< <
1 / total: 17

Predgovor

Svim proteklim narodima Allah, dž. š., je slao Svoje pejgambere, koji su ih pozivali na Pravi Put. Pejgamberi su ljudi koji su svojim narodima objašnjavali Allahovo postojanje i jednoću, koji su pozivali u Allahovu vjeru, saopćavali im Allahove zahtjeve, odnosno ono što trebaju raditi, a čega se trebaju kloniti, koji su ih upozoravali na džehennemske patnje i radovali džennetskim ljepotama.

Životi pejgambera i njihova borba ispunjeni su poukama za one koji razmišljaju i znaju primiti savjet. U Kur'anu se detaljno objašnjavaju pitanja na koja su pozivali pejgamberi, metode koje su koristili prilikom svoga kazivanja i još niz njihovih odlika.

U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni... (Yusuf, 111)

Vjernici bi se, ne praveći nikakvu razliku među pejgamberima, trebali ugledati u njihovo lijepo ponašanje i postpuke koji se navode u Kur'anu, u njihov superiorni moral; trebali bi se držati njihovih preporuka i savjeta i dati veliki značaj njihovim upozorenjima. Jer, kazivanja o ovim čestitim ljudima se u Kur'anu ne navode samo kao povijesne činjenice, već da vjernici prime pouku i da razmišljaju, da pronađu sebi uzor i da se ugledaju u ove veličanstvene ljude.

U Kur'anu, u pejgamberima i djelima koja su oni činili, sadržani su primjeri i pouke za vjernike. To je tačka koja se naročito naglašava u Kur'anu. Ilustracije radi, u Kur'anu se ističe da su Ibrahim, a. s., i njegovi sljedbenici divan uzor za vjernike, a nakon toga su navedena njihova uzorna ponašanja:

Divan uzor za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada su narodu svome rekli: "Mi s vama nemamo ništa, a ni sa onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vjerovali!"- ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: "Ja ću se moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti." - Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri. Oni su vama divan uzor - onima koji žele Allaha i onaj svijet. A onaj koji leđa okrene - pa, Allah, zaista, nije ni o kome ovisan i On je jedini hvale dostojan! (Al-Mumtahina, 4-6)

I svi ostali pejgamberi su, isto tako, posebni i odabrani robovi koji su, u svakom pogledu, uzori za vjernike. Vjernici ne prave razliku među pejgamberima i vjeruju u sve ono što im je objavljeno. Ovo je Allahova naredba i, kao sve naredbe, moraju se doslovno izvršavati:

Recite: "Mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau, i u ono što je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova; mi ne pravimo nikakve razlike među njima, i mi se samo Njemu pokoravamo." (Al-Baqara, 136)

Svi pejgamberi su ljude pozivali u pravu vjeru i na Najispravniji Put. Kako god su ti pozivi važili za njihove narode, isto tako važe i za nas. Ono na što su svi oni pozivali temeljne su činjenice vjere i morala; njihove superiorne karakterne odlike univerzalna su pitanja na koja se vjernici trebaju ugledati i provoditi ih, bez obzira u kojoj eri živjeli.

Shodno toj mudrosti, Allah, dž. š., nas, u Kur'anu, sa različitih aspekata, na jezgrovit i detaljan način obavještava o činjenicama na koje su oni pozivali i o superiornim moralnim odlikama koje su oni posjedovali, pa svim vjernicima naređuje da slijede njihov Pravi Put:

To su oni kojima smo Mi knjige i mudrost i vjerovjesništvo dali. Pa ako ovi u to ne vjeruju, Mi smo time zadužili ljude koji će u to vjerovati. Njih je Allah uputio, zato slijedi njihov Pravi Put. Reci: "Ja od vas ne tražim nagradu za Kur'an, on je samo pouka svjetovima." (Al-An'am, 89-90)

S obzirom da je to tako, dužnost vjernika je da pažljivo proučava kur'anska kazivanja o pejgamberima, da rade na predanom slijeđenju Pravog Puta koji su oni pokazali, da se nastoje držati upozorenja i savjeta na koje su oni upozoravali. Cilj ove knjige je da vjernicima bude od pomoći u ovim njihovim nastojanjima.

 

1 / total 17
Knjigu “Vjerovjesnici Kazuju” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top