Idealan karakter žena muslimanki

U Kur'anu nas Allah obavještava o koristima vjere za ženu:

Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u Džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi Džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili. (Sura al-Baqara: 221)

Allah objavljuje da su vjera, bogobojaznost, poštovanje Allaha i islamski moral najjači temelji snage karaktera i vrlina svakog vjernika i vjernice. Vjera daje smisao svim vrlinama. Pri tome, Kur'anski moral koristi, kako ženama, tako i svima drugima, da dosegnu snažnu, čvrstu i pohvalnu narav. Kao što Allah kaže u ajetu: "Ne zaista! Mi smo im dali ono po čemu će biti zapamćeni [tj. čast, vrijednost i dostojanstvo]" (Sura al-Mu'minun: 71), ovakva moralnost ljudima daje dostojanstvo i čast. Stoga, žene koje žive u skladu s takvom moralnošću će biti poštivane i uživati u svojoj zasluženoj časti i dostojanstvu.

Kao što smo ranije pomenuli, Allah ne određuje različitu narav muškarcima i ženama, pa stoga poziva sve ljude da se ponašaju u skladu sa muslimanskim karakterom. Dakle, muslimani se boje i poštuju Allaha, traže njegovo zadovoljstvo i teže da zasluže Ahiret, potpuno svjesni da je ovosvjetski život privremen i da će on ili ona sigurno umrijeti jednog dana.

Žena muslimanka je pokorna Bogu:

Žena muslimanka vjeruje iskreno u Allaha, pokorava Mu se u potpunosti, svjesna je da ne postoji drugo božanstvo, da je On Gospodar svih bića i stvari i da je Svemoguć. Stoga se ona boji i poštuje jedino Boga i jedino teži Njegovu zadovoljstvu. Ona obožava jedino Njega, prihvata samo Njega kao svog najbližeg prijatelja i traži Njegovu pomoć. Ona također za da joj jedino On može uputiti i dobro i loše, pa stoga živi potpuno svjesna da je o Njemu zavisna. Ona zna da je On održava u životu, snabdijeva ju i brine se o njoj, te ju čuva i štiti. Zbog toga ona ne očekuje ništa od drugih ljudi.

Cijeli svoj život vjeruje u Allaha bez imalo sumnje u srcu, nikad ne gubeći vjeru, bez obzira na okolnosti. Ona zna kako biti zahvalna i zadovoljna svojom bliskošću Bogu i kad joj u životu ide dobro i kad prolazi kroz poteškoće. Ona je konstantno pokorna, sigurna u ljubav našeg Gospodara prema sebi, Njegovu samilost, oprost i svemoć.

Kada se susretne sa problemom, ona zna da je Allah obezbijedilo rješenje u Kur'anu za to, i da je ono što je njoj najvažnije jeste konstantna iskrena ljubav, pokornost i povjerenje u Allaha. Ona je sigurna u Allahovo obećanje da je On sve stvorio u skladu s Njegovom pravednošću, mudrošću i dobrotom.

Čak i kad njeni preblemi djeluju kao da će trajati zauvijek, ona se ne predaje beznađu, niti brizi o tome kada će Njegova pomoć stići. Zadovoljna onim što joj je On obezbijedio, ona je strpljiva i pokorna, znajući da će iz toga proizaći nešto dobro. Ona pamti šta je zapisano u Kur'anu o onima koji napuštaju svoju vjeru u takvim trenucima. Pri tome, ona kaže: "Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati." (Sura ash-Shu'ara': 62), baš kao što su to i poslanici činili prilikom poteškoća. Njena duboka vjera joj omogućava da kroz život uvidi Allahovu samilost, blizinu, ljubav, pomoć i prijateljstvo u svim prilikama.

Ovakav savršen karakter dolazi do izražaja još više kad ju se uporedi sa ženama nevjernicama. Neke žene nevjernice ne pokazuju odgovarajući nivo pokornosti u svojim isksustvima jer ignorišu činjenicu da Allah stvara sve i unosi mnogo skrivene mudrosti i dobrote. Jedna od najpoznatijih karakteristika takvih žena je nestrpljivost, nedostatak odlučnosti, sklonost panici i ekscentričnim napadima bijesa prilikom različitih poteškoća.

Upravo iz tog razloga, kako bi sebe spasili nelagode, muškarci često drže žene podalje od potencijalno problematične situacije. Filmovi i romani su puni takvih primjera. Pošto nemaju povjerenja u Allaha i ne pokoravaju Mu se, one ne mogu biti strpljive i odlučne da izdrže poteškoće. Zapravo, njihova je snaga direktno proporcionalna dobiti koju očekuju od prevazilaska tih poteškoća.

Žene vjernice svoju snagu crpe iz vjere i svoje odlučnosti da zasluže Allahovo zadovoljstvo. Dakle, njihova izdržljivost može biti veoma jaka. Kur'an opisuje ovu činjenicu slijedećim ajetom: "...Allahov put je – jedini Pravi put, i nama je, kao muslimanima, naređeno da Gospodara svjetova slušamo."(Sura al-An'am: 71). Allah daje lijepu vijest onima koji Mu se pokoravaju:

Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to čini dobra djela, uhvatio se za najčvršću vezu. Allahu se na koncu sve vraća. (Sura Luqman: 22)

A nije tako! Onoga ko se bude Allahu pokoravao i uz to dobra djela činio, toga čeka nagrada kod Gospodara njegova, takvi se neće ničega bojati i ni za čim neće tugovati. (Sura al-Baqara: 112)

Žene muslimanke imaju visoke ideale:

Jedna od najpogrešnijih karakteristika nevjernika jesu restrikcije kojima su ograničili ideale ljudi, misli i životne stilove. U slučaju žena, društvo im nameće da moraju obavljati određene obaveze i odgovornosti koje se od njih očekuje da ispune na najbolji način. Obično ih se ne ohrabruje da steknu drugačije ideale ili da razvijaju svoju osobnost. Tek kad same one – žene, postanu svjesne ovakve stvarnosti, počinju uviđati potrebu da teže višim idealima, prošire svoje horizonte i razviju svoje osobenosti.

Pimarno, od žena se očekuje da obezbijede i služe potrebama svojih porodica i da odgajaju svoju djecu. U suprotnom, one se fokusiraju na sebe, sukladno odgoju koji su primile u djetinjstvu. Koncentrišu se na svoj fizički izgled, frizuru, šminku, odjeću i stil općenito, na održavanje čistoće doma i provođenje vremena sa svojim prijateljicama. Iako nema ništa loše u vezi tih aktivnosti, pogrešno je ograničiti život žena na te aktivnosti, a da čak ni ne znaju zbog čefa je to tako.

Allah je stvorio muškarce i žene sa svrhom i objavio njihove odgovornosti u Kur'anu. Najvažnije je istaći da je svaka žena odgovorna našem Gospodaru jer ju je On stvorio, dao joj život, štiti ju i čuva, i opskrbljuje ju. Muškarci i žene treba da vode moralan život koji je propisao Allah, da se mole i da služe samo Njemu i zasluže Njegovo zadovoljstvo. Treba da govore ljudima koji vode nesretne i neispunjujuće živote o Kur'anskim vrijednostima i islamu, te da se potrude da ih približe Allahu, njegovoj milosti i raju. Treba da teže da sklone ljude od negativnih stavova, od patnje pod utjecajem haosa i nereda, što im nudi šejtan, lišavajući ih tako ljubavi, poštovanja i prijateljstva.

Svi vjernici su obavezni da pomognu i upute one koji su slabi i nespokojni ka Allahovu putu:

„A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu, koji uzvikuju: "Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i Ti nam odredi zaštitnika i Ti nam daj onoga ko će nam pomoći!" (Sura an-Nisa': 75)

Allah nadalje podsjeća muslimane da su obavezni pomoći siročad, one koji su zastranili i ostale u stanju potrebe:

I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu. (Sura an-Nisa': 36)

Žena muslimanka je svjesna ovih dužnosti pa se ne fokusira isključivo na sebe. Radije, ona se trudi da riješi probleme na svijetu pomažući onima koji pate, boreći se prtiv oboljenja, radom sa izmještenom djecom i siročadima ratova i konflikata, brine se za starije i druge žene i sve to smatra svojim problemima.

Poklanja punu pažnju svakoj stavci svoj svakodnevnog života jer zna da je istinski važno zadobiti Allahovo zadovoljstvo, živjeti u skladu sa Kur'anskim moralom i širiti ovaj moral kako bi se ostvarilo istinsko zadovoljstvo i sreća i drugih ljudi. Zbog toga se ona ponaša u skladu sa saznanjem da stvari na koje nailazi u svakodnevnici nisu važne kada se stave u cjelokupan kontekst onoga za što je stvorena da čini.

Žene muslimanke su dostojanstvene:

... i duše i Onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj ko je očisti, a biće izgubljen onaj ko je na stranputicu odvodi! (Sura ash-Shams: 7-10)

Gore navedeni ajeti upozoravaju ljude na sebičnost ega, koji, kada nije pod kontrolom, dovodi do beskrajnog zla. Strahopoštovanje svake osobe prema Allahu kao i njegova ili njena vjera u Ahiret, daju toj osobi snagu i razlog da odole ovim iskušenjima.

Bez te savjesti ljudi će pratiti svoje porive i neće se brinuti o sastanku sa Allahom na Ahiretu, gdje će ih se smatrati odgovornim za njihova djela. Ukoliko njihov ego zahtijeva ljutnju, ljubomoru ili zlostavljanje nekog drugog, oni će se upustiti u to. Ukoliko ih njihov ego bude ohrabrivao da otpuste bijes ili ljubonorne frustracije uz pomoć insinuacija, ismijavanja, klevetanja, laži, zavjera ili dvoličnog ponašanja, oni će se tome pokoriti bez premišljanja. Takvi ljudi čine sve ove grijehe bez zadrške jer vjeruju da ih se neće pozvati na odgovornost za njihova djela.

Allah, međutim, objavljuje da su sve ove aktivnosti neupitno zlobe koje zaziva sebičnost ega. Kada se ljudi prepuste ovim impulsima, stvari se samo pogoršaju. Ljudi koji ne mogu kontrolisati svoje emocije čak ni kada znaju da su u krivu, pokazuju da su i slabi i da ignorišu savjest. Drugim riječima, savjesnost im se umanjuje. Ponižavajuće je da se ne možemo ponašati zrelo i odgovoriti racionalno kada nem ego nalaže drugačije. Kao što Allah i objavljuje, dostojanstven i ispravan odgovor na takve zle nagovore jeste ignorisati ih i ponašati se savjesno. Takav karakter treba izgraditi jer će nas onda i drugi ljudi poštovati i voljeti, a porast ćemo i u Allahovim očima, kao i kod drugih ljudi.

Žene muslimanke imaju dostojanstvo i karakter da zaobiđu takvo ponižavajuće ponašanje radi sitnica. Allah nam govori o zavjerničkoj prirodi žena nevjernica: "I kada on vidje da je košulja njegova straga razderana, reče: "To je jedno od vaših lukavstava, vaša su lukavstva zaista velika!" (Sura Yusuf: 28). Žene koje ne vjeruju često pokušavaju da probleme riješe zavjerama, intrigama ili lažima, umjesto da potraže racionalno rješenje. Udovoljavajući šejtanovim sugestijama, one se drže licemjerja, kukavičluka i nepoštenih metoda. Žene vjernice, s druge strane, riješavaju svoje probleme iskreno, otvoreno i direktno, jer njihova svijest o Allahu im ne dozvoljava da se tako neprikladno ponašaju.

Žene nevjernice također karakteriše i zavist. Allah pominje zavidne ljude i upozorava druge na njihovo zlo:"Reci: "Utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla onih što pušu u čvorove, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!"“ (Sura al-Falaq: 1-5). Neke žene nevjernice su sklone takvom ponašanju koje uzrokuje nepovjerenje, bijes, loše odnose i beskrajne svađe, a rezultat svega toga je neispunjen i nesretan život. Pri tome, one uzrokuju veliku patnju i štetu i onima koji ih okružuju. Žene vjernice, međutim, će zanemariti taj aspekt ljudskog ega, znajući da će ih odvesti do večikih gubitaka u onim i u narednom životu.

Izrugivanje je još jedan nedostatak žena koje ne vjeruju. U slijedećem ajetu Allah ih upozorava u vezi s tim ponašanjem: "O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su onī bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su onē bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima!" (Sura al-Hujurat: 11).

One žene koje su oblikovale karakter ne vjerujujći, ne oklijevaju da ismijavaju ljude zbog nedostataka ili da se izruguju drugima jer ne razmišljaju o Ahiretu. One ne smatraju takvo ponašanje pogrešnim, već vrstom humora. Često to izrugivanje nije čak ni verbalno, već je izraženo grimasama, prevrtanjem očima, imitiranjem ili došaptavanjem. Vjernice izbjegavaju takvo ponašanje jer znaju da Allah od njih zahtijeva da žive u skladu sa Kur'anskim moralom.

U drugom ahetu, Allah podsjeća ljude da ne ogovaraju i ne špekuliraju o drugima: "O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, nekā sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga – a vama je to odvratno – zato se bojte Allaha; Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." (Sura al-Hujurat: 12).

Vjernice vode dostojanstvene živote. Umjesto ruganja drugima, one pokušaju pomoći. One daju komplimente ljudima koji su uspješni, umsjesto da gaje zavist i da ogovaraju. A kad se nađu u društvu nevjernika koji ih mogu na neki način uvrijediti, ne spuštaju se na njihov nivo i ne gube svoje dostojanstvo.

https://www.cazin.net/vijesti/harun-yahya-idealan-karakter-zena-muslimanki

2017-10-05 01:13:49

O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top