Qaf ( 45 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Kaf. Tako Mi Kur’ana slavnog,"

2 . " oni se čude što im je došao jedan od njih da ih opominje, pa,nevjernici, govore: ""To je čudna stvar:"

3 . "zar kad pomremo i zemlja postanemo...? Nezamisliv je to povratak!""*"

4 . " Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva."

5 . "Oni, međutim, poriču Istinu koja im dolazi i smeteni su."

6 . A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? - kako smo ga sazdali i ukrasili i kako u njemu nema nereda!

7 . "A Zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje,"

8 . "da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se Gospodaru svome obraća."

9 . "Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov, i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje"

10 . "i visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih,"

11 . " kao hranu robovima, i Mi njome oživljavamo mrtav predjel; takvo će biti i oživljenje."

12 . "Prije njih poricali su narod Nuhov, i stanovnici Ressa, i Semud"

13 . " i Ad, i narod faraonov, i narod Lutov,"

14 . i stanovnici Ejke i narod Tubba; svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu Moju zaslužili.

15 . "Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju."

16 . "Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice."

17 . "Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane,*"

18 . " on ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije."

19 . Smrtne muke će zbilja doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći

20 . i u rog će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti -

21 . "i svako će doći, a s njim i vodič i svjedok."

22 . """Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju, danas ti je oštar vid."""

23 . "A drug njegov će reći:* ""Ovaj, pored mene, spreman je.""*"

24 . " ""Baci u Džehennem svakog nezahvalnika, inadžiju,"

25 . "koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio,"

26 . " koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao - zato ga baci u patnju najtežu!"""

27 . "A drug njegov će reći: ""Gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio."""

28 . """Ne prepirite se preda Mnom!"" - reći će On - ""još davno sam vam zaprijetio,"

29 . "Moja Riječ se ne mijenja i Ja nisam prema robovima svojim nepravičan."""

30 . "Na dan kada upitamo Džehennem: ""Jesi li se napunio?"" - on će odgovoriti: ""Ima li još?"""

31 . "A Džennet će biti primaknut čestitima, neće biti ni od jednog daleko -"

32 . """Ovo je ono što vam je obećano, svakome onome koji se kajao i čuvao,"

33 . "koji se Milostivoga bojao, iako Ga nije vidio, i koji je srce odano donio."

34 . "Uđite u nj, u miru, ovo je Dan vječni!"""

35 . U njemu će imati što god zažele - a od Nas i više.

36 . "A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili - od propasti spasa ima li?!"

37 . "U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je."

38 . "Mi smo stvorili nebesa i Zemlju i ono što je između njih - za šest vremenskih razdoblja, i nije Nas ophrvao nikakav umor."

39 . "Zato strpljivo podnosi ono što oni govore i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska,"

40 . i veličaj Ga noću i poslije obavljanja molitvi.

41 . " I osluškuj! Dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu,"

42 . Dan kada će oni čuti istinit glas - to će biti Dan oživljenja.

43 . " Mi, zaista, dajemo život i dajemo smrt, i sve će se Nama vratiti!"

44 . "A na Dan kada će nad njima zemlja popucati oni će žurno izići; biće to oživljenje, za Nas lahko."

45 . "Mi dobro znamo što oni govore; ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur’anom onoga koji se prijetnje Moje boji!"

 

 

 

In this page you can listen Qaf in English, Qaf and read and download Qaf in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Qaf translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Qaf in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top