< <
1 / total: 17

Uvod

TU Kur’anu, koji je objavljen kao rahmet i vodič na Pravom Putu, prenose se veoma bitne mudrosti iz onoga što je preživljavao Allahov resul, Muhammed, a. s., njegova saopćenja uperena nevjernicima i mudrosti njegove velike borbe, koju je vodio radi širenja Allahove vjere. Na isti način, prenose se i veoma bitne činjenice u vezi sa životom niza poslanika koji su živjeli prije Muhammeda, a. s., kao što su Musa, Jusuf, Isa, Junus, Lut, Nuh, Šuajb i Salih, a. s. I oni su, poput posljednjeg pejgambera, Muhammeda, a. s., bili zaduženi obavezom pozivanja ljudi u vjeru u Allaha, upozoravanja na Dan polaganja računa i objavljivanja istinske vjere sa ciljem zaživljavanja uzornog morala u društvu.

Qur'an

Uzorna etika poslanika, njihove iskrene dove, držanje naspram poteškoća i predanosti u naporima opisuju se kao svojevrsno podsjećanje i pouka čovječanstvu. I Allah, dž. š., savjetuje ljudima da se drže puta ovih odabranika i da im budu poslušni i saopćava radosnu vijest da se ni tokom ovoga, a ni ahiretskoga života neće ničega bojati niti će za bilo čim tugovati oni koji budu išli tragom ovih predvodnika Pravog Puta, koji se budu čuvali i popravili svoje ponašanje (Al-A’raf, 35). Cilj slanja poslanika na slijedeći način se saopćava u kur’anskom poglavlju An-Nisa’:

A Mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se, prema Allahovom naređenju, pokoravali... (An-Nisa’, 64)

Eto, jedan od pejgambera čije se ime spominje među ovim izuzetnim i mubarek ljudima je i Sulejman, a.s. Sulejman je pejgamber koji potiče od loze Nuha, a.s., i kome je od strane Allaha, dž. š., data mudrost i visoko znanje. O Sulejmanu, a. s., u Kur’anu se kaže slijedeće:

… a Nuha smo još prije uputili - i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa, i Musaa, i Haruna - eto, tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. (Al-An’am, 84)

Allah, dž. š., je Sulejmana, a. s., poslao sinovima Israilovim kao opominjača i onoga koji će upozoravati na budući svijet. A on je jedan od pejgambera koji je primao Objavu:

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur. (An-Nisa’, 163)

Kao što ćemo vidjeti u narednim poglavljima knjige, Allah, dž. š., je Sulejmana, a. s., obdario neuporedivo velikim bogatstvom, veoma jakom vojskom potpomognutom džinima i pticama i jednim superiornim znanjem. Tokom cijelog svog života, na području na kome je živio, vladao je pravedno; osobinom plemenitog upravljanja i vladavine, u svoju službu okupio je različite zajednice. Međutim, uvijek svjestan da je Gospodar svjetova, Allah, dž. š., taj koji je istinski Vlasnik znanja, imetka i odredaba cijelog Kosmosa, u svakom svom poslu se usmjeravao ka Allahu (Sad, 30) i tokom cijelog života održao pokorni i predani odnos prema Njemu.

views of the river

Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao! (Sâd, 30)

A i cilj pisanja ove knjige je, sa odlikama opisanim u Kur’anu, predstavljanje Sulejmana, kojeg je Allah, dž. š., u mnogo čemu učinio superiornijim nad ostalim insanima i duboko razmišljanje nad uzornim moralom ovog odabranog roba našeg Gospodara. Kada se, sa ciljem uzimanja pouke, analiziraju ajeti u kojima se govori o Sulejmanu, uočit će se da svaki od njih nosi veoma bitne lekcije i pouke koje i danas služe kao uputa.

A drugi cilj nastanka ove knjige je činjenica da aktualna kur’anska kazivanja umnogome podsjećaju na ahir-i zeman. Kao što je općepoznato, ahir-i zeman je period pred Kijamet, u kome će na cijelom svijetu gospodariti kur’anski moral, koji će široko biti zaživljavan među ljudima. U ovom periodu će nestati nemorala, presija, zuluma, nepravde i degeneracija iz prethodnih perioda; sve vrste nevolja zamijenit će berićet, izobilje, bogatstvo, ljepote, mir i spokoj. U tehnologiji će se načiniti veliki pomaci i to će se koristiti za dobrobit i komfor cijelog čovječanstva.

U hadisima Muhammeda, a. s., opisano je niz odlika ahir-i zemana. Allah, dž. š., će u ovom periodu poslati osobu šahs-i manevi (Mehdi) koja će nositi svojstvo hadi (onaj koji upućuje na pravi put), uklonit će ateističke filozofije i ideologije i dokrajčit će zulum i anarhiju, koja je vidljiva širom svijeta. Najbitniji Mehdijev zadatak će biti osiguranje zaživljenja vjere u obliku kakav je bio u periodu Muhammeda, a. s., učiniti da kur’anski moral gospodari među ljudima i uspostavljanje mira u cijelom svijetu. A u narednom hadisu Pejgamber skreće pažnju na jednu Mehdijevu odliku koja je svojstvena i Sulejmanu i Zulkarnejnu:

Mehdi će, poput Zulkarnejna i Sulejmana, a. s., vladati svijetom. (Al Kavl-ul Muhtasar Fi Alamatil Mahdiy-il Muntazar, str. 29)

U prethodnom hadisu se ističe da međusobno mnogo nalikuju vladavina svijetom, koja je bila u vrijeme Sulejmana, a. s., i Zulkarnejna i vladavina koja će biti u vrijeme Mehdija. Iz tog razloga, kada se ajeti koji govore o Sulejmanu i Zulkarnejnu analiziraju sa ovog aspekta, uočit će se da svaki od njih sadrži veoma bitne išarete koji se odnose na ahir-i zeman i zlatnu eru. (Vezu između perioda Zulkarnejna i ahir-i zemana možete pročitati u knjizi Kehf Suresi’nden Ahir Zamana Isaretler - Znakovi ahir-i zemana u suri Al-Kahf, koja će uskoro biti prevedena na bosanski). Upravo, naučna i tehnološka dostignuća, napreci u ekonomskom i socijalnom životu u ahir-i zemanu nose velike sličnosti sa nizom saopćenja iz kur’anskih kazivanja o Sulejmanu, a. s. Ova objašnjenja u ajetima su veoma mudra saopćenja koja bivaju povodom da svjetska zbivanja vjernici posmatraju iz jedne šire perspektive, koja im otvara horizonte. Cilj ove knjige je, isto tako, i podsticanje ljudi na razmišljanje o radosnoj vijesti ahir-i zemana i na njihovo međusobno dijeljenje ushićenja i radosti zbog toga.

 

1 / total 17
Knjigu “Sulejman, (a.s.)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top