža obavljate. I bojte se Allaha, pred kojim æete se sabrati."

97 . "Allah je uèinio da Kaba, Èasni hram, bude preporod za ljude, a tako i sveti mjesec i kurbani, naroèito oni ogrlicama oznaèeni, zato da znate da je Allahu poznato ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji, da Allah, zaista, sve zna."

98 . "Neka znate da Allah strogo kažnjava, ali i da prašta i da je milostiv."

99 . "Poslaniku je jedino dužnost da objavi, a Allah zna i ono što javno èinite i ono što sakrijete."

100 . "Reci: ""Nije isto ono što je zabranjeno i ono što je dozvoljeno, makar te iznenađivalo mnoštvo onoga što je zabranjeno. Zato se Allaha bojte, o vi koji ste razumom obdareni, da biste ono što želite postigli."

101 . "O vjernici, ne zapitkujte o onome što æe vam prièiniti neprijatnosti ako vam se objasni; a ako budete pitali za to dok se Kur’an objavljuje, objasniæe vam se, ono ranije Allah vam je veæ oprostio. - A Allah prašta i blag je."

102 . "Neki ljudi su prije vas pitali za to, pa poslije u to nisu povjerovali."

103 . "Allah nije propisao ni behiru, ni saibu, ni vasilu, a ni hama;* to oni koji ne vjeruju govore o Allahu laži, i veæina njih nema pameti."

104 . "A kada im se kaže: ""Pristupite onome što Allah objavljuje, i Poslaniku!"", oni odgovaraju: ""Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili."" - Zar i ako preci njihovi nisu ništa znali u i ako nisu na Pravome putu bili?!"

105 . "O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na Pravome putu, neæe vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu æete se svi vratiti i On æe vas obavijestiti o onome šta ste radili."

106 . "O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke neka vam posvjedoèe dvojica pravednih roğaka vaših ili neka druga dvojica, koji nisu vaši - ako ste na putu, a pojave se znaci smrti. A ako posumnjate, zadržite ih poslije obavljenog namaza i neka se Allahom zakunu: ""Mi zakletvu ni za kakvu cijenu neæemo prodati makar se radilo i o kakvu roğaku i svjedoèenje koje je Allah propisao neæemo uskratiti, jer bismo tada bili, doista, grješnici."""

107 . "A ako se dozna da su njih dvojica zgriješila, onda æe njih zamijeniti druga dvojica od onih kojima je šteta nanesena, i neka se Allahom zakunu: ""Naše zakletve su vjerodostojnije od zakletvi njihovih, mi se nismo krivo zakleli, jer bismo tada, zaista, nepravedni bili."""

108 . "Najlakše tako oni mogu izvršiti svjedoèenje svoje onako kako treba, i da se ne plaše da æe njihove zakletve drugim zakletvama biti pobijene. I bojte se Allah i slušajte! A Allah neæe ukazati na Pravi put ljudima koji su veliki grješnici."

109 . "Na Dan kada Allah sakupi poslanike i upita: ""Da li su vam se odazvali?"" - oni æe reæi: “Mi ne znamo, jer samo Ti znaš sve tajne."""

110 . "Kad Allah rekne: ""O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu nauèio; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od roğenja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni meğu njima koji nisu vjerovali - povikali: ’Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!’"

111 . "I kada sam uèenicima naredio: ’Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!’ - oni su odgovorili: ’Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani’.”"

112 . "A kada uèenici rekoše: ""O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?"" - on reèe: ""Bojte se Allaha ako ste vjernici."""

113 . """Mi želimo"" - rekoše oni - ""da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci."""

114 . "Isa, sin Merjemin , reèe: ""O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i èudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!"""

115 . """Ja ću vam je spustiti"" - reče Allah -""ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti."""

116 . "A kada Allah rekne: ""O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’"" - on æe 66 reæi: ""Hvaljen neka si Ti! Meni nije prilièilo da govorim ono što nemam pravo. Ako sam ja to govorio, Ti to veæ znaš; Ti znaš šta ja znam, a ja ne znam šta Ti znaš; Samo Ti jedini sve što je skriveno znaš."

117 . "Ja sam im samo ono govorio što si mi Ti naredio: ’Klanjajte se Allahu, i mome i svome Gospodaru!’ I ja sam nad njima bdio dok sam meğu njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao; Ti nad svim bdiš."

118 . "Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar ti si."""

119 . "Allah æe reæi: ""Ovo je Dan u kome æe iskrenima od koristi iskrenost njihova biti; njima æe džennetske bašèe, kroz koje rijeke teku, pripasti, vjeèno i zauvjek æe u njima ostati. Allah æe zadovoljan njima biti, a i oni Njim. To æe veliki uspjeh biti!”"

120 . "Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima; On sve može!"

 

 

 

In this page you can listen Al-Ma'ide in English, Al-Ma'ide and read and download Al-Ma'ide in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Ma'ide translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Ma'ide in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top