< <
1 / total: 8

Uvod

Kur’an je jedina hak-knjiga, koja je od strane Allaha, dž. š., objavljena da bude uputa ljudima, u kojoj se nalaze najispravnije upute, koja čovječanstvu donosi radosne vijesti, upozorava ga i plaši i koja je jedan izraz Allahovog rahmeta. Prema tome, Kur’an je knjiga koju najprije treba čitati i proučavati.

Pored Allahovih odredaba, Kur’anom se ljudima prenose i najispravniji podaci o mnogim pitanjima. Svaki kur’anski ajet ispunjen je mudrošću.

gold bowl

Iznoseći dijelove iz života pređašnjih pejgambera, Allah, dž. š., nas u Kur’anu podučava veoma bitnim mudrostima. Svako kazivanje o pejgamberima nosi primjere koji nas podučavaju imanu, a i tome kako se trebamo ponašati u vremenu i zajednici u kojoj se nalazimo. Detaljno upoznavanje sa ovim kazivanjima, nastojanje da se shvate njihove mudrosti i činjenje dove Allahu, dž. š., za mogućnost njihovog poimanja dužnosti su svakog muslimana.

I mi ćemo u ovoj knjizi analizirati borbu i život Jusufa, a. s., jednog od pređašnjih poslanika, i uzeti u razmatranje mudrosti i saznanja kojima nas je Allah, dž. š., podučio o Jusufu, a. s. Jedna odlika Jusufa, a. s., je i činjenica da je on jedan od rijetkih pejgambera o čijem je životu u Kur’anu izneseno najviše detalja. Jedna od najdužih kur’anskih sura, ‘Jusuf’ gotovo u cijelosti govori o njegovom i životu njegove porodice.

A na početku ove sure, Allah, dž. š., na slijedeći način saopćava da se u ovom kazivanju nalaze bitne pouke, odnosno dokazi i mudrosti:

U Jusufu i braći njegovoj nalaze se pouke za sve koji se raspituju. (Yusuf, 7)

S obzirom da je Allah, dž. š., u Kur’anu ustupio životu Jusufa, a. s., niz detalja, nesumnjivo je da u tom kazivanju postoji i niz pouka koje trebaju primiti vjernici. I upravo u posljednjem ajetu ove sure ponovo se naglašava da kazivanja o pejgamberima sadrže veoma bitne pouke za ‘‘razumom obdarene’’, odnosno za vjernike koji posjeduju imanski razum i mudrost, koji mogu poimati srž dunjaluka:

U kazivanju o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite Knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost narodu koji vjeruje. (Yusuf, 111)

Jedna od mudrosti kazivanja o pejgamberima je da se tim ajetima ne objašnjavaju samo protekli događaji već da su u njima sadržane i određene pouke aktualne u svim vremenima, te znakovi i upozorenja na događaje koji se mogu desiti u budućnosti. U tom kontekstu, “kazivanje o Jusufu” sadrži veoma bitna značenja. Osvrnemo li se na život Jusufa, a. s., vidjet ćemo da su, gotovo u svim periodima, muslimani doživljavali slične poteškoće, da su, od strane nevjernika ili onih koji vjeru nisu istinski doživljavali, bivali izlagani različitim klevetama, da su se suočavali sa nizom situacija kada su trebali biti saburli i oslonjeni na Allaha, dž. š. Iskušavan je različitim poteškoćama: još u ranoj mladosti, Jusuf, a. s., je, od strane braće, bio bačen u bunar i izložen smrtnoj opasnosti, poslije je prodan kao rob, zatim je, kao žrtva klevete, dugi niz godina ostao u zatvoru.

Kada vjernici kroz tu prizmu promatraju život Jusufa, a. s., naći će veoma velike sličnosti sa događajima koje su sami preživjeli. To je Allahov nepromijenjeni zakon: međusobno nalikovanje onoga što je u svakom periodu spopadalo vjernike. Da u Njegovim zakonima neće doći do odstupanja, Allah, dž. š., nas je obavijestio u nekoliko ajeta:

Jer tako je bilo sa svima onima koji su poslanike protjerali, koje smo prije tebe poslali, i ni ti nećeš naići na odstupanje od zakona Našeg. (Al-Isra', 77)

Prema Allahovu zakonu, koji odvazda važi, a ti nećeš vidjeti da se Allahov zakon promijeni. (Al-Fath, 23)

Pored toga, nakon toliko smicalica pripremljenih za Jusufa, a. s. bacanja u bunar, podvrgavanja kleveti, nepravednom tamničenju i godina provedenih zaboravljen u tamnici, Allah, dž. š., čini da on bude postavljen na čelo državne blagajne; daje mu moć, imetak i vlast. Kao i u svim pitanjima, Allahov zakon važi i u ovom kon-tekstu. U nizu ajeta Allah, dž. š., obećava da će, nakon pretrpljenih nevolja, mu’minima prirediti spas:

Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni - oni su pravi grješnici. (An-Nur, 55)

Kao u kazivanjima o ostalim poslanicima, i u kazivanju o Jusufu, a. s., vjernici će naići na niz radosnih vijesti, otkrit će niz pouka. Zato, svaki vjernik treba proučavati ova kazivanja, mora raditi na otkrivanju mudrosti sadržanim u njima. Pravilno razumijevanje kazivanja o Jusufu, a. s., vjernicima će osigurati jedno iskustvo koje će moći koristiti tokom cijelog svog života, pa čak i u svakodnev-nim svojim poslovima.

 

1 / total 8
Knjigu “Jusuf (as)” Haruna Jahje možete čitati online, podijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook i Twitter, sačuvati na svoj kompjuter, korisiti u svojoj zadaći i drugim radovima, i objavljivati, kopirati i reproducirati je na svojoj web stranici ili blogu bez ikakve naknade, uz jedinu obavezu navođenja ove stranice kao izvora.
O ovoj stranici | Postavi kao pocetnu stranicu | Dodajte u favorite | RSS Feed
Sav materijal koji se nudi na ovoj stranici se moze kopirati i iskoristiti pod uslovom da se prikaze izvor
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top