Al-Muddattir ( 56 Ajeti )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "O ti, pokriveni!*"

2 . Ustani i opominji!

3 . I Gospodara svoga veličaj!

4 . I haljine svoje očisti!

5 . I kumira se kloni!

6 . I ne prigovaraj držeći da je mnogo!

7 . I radi Gospodara svoga trpi!

8 . A kada se u Rog puhne -

9 . biće to naporan dan

10 . " nevjernicima, neće biti lagahan."

11 . Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio

12 . i bogatstvo mu ogromno dao

13 . i sinove koji su s njim*

14 . i čast i ugled mu pružio -

15 . i još žudi da uvećam!

16 . " Nikako! On, doista, prkosi ajetima našim, -"

17 . " a naprtiću Ja njemu teškoće,"

18 . jer je smišljao i računao -

19 . " i, proklet bio, kako je proračunao!"

20 . " i još jednom, proklet bio, kako je proračunao! -"

21 . Zatim je pogledao

22 . pa se onda smrknuo i namrštio

23 . " i potom se okrenuo i uzoholio,"

24 . " i rekao:""Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje,"

25 . " ovo su samo čovjekove riječi!"""

26 . U Sekar* ću Ja njega baciti -

27 . a znaš li ti šta je Sekar?

28 . " Ništa on neće poštedjeti,"

29 . "kože će crnim učiniti,"

30 . nad njim su devetnaesterica.

31 . "Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju, da se oni kojima je Knjiga data uvjere, i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti, i da onima kojima je Knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju, i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici - kažu:""Šta je Allah htio ovim primjerom?"" Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće, i na Pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske Gospodara tvoga samo On zna. I Sekar je ljudima samo opomena."

32 . " I tako Mi Mjeseca,"

33 . " i noći kada mine,"

34 . i zore kada svane -

35 . " on je, zaista, najveća nevolja,"

36 . ljudima je opomena -

37 . onome između vas koji želi učiniti dobro ili onome koji ne želi!

38 . "Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio,"

39 . "osim sretnika,"

40 . oni će se u džennetskim baščama raspitivati

41 . o nevjernicima:

42 . " ""Šta vas je u Sekar dovelo?"""

43 . " ""Nismo"" - reći će - ""bili od onih koji su molitvu obavljali"

44 . " i od onih koji su siromahe hranili,"

45 . " i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali,"

46 . " i Sudnji dan smo poricali,"

47 . " sve dok nam smrt nije došla."""

48 . Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi.

49 . "* 49. Pa zašto oni pouku izbjegavaju,"

50 . kao da su divlji magarci preplašeni

51 . koji od onih koji ih progone bježe.

52 . Da! Svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni.

53 . "Nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše!"

54 . "Uistinu! Kur’an je pouka,"

55 . " i ko hoće, na umu će ga imati,"

56 . " a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio, On je jedini dostojan da Ga se boje i On jedini prašta."

 

 

 

In this page you can listen Al-Muddattir in English, Al-Muddattir and read and download Al-Muddattir in English veya yükleyebilirsiniz. You can download Al-Muddattir translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of Al-Muddattir in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Kurani Kerim

Kur'an

Surah Translations

1 . Al-Fatiha 2 . Al-Baqara 3 . Ali 'Imran 4 . An-Nisa' 5 . Al-Ma'ide 6 . Al-An'am 7 . Al-A'raf 8 . Al-Anfal 9 . At-Tawba 10 . Yunus 11 . Hud 12 . Yusuf 13 . Ar-Ra'd 14 . Ibrahim 15 . Al-Higr 16 . An-Nahl 17 . Al-Isra' 18 . Al-Kahf 19 . Maryam 20 . Ta-Ha 21 . Al-Anbiya' 22 . Al-Hagg 23 . Al-Mu'minun 24 . An-Nur 25 . Al-Furqan 26 . Aš-Šu'ara' 27 . An-Naml 28 . Al-Qasas 29 . Al-'Ankabut 30 . Ar-Rum 31 . Luqman 32 . As-Sagda 33 . Al-Ahzab 34 . Saba' 35 . Fatir 36 . Ya-sin 37 . As-Saffat 38 . Sad 39 . Az-Zumar 40 . Al-Mu'min 41 . Al-Fussilat 42 . Aš-Šura 43 . Az-Zuhruf 44 . Ad-Duhan 45 . Al-Gatiya 46 . Al-Ahqaf 47 . Muhammad 48 . Al-Fath 49 . Al-Hugurat 50 . Qaf 51 . Ad-Dariyat 52 . At-Tur 53 . An-Nagm 54 . Al-Qamar 55 . Ar-Rahman 56 . Al-Waqi'a 57 . Al-Hadid 58 . Al-Mugadala 59 . Al-Hašr 60 . Al-Mumtahina 61 . As-Saff 62 . Al-Gumu'a 63 . Al-Munafiqun 64 . At-Tagabun 65 . At-Talaq 66 . At-Tahrim 67 . Al-Mulk 68 . Al-Qalam 69 . Al-Haqqa 70 . Al-Ma'arig 71 . Nuh 72 . Al-Ginn 73 . Al-Muzzammil 74 . Al-Muddattir 75 . Al-Qiyama 76 . Ad-Dahr 77 . Al-Mursalat 78 . An-Naba' 79 . An-Nazi'at 80 . 'Abasa 81 . At-Takwir 82 . Al-Infitar 83 . Al-Mutaffifun 84 . Al-Inšiqaq 85 . Al-Burug 86 . At-Tariq 87 . Al-A'la 88 . Al-Gašiya 89 . Al-Fagr 90 . Al-Balad 91 . Aš-Šams 92 . Al-Layl 93 . Ad-Duha 94 . Al-Inširah 95 . At-Tin 96 . Al-'Alaq 97 . Al-Qadr 98 . Al-Bayyina 99 . Az-Zizal 100 . Al-'Adiyat 101 . Al-Qari'a 102 . At-Takatur 103 . Al-'Asr 104 . Al-Humaza 105 . Al-Fil 106 . Qurayš 107 . Al-Ma'un 108 . Al-Kawtar 109 . Al-Kafirun 110 . An-Nasr 111 . Al-Lahab 112 . Al-Ihlas 113 . Al-Falaq 114 . An-Nas
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top