Ad-Dariyat ( 60 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Tako Mi onih koji pušu snažno,*"

2 . " i onih koji teret nose,*"

3 . " i onih koji plove lahko,*"

4 . i onih koji naredbe sprovode -*

5 . " istina je, zaista, ono čime vam se prijeti,"

6 . nagrada i kazna sigurno će biti!

7 . "Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva,"

8 . " vi govorite nejednako,*"

9 . od njega se odvraća onaj za kog se znalo da će se odvratiti.

10 . Neka prokleti budu lažljivci

11 . " koji su, utonuli u neznanje, ravnodušni!"

12 . "Oni pitaju: ""Kada će Dan sudnji?"""

13 . Onoga Dana kada se u vatri budu pržili!

14 . " ""Iskusite kaznu svoju - to je ono što ste požurivali!"""

15 . "Oni koji su se Allaha bojali - u džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti,"

16 . "primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili,"

17 . noću su malo spavali

18 . "i u praskazorje oprost od grijeha molili,"

19 . a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.

20 . "Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju,"

21 . a i u vama samima - zar ne vidite? -

22 . a na nebu je opskrba vaša i ono što vam se obećava.

23 . "I, tako Mi Gospodara neba i Zemlje, to je istina, kao što je istina da govorite!"

24 . Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim

25 . "kada mu oni uđoše i rekoše: ""Mir vama!"", i on reče: ""Mir vama, ljudi neznani!"""

26 . "I on neprimijetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele,*"

27 . "i primače im ga: ""Zar nećete da jedete?"" - upita,"

28 . "osjetivši od njih u duši zebnju. ""Ne boj se!"" - rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti."

29 . "I pojavi se se žena njegova uzvikujući i po licu se udarajući, i reče: ""Zar ja, stara, nerotkinja?!""*"

30 . """Tako je odredio Gospodar tvoj"" - rekoše oni - ""On je Mudar i Sveznajući."""

31 . "A šta vi hoćete, o izaslanici? - upita Ibrahim."

32 . """Poslani smo narodu grješnom"" - rekoše -"

33 . " ""da sručimo na njih grumenje od ilovače,"

34 . "svako obilježeno u Gospodara tvoga za one koji su u razvratu svaku mjeru prešli."""

35 . I Mi iz njega vjernike izvedosmo -

36 . a u njemu samo jednu kuću muslimansku nađosmo -

37 . i u njemu za sve one koji se boje patnje neizdržive znak ostavismo.

38 . " I o Musau, kada ga s očiglednim dokazom faraonu poslasmo,"

39 . "a on, uzdajući se u moć svoju, okrenu glavu i reče: ""Čarobnjak je ili lud!"""

40 . "I Mi i njega i vojske njegove dohvatismo, pa ih u more bacismo, jer je bio osudu zaslužio."

41 . "I o Adu, kada na njih vjetar poslasmo u kome nije bilo nikakva dobra"

42 . "pored čega god je prošao, ništa nije poštedio, sve je u gnjilež pretvorio."

43 . "I o Semudu, kad mu bi rečeno: ""Uživajte još izvjesno vrijeme!"""

44 . "I oni se oglušiše o naređenje Gospodara svoga, pa ih uništi strašan glas na oči njihove,"

45 . i ne mogaše se ni dići ni od kazne odbraniti.

46 . " I o Nuhovu narodu, davno prije; to, zaista, bijaše narod neposlušni!"

47 . " Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, još neizmjerno mnogo možemo,"

48 . i Zemlju smo prostrli - tako je divan Onaj koji je prostro! -

49 . i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

50 . "Zato požurite Allahu, ja sam vam od Njega da vas javno upozorim;"

51 . "ne prihvatajte drugog boga osim Allaha, ja sam vam od Njega da vas jasno opomenem!"""

52 . "I tako je bilo, ni onima prije ovih nije došao nijedan poslanik, a da nisu rekli: ""Čarobnjak je!"", ili: ""Lud je!"""

53 . "Zar su to jedni drugima u amanet ostavljali? Nisu, nego su oni ljudi koji su u zlu svaku mjeru bili prevršili,"

54 . "zato ove ostavi, prijekor nećeš zaslužiti,"

55 . "i nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti."

56 . "Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju,"

57 . "Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da Me hrane,"

58 . " opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki!"

59 . " A nevjernike će stići kazna kao što je stigla i one koji su bili kao oni,i neka Me ne požuruju,"

60 . "jer, teško nevjernicima na Dan kojim im se prijeti!"

 

 

 

In this page you can listen Ad-Dariyat in English, Ad-Dariyat and read and download Ad-Dariyat in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Ad-Dariyat translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Ad-Dariyat in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top