Al-An'am ( 165 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Hvaljen neka je Allah, koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao, pa opet oni koji ne vjeruju - druge sa Gospodarom svojim izjednaèavaju!"

2 . "On vas od zemlje stvara i èas smrti odreğuje, i samo On zna kada æe Smak svijeta biti, a vi opet sumnjate."

3 . "On je Allah na nebesima i na Zemlji, On zna i što krijete i što pokazujete, i On zna ono što radite."

4 . "A nevjernicima ne doğe nijedan dokaz od Gospodara njihova od koga oni glave ne okrenu."

5 . "Oni smatraju da je laž Istina koja im dolazi, ali, njih æe, sigurno, stiæi posljedice onoga èemu se rugaju."

6 . "Zar oni ne znaju koliko smo Mi naroda prije njih uništili, kojima smo na Zemlji moguænosti davali kakve vama nismo dali i kojima smo kišu obilatu slali i uèinili da rijeke pored njih teku, pa smo ih, zbog grijehova njihovih, uništavali, i druga pokoljenja, poslije njih, stvarali."

7 . "A i da ti Knjigu na papiru spustimo i da je oni rukama svojim opipaju, opet bi sigurno rekli oni koji neæe da vjeruju: ""Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina."""

8 . "Oni govore: ""Trebalo je da mu se pošalje melek!"" A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cigli čas vremena im ne bi više dao."

9 . "A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i opet bismo im učinili nejasnim ono što im nije jasno."

10 . "Poslanicima su se i prije tebe rugali, pa je one koji su im se rugali stiglo baš ono èemu su se rugali."

11 . "Reci: ""Putujte po svijetu, zatim pogledajte kako su završili oni koji su poslanike lažnim smatrali!”"

12 . "Upitaj: ""Èije je sve ono što je na nebesima i na Zemlji?"" - i odgovori: ""Allahovo!"" On je Sebi propisao da bude milostiv. On æe vas na Sudnjem danu sakupiti, u to nema nikakve sumnje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neæe vjerovati."

13 . Njemu pripada sve što postoji u noæi i danu; On sve èuje i sve zna.

14 . "Reci: ""Zar da za zaštitnika uzmem nekog drugog osim Allaha, stvoritelja nebesa i Zemlje? On hrani, a Njega niko ne hrani!” Reci: ""Meni je nareğeno da budem prvi meğu onima koji se pokoravaju""- i: ""Nikako ne budi od onih koji mu druge ravnim smatraju!”"

15 . "Reci: ""Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu."""

16 . "A onaj ko toga dana bude pošteđen, On mu se smilovao, i to je očiti uspjeh."

17 . "Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari - pa, samo je On Svemoæni,"

18 . i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajuæi.

19 . "Reci: “Ko je svjedok najpouzdaniji?"" - i odgovori: ""Allah, On će između mene i vas svjedok biti. A meni se ovaj Kur’an objavljuje i da njime vas i one do kojih on dopre opominjem. Zar vi, zaista, tvrdite da pored Allaha ima i drugih bogova?"" Reci: ""Ja ne tvrdim."" Reci: ""Samo je On - Bog, i ja nemam ništa s tim što vi smatrate druge Njemu ravnim."""

20 . "Oni kojima smo Knjigu dali poznaju Poslanika kao što poznaju sinove svoje; oni koji su sebe upropastili, pa - oni neće vjerovati."

21 . "Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži ili ne priznaje dokaze Njegove? Nepravedni zaista neće uspjeti!"

22 . "A na Dan kada ih sve sakupimo, pa upitamo one koji su druge Njemu ravnim smatrali: ""Gdje su vam božanstva vaša koja ste bogovima držali?"""

23 . "neæe im ništa drugo preostati nego da reknu: ""Allaha nam, Gospodara nam našeg, mi nismo nikoga Allahu ravnim smatrali!"""

24 . "Gledaj kako æe oni sami sebi lagati, a neæe im biti onih koje su bili izmislili!"

25 . "Ima onih koji dolaze da te slušaju, ali Mi smo na srca njihova zastore stavili, da Kur’an ne bi razumjeli, i gluhim ih učinili, pa i ako bi sve dokaze vidjeli, opet u njih ne bi povjerovali. A kada ti dolaze da se s tobom raspravljaju, govore oni koji ne vjeruju: ""To su samo izmišljotine naroda davnašnjih!"""

26 . "Oni zabranjuju da se u Kur’an vjeruje, i sami se od njega udaljavaju, i sami sebe upropaštavaju, a da i ne primjeæuju."

27 . "A da ti je vidjeti kako æe, kad pred vatrom budu zadržani, reæi: ""Da nam je da povraæeni budemo, pa da dokaze Gospodara našeg ne porièemo i da vjernici postanemo!”"

28 . "Ne, ne! Njima æe oèevidno postati ono što su prije krili; a kada bi i bili povraæeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci,"

29 . "i rekli bi: ""Nema života osim na ovome svijetu i mi neæemo biti oživljeni!”"

30 . "A da ti je vidjeti kako æe, kada pred Gospodarom svojim budu zaustavljeni i kad ih On upita: ""Zar ovo nije istina?"" - odgovoriti: ""Jeste, tako nam Gospodara našeg!"" - a i kako æe On reæi: ""E pa iskusite onda patnju zbog toga što niste vjerovali!”"

31 . "Oni koji ne vjeruju da æe pred Allaha stati nastradaæe kad im iznenada Èas oživljenja doğe, i reæi æe: ""O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!"", i grijehe svoje æe na leğima svojim nositi, a užasno je ono što æe uprtiti!"

32 . "Život na ovome svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zašto se na opametite?"

33 . "Mi znamo da tebe zaista žalosti to što oni govore. Oni, doista, ne okrivljuju tebe da si ti lažac, nego nevjernici porièu Allahove rijeèi."

34 . "A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i muèili sve dok im ne bi došla pomoæ Naša - a niko ne može Allahove rijeèi izmijeniti - i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti."

35 . "Ako je tebi teško to što oni glave okreću, onda, ako možeš, potraži kakav otvor u Zemlji ili kakve ljestve ka nebu, pa im donesi jedno čudo! Da Allah hoće, On bi ih sve na Pravome putu sakupio; zato nikako ne budi od onih koji to ne znaju!"

36 . "Odazvaæe ti se jedino oni koji su poslušni. - A Allah æe umrle oživiti; zatim, Njemu æe se svi vratiti."

37 . "Oni govore: ""Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo èudo!” Reci: ""Allah je kadar poslati èudo, ali veæina njih ne zna."""

38 . "Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas - u Knjizi Mi nismo ništa izostavili - i sakupiæe se poslije pred Gospodarom svojim."

39 . "A oni koji dokaze Naše porièu gluhi su i nijemi, u tminama su. Onoga koga hoæe - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoæe - na Pravi put izvodi."

40 . "Reci: ""Kažite vi meni, ako istinu govorite, kad bi vam došla Allahova kazna ili vas iznenadio Smak svijeta, da li biste ikoga drugog osim Allaha prizivali, ako istinu govorite?"""

41 . "Njega biste samo molili da, ako hoće, otkloni od vas ono za što ste Ga molili, a ne bi vam ni na um pali oni koje ste Mu ravnim smatrali."

42 . "A poslanike smo i narodima prije tebe slali i neimaštinom i bolešæu ih kažnjavali ne bi li poslušni postali."

43 . "Trebalo je da su poslušni postali kad bi im kazna Naša došla! Ali, srca njihova su ostala tvrda, a šejtan im je lijepim prikazivao ono što su radili."

44 . "I kada bi zaboravili ono èime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili,"

45 . "i zameo bi se trag narodu koji èini zlo, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova!"

46 . "Reci: ""Kažite vi meni, ako bi vas Allah sluha vašeg i vida vašeg lišio i srca vaša zapeèatio, koji bi vam bog, osim Allaha, to vratio?"" Pogledaj kako dokaze iznosimo, a oni opet glave okreæu."

47 . "Reci: “Kažite vi meni, ako bi vas Allahova kazna stigla neoèekivano ili javno, zar bi iko drugi do narod nevjernièki nastradao?"""

48 . "Mi šaljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim neka ne tuguju."

49 . "A one koji u dokaze Naše ne vjeruju stiæi æe kazna zato što grješno postupaju."

50 . "Reci: ""Ja vam ne kažem: ’U mene su Allahove riznice’ , niti: ’Meni je poznat nevidljivi svijet’ , niti vam kažem: ’Ja sam melek’ - ja slijedim samo ono što mi se objavljuje."" Reci: ""Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne razmislite?"""

51 . "I opominji Kur’anom one koji strahuju što æe pred Gospodarom svojim sakupljeni biti, kad osim Njega ni zaštitnika ni zagovornika neæe imati - da bi se Allaha bojali."

52 . "I ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i naveèer Gospodaru svome mole želeæi naklonost Njegovu - ti neæeš za njih odgovarati, a ni oni neæe odgovarati za tebe, jer bi, ako bi ih otjerao, nasilnik bio."

53 . "I tako Mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli: ""Zar su to oni kojima je Allah, izmeğu nas, milost ukazao?"" - A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni!"

54 . "A kada ti dođu oni koji u riječi Naše vjeruju, ti reci: ""Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno djelo iz lahkosmislenosti učini, pa se poslije pokaje i popravi - pa, Allah će doista oprostiti i samilostan biti."""

55 . "Tako Mi potanko izlažemo dokaze, i da bi oèevidan bio put kojim idu grješnici."

56 . "Reci: ""Meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate."" Reci: ""Je se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na Pravome putu bio."""

57 . "Reci: ""Meni je doista jasno ko je Gospodar moj, a vi Ga ne priznajete. Nije u mojoj vlasti ono što vi požurujete; pita se samo Allah, On sudi po pravdi i On je sudija najbolji."""

58 . "Reci: ""Da je u mojoj vlasti ono što požurujete, izmeğu mene i vas bilo bi svršeno, a Allah dobro zna nevjernike."""

59 . "U Njega su kljuèevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ièega svježeg niti ièega suhog, nièega što nije u jasnoj Knjizi."

60 . "On vas noæu uspavljuje - a zna i šta ste preko dana griješili - zatim vas budi, sve dok ne doğe èas smrti. Na kraju, Njemu æete se vratiti i On æe vas o onome što ste radili obavijestiti."

61 . "On vlada robovima Svojim i šalje vam èuvare; a kad nekome od vas smrt doğe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu."

62 . "Oni æe, poslije, biti vraæeni Allahu, svome istinskom Gospodaru. Samo æe se On pitati i On æe najbrže obraèun svidjeti."

63 . "Reci: ""Ko vas iz strahota na kopnu i moru izbavlja kad mu se i javno i tajno ponizno molite: ’Ako nas On iz ovoga izbavi, sigurno æemo biti zahvalni!’"""

64 . "Reci: ""Allah vas iz njih i iz svake nevolje izbavlja, pa vi ipak smatrate da ima Njemu ravnih."""

65 . "Reci: ""On je kadar poslati protiv vas kaznu iznad vaših glava ili ispod vaših nogu ili da vas u stranke podijeli i učini da silu jedni drugih iskusite."" Pogledaj samo kako Mi potanko iznosimo dokaze da bi se oni urazumili!"

66 . "Tvoj narod kaznu porièe, a ona je istina. Reci: ""Ja nisam vaš èuvar,"

67 . "svaki nagovještaj ima svoje vrijeme, i vi æete znati!"""

68 . "Kada vidiš one koji se rijeèima Našim rugaju, nek si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne preğu. A ako te šejtan navede da zaboraviš, onda ne sjedi više s nevjernicima kad se opomene sjetiš."

69 . "Oni koji se boja Allaha neće za njih račun polagati, ali su dužni opominjati ne bi li se okanili."

70 . "Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovome svijetu obmanuo, a opominji Kur’anom da čovjek, zbog onoga što radi, ne bi stradao, jer osim Allaha - ni zaštitnika ni posrednika neće imati i jer se od njega nikakva otkupnina neće primiti. Oni će, zbog onoga što su radili, biti u muci zadržani; njih čeka piće od ključale vode i patnja nesnosna, zato što nisu vjerovali."

71 . "Reci: ""Zar da se, pored Allaha, klanjamo onima koji nam ne mogu nikakvu korist pribaviti ni neku štetu otkloniti pa da budemo vraćeni stopama našim - a Allah nas je već uputio - i da budemo kao onaj koga su na Zemlji šejtani zaveli pa ništa ne zna, a koga drugovi njegovi zovu na Pravi put: ’Hodi nama!’"" Reci: ""Allahov put je - jedini Pravi put, i nama je naređeno da Gospodara svjetova slušamo"

72 . "i da molitvu obavljamo i da se Njega bojimo; On je Taj pred kojim æete biti sakupljeni,"

73 . "i On je Taj koji je nebesa i Zemlju mudro stvorio: èim On za nešto rekne: ’Budi!’ - ono biva; rijeè Njegova je Istina; samo æe On imati vlast na Dan kad se u rog puhne; On zna nevidljivi i vidljivi svijet, i On je Mudar i Sveznajuæi."""

74 . "A kad Ibrahim reèe svome ocu Azeru: ""Zar kumire smatraš bogovima?! Vidim da ste i ti i narod tvoj u pravoj zabludi."""

75 . "I Mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i Zemlje da bi èvrsto vjerovao."

76 . "I kad nastupi noæ, On ugleda zvijezdu i reèe: ""Ovo je Gospodar moj!"" A pošto zağe, reèe: ""Ne volim one koji zalaze!"""

77 . "A kad ugleda Mjesec kako izlazi, reče: ""Ovo je Gospodar moj!"" A pošto zađe, on reče: ""Ako me Gospodar moj na Pravi put ne uputi, biću, sigurno, jedan od onih koji su zalutali."""

78 . "A kad ugleda Sunce kako se rağa, on uzviknu: ""Ovo je Gospodar moj, ovo je najveæe!"" - A pošto zağe, on reèe: ""Narode moj, ja nemam ništa s tim što vi Njemu druge pridružujete!"

79 . "Ja okrećem lice svoje, kao pravi vjernik, prema Onome koji je nebesa i Zemlju stvorio, ja nisam od onih koji Njemu druge pridružuju!"""

80 . "I narod njegov se s njim raspravljao. ""Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio?"" - reèe on. ""Ja se ne bojim onih koje vi Njemu pridružujete, biæe samo ono što Gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvaæa sve. Zašto se ne urazumite?"

81 . "A kako bih se ja bojao onih koje Njemu pridružujete, kada se vi ne bojite što Allahu druge pridružujete, iako vam On za to nije nikakav dokaz dao? I znate li vi ko će, mi ili vi, biti siguran?"

82 . "Biæe sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju; oni æe biti na Pravome putu."""

83 . "To su dokazi naši koje dadosmo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoæemo. Gospodar tvoj je, uistinu, Mudri i Sveznajuæi."

84 . "I Mi mu poklonismo i Ishaka i Jakuba; i svakog uputismo - a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagrağujemo one koji dobra djela èine -"

85 . "i Zekerijjaa, i Jahjaa, i Isaa, i Iljasa - svi su oni bili dobri -"

86 . "i Ismaila i El-jese‘a i Junusa i Luta - i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali -"

87 . "i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu - njih smo odabrali i na Pravi put im ukazali."

88 . "To je Allahovo uputstvo na koje On ukazuje onima kojima hoæe od robova Svojih. A da su oni druge Njemu ravnim smatrali, sigurno bi im propalo ono što su èinili."

89 . "To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati."

90 . "Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi put. Reci: ""Ja od vas ne tražim nagradu za Kur’an, on je samo pouka svjetovima."""

91 . "Jevreji ne poznaju Allaha kako treba - kad govore: ""Nijednom èovjeku Allah nije ništa objavio!"" Reci: ""A ko je objavio Knjigu koju je donio Musa kao svjetlo i putokaz ljudima, koju na listove stavljate i pokazujete - a mnogo i krijete - i pouèavate se onome što ni vi ni preci vaši niste znali?"" Reci: ""Allah!"" Zatim ih ostavi neka se lažima svojim zabavljaju."

92 . "A ova Knjiga, koju objavljujemo, blagoslovljena je, ona potvrğuje onu prije nje da opominješ Mekku i ostali svijet. A oni koji u onaj svijet vjeruju - vjeruju i u nju i o molitvama svojim brigu brinu."

93 . "Ko je nepravedniji od onoga koji laži o Allahu iznosi ili koji govori: ""Objavljuje mi se"" - a ništa mu se ne objavljuje, ili koji kaže: ""I ja æu reæi isto onako kao što Allah objavljuje."" A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ""Spasite se ako možete! Od sada æete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni zato što ste na Allaha ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali."""

94 . "A doæi æete Nam pojedinaèno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivši dobra koja smo vam bili darovali. ""Mi ne vidimo s vama božanstva vaša koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze meğu vama i nema vam onih koje ste posrednicima držali."""

95 . "Allah čini da zrnje i košpice prokliju. On iz neživa izvodi živo, iz živa neživo - to vam je, eto, Allah, pa kuda se onda odmećete?"

96 . "On èini da zora sviæe, On je noæ odredio za poèinak, a Sunce i Mjesec za raèunanje vremena; to je odredba Silnoga, Sveznajuæeg."

97 . "On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru. - Mi potanko objašnjavamo znamenja Naša ljudima koji znaju."

98 . "On vas stvara od jednog èovjeka da na Zemlji živite i da u njoj sahranjeni budete. - Mi potanko pružamo dokaze ljudima koji razumiju."

99 . "On vodu s neba spušta, pa Mi onda èinimo da pomoæu nje nièu sve vrste bilja i da iz njega izrasta zelenilo, a iz njega klasje gusto, i iz palmi, iz zametka njihova, grozdovi koje je lahko ubrati, i vrtovi lozom zasağeni, naroèito masline i šipci, slièni i razlièiti. Posmatrajte, zato, plodove njihove, kad se tek pojave i kad zru. To je zaista dokaz za ljude koji vjeruju."

100 . "Nevjernici smatraju džine ravne Allahu, a On je njih stvorio, i izmislili su, ne misleæi šta govore, da On ima sinove i kæeri. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onoga kako Ga oni opisuju!"

101 . "On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! Otkud Njemu dijete kad nema žene, On sve stvara, i samo On sve zna."

102 . "To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato Njemu robujte; On nad svim bdi!"

103 . "Pogledi do Njega ne mogu doprijeti, a On do pogleda dopire; On je milostiv i upuæen u sve."

104 . """Od Gospodara vašeg dolaze vam dokazi, pa onaj ko ih usvaja - u svoju korist to èini, a onaj ko je slijep - na svoju štetu je slijep, a ja nisam vaš èuvar."""

105 . "I, eto, tako, Mi na razne naèine izlažemo dokaze da bi oni rekli: ""Ti si uèio!"", i da bismo to objasnili ljudima koji hoæe da znaju."

106 . "Ti ono što ti Gospodar tvoj objavljuje slušaj - drugog boga osim Njega nema! - i mnogobošce izbjegavaj."

107 . "Da Allah hoće, oni ne bi druge Njemu ravnim smatrali, a Mi tebe nismo čuvarom njihovim učinili niti si ti njihov staratelj."

108 . "Ne grdite one kojima se oni, pored Allaha, klanjaju, da ne bi i oni nepravedno i ne misleæi šta govore Allaha grdili. - Kao i ovima, tako smo svakom narodu lijepim postupke njihove predstavljali. Oni æe se, na kraju, Gospodaru svome vratiti, pa æe ih On o onom što su radili obavijestiti."

109 . "Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da æe, ako im doğe èudo, sigurno, zbog njega vjernici postati. Reci: ""Sva èuda su samo u Allaha!"" A odakle vi znate da æe oni, kad bi im ono došlo, vjernici postati,"

110 . "i da Mi srca njihova i oèi njihove neæemo zapeèatiti, i da neæe vjerovati kao što ni prije nisu vjerovali, i da ih neæemo ostaviti da u zabludi svojoj lutaju smeteni?"

111 . "Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih oèigledno sve dokaze sabrali - oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali veæina njih ne zna."

112 . "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odreğivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kiæene besjede govorili da bi ih obmanuli - a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi uèinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju -"

113 . "i da bi srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi poèinili grijehe koje su poèinili."

114 . "Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam On objavljuje Knjigu potanko? A oni kojima smo Mi dali Knjigu dobro znaju da Kur’an objavljuje Gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako!"

115 . "Rijeèi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove rijeèi niko ne može promijeniti i On sve èuje i sve zna."

116 . "Ako bi se ti pokoravao veæini onih koji žive na Zemlji; oni bi te od Allahova puta odvratili; oni se samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore."

117 . "Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu."

118 . "Zato jedite ono pri èijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u Njegove ajete."

119 . "A zašto da ne jedete ono pri èijem klanju je spomenuto Allahovo ime kad vam je On objasnio šta vam je zabranio - osim kad ste u nevolji; mnogi, prema prohtjevima svojim, nemajuæi za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu. A Gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru."

120 . "Ne griješite ni javno ni tajno! Oni koji griješe sigurno æe biti kažnjeni za ono što su zgriješili."

121 . "Ne jedite ono pri èijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je, uistinu, grijeh! A šejtani navode štiæenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste, sigurno mnogobošci postali."

122 . "Zar je onaj koji je bio u zabludi, a kome smo Mi dali život i svjetlo pomoću kojeg se među ljudima kreće, kao onaj koji je u tminama iz kojih ne izlazi? A nevjernicima se čini lijepim to što oni rade."

123 . "I isto tako Mi učinismo da u svakom gradu velikaši postanu grješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju."

124 . "A kada njima dokaz dolazi, oni govore: ""Mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično što je Allahovim poslanicima dano."" A Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo Svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare."

125 . "Onome koga Allah želi uputiti - On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim uèini kao kad èini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi."

126 . "Ovo je Pravi put Gospodara tvoga. A Mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju."

127 . "Njih èeka Kuæa blagostanja u Gospodara njihova; On æe biti zaštitinik njihov zbog onoga što su èinili."

128 . "A na Dan kada On sve sakupi: ""O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!"" - ""Gospodaru naš,"" - reæi æe ljudi, štiæenici njihovi - ""mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!"" - ""Vatra æe biti prebivalište vaše"" - reæi æe On - ""u njoj æete vjeèno ostati, osim ako Allah drugaèije ne odredi."" Gospodar tvoj je zaista Mudri i Sveznajuæi."

129 . "Tako isto Mi prepuštamo vlast jednim silnicima nad drugim zbog onoga što su zaradili."

130 . """O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete Moje kazivali i upozoravali vas da æete ovaj vaš dan doèekati?"" Oni æe reæi: “Mi to priznajemo na svoju štetu.” Njih je život na Zemlji bio obmanuo i oni æe sami protiv sebe posvjedoèiti da su bili nevjernici."

131 . "Tako je, jer Gospodar tvoj nije uništavao sela i gradove zbog zuluma njihova - bez prethodne opomene njihovim stanovnicima."

132 . "Svima æe pripasti nagrada ili kazna, veæ prema tome kako su postupali, jer je Gospodar tvoj bdio nad onim što su radili."

133 . "Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti, i poslije vas one koje On hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio."

134 . Ono èime vam se prijeti doista æe doæi i vi neæete stiæi umaæi!

135 . "Reci: ""O narode moj, činite sve što možete, a činiću i ja; saznaćete vi već koga čeka sretan kraj!"" Nasilnici, sigurno, neće uspjeti."

136 . "Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke, koju je On stvorio, pa govore: ""Ovo je za Allaha"" - tvrde oni - "" a ovo za božanstva naša!"" Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim. Kako ružno oni sude!"

137 . "Mnogim mnogobošcima su tako isto šejtani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili. A da je Allah htio, oni to ne bi èinili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi!"

138 . "Oni govore: ""Ova i ova stoka i ti i ti usjevi su zabranjeni, smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo"" - tvrde oni - ""a ove i ove kamile je zabranjeno jahati."" Ima stoke prilikom èijeg klanja ne spominju Allahovo ime, izmišljajuæi o Njemu laži. A On æe ih, sigurno, zbog onoga što izmišljaju kazniti."

139 . "Oni govore: ""Ono što je u utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno ženama našim. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici."" - Allah će ih za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, On je Mudri i Sveznajući."

140 . "Oni koji iz lahkoumnosti i ne znajući šta rade djecu svoju ubijaju i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju, govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade."

141 . "On je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve razlièita okusa, i masline i šipke, sliène i razlièite - jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike,"

142 . "i stoku koja se tovari i kolje - jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj,"

143 . "i to osam vrsta: par ovaca i par koza - Reci: ""Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki?"" Kažite mi, i dokažite, ako je istina to što govorite -"

144 . "i par kamila i par goveda. Reci: ""Da li je On zabranio mužjake ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao?"" - Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajuæi istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo. Allah, sigurno, neæe ukazati na Pravi put ljudima koji su nepravedni."

145 . "Reci: ""Ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi, ili krvi koja istjeèe, ili svinjskog mesa - to je doista pogano - ili što je kao grijeh zaklano u neèije drugo, a ne u Allahovo ime."" A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, Gospodar tvoj æe doista oprostiti i milostiv biti."

146 . "Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kandže zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog s leđa ili s crijeva, ili onog pomiješanog s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili; i Mi, zaista, govorimo istinu."

147 . "A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci: ""Gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna Njegova neæe mimoiæi narod grješni."""

148 . "Mnogobošci æe govoriti: ""Da je Allah htio, mi ne bismo druge Njemu ravnim smatrali, a ni preci naši, niti bismo išta zabranjenim uèinili."" Tako isto su oni prije njih poricali, sve dok Našu kaznu nisu iskusili. Reci: “Imate li kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite."""

149 . "Reci: ""Allah ima potpun dokaz, i da On hoæe, svima bi na Pravi put ukazao!"""

150 . "Reci: ""Dovedite te svoje svjedoke, one koji æe posvjedoèiti da je Allah to zabranio!"" Pa ako oni posvjedoèe, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za željama onih koji Naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge Gospodaru svome ravnim smatraju."

151 . "Reci: ""Doğite da vam kažem šta vam Gospodar vaš propisuje; da Mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro èinite, da djecu svoju, zbog neimaštine, ne ubijate - Mi i vas i njih hranimo - ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne; ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva - eto, to vam On preporuèuje da biste razmislili -"

152 . "i da se imetku siroèeta ne približavate, osim na najljepši naèin, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite - Mi nikoga preko njegove moguænosti ne zadužujemo - i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite - eto, to vam On nareğuje da biste to na umu imali."

153 . "I doista, ovo je Pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On nareğuje, da biste se grijeha klonili."""

154 . "Mi smo Musau Knjigu dali da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati i kao objašnjenje svemu i uputu i milost - da bi oni povjerovali da će pred Gospodara svoga stati."

155 . "A ova Knjiga koju objavljujemo jeste blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala,"

156 . "i zato da ne kažete: ""Knjiga je objavljena dvjema vjeroispovijestima prije nas, ali mi ne znamo da je èitamo kao oni"","

157 . "i da ne kažete: ""Da je Knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali Pravoga puta."" Pa objavljuje vam se, eto, od Gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost; i ima li, onda, nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreæe? A Mi æemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraæaju zato što to stalno èine."

158 . "Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predzanaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Reci: ""Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!"""

159 . "Tebe se ništa ne tièu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah æe se za njih pobrinuti. On æe ih o onome što su radili obavijestiti."

160 . "Ko uradi dobro djelo, biæe desetorostruko nagrağen, a ko uradi hrğavo djelo, biæe samo prema zasluzi kažnjen, i neæe im se uèiniti nepravda."

161 . "Reci: ""Mene je Gospodar moj na Pravi put uputio, u pravu vjeru, vjeru Ibrahima pravovjernika, on je vjerovao samo u jednog Boga."""

162 . "Reci: ""Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posveæeni Allahu, Gospodaru svjetova,"

163 . "koji nema sauèesnika; to mi je narağeno i ja sam prvi musliman."""

164 . "Reci: ""Zar da za Gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je On Gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi, i svaki grješnik æe samo svoje breme nositi. Na kraju Gospodaru svome æete se vratiti i On æe vas o onome u èemu ste se razilazili obavijestiti."

165 . "On èini da jedni druge na Zemlji smjenjujete i On vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje, Gospodar tvoj, zaista, brzo kažnjava, ali On, doista, prašta i samilostan je."""

 

 

 

In this page you can listen Al-An'am in English, Al-An'am and read and download Al-An'am in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-An'am translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-An'am in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top